top image

הספר הצהוב – עבודות תכנון במכרזים

הספר הצהוב עבודות תכנון במכרזים

עבודות תכנון במכרזים

משרד הביטחון הנו מזמין עבודות תכנון, מהגדולים במשק בישראל: בסיסי צבא, מבנים, תשתיות ועוד. היכללות במאגר היועצים של משרד הביטחון, והשתתפות במכרזי משרד הביטחון, מהווים יעד, אתגר ו”תעודת איכות”, עבור משרדי תכנון רבים. אחד המסמכים היסודיים שמוציא משרד הביטחון מכונה “הספר הצהוב” (על שם הכריכה הצהובה שלו), שהנו קובץ תעריפים ונהלים לעבודות תכנון. לאור מעמדו של הספר, תהליכי העבודה המפורטים בו, והעדכונים השוטפים שחלים בו, הוא משמש את משרד הביטחון, וכן את כלל משק תכנון הבניה במדינת ישראל. מכרזים ממשלתיים רבים (כמו גם מכרזי חברת החשמל, עמידר, משטרת ישראל, רשות שדרות התעופה, ומכרזים רשויות מקומיות) בתחום תכנון הבניה, מפנים אל ההנחיות שבספר הצהוב.

 

הספר הצהוב – עבודות תכנון במכרזים

במשך עשרות שנים, שילם משרד הביטחון למתכננים על פי ספר התעריפים. התעריפים המקוריים נקבעו בסוף שנות ה-80, והם עודכנו באופן עיתי. בשנת 2019, ושוב בשנת 2021, החליט משרד הבטחון שיש לעדכן את הספר והתעריפים הכלולים בו. מטרת התעריפים החדשים הנה להגדיר את התמורה ההוגנת לשירותי התכנון המוזמנים ע”י משרד הביטחון (ובפועל – על ידי מרבית משרדי הממשלה), ממשרד התכנון. בכל אחד מהתעריפים החדשים, נכתבו דרישות למשרד התכנון, הנחיות לתכנון, פורטו השירותים ההנדסיים ונקבעה התמורה עבור תכנון בשיטת BIM – Modeling Information Building (תכנון בפלטפורמה ייחודית תלת-ממד), לכל אחת מהדיסציפלינות. כמו כן, בכל אחד מהתעריפים ניתן מענה לשירותים ההנדסיים הבסיסיים והשירותים הנדסיים המיוחדים, ככל שיידרשו. הגוף הציבורי יהיה רשאי להזמין שירותים נוספים, מעבר לשירותים הנכללים ברשימת “השירותים הבסיסים”. שירותים נוספים אלו נכללים ברשימת “השירותים המיוחדים”, המצורפים לכל תעריף ותעריף ומשולמים בנפרד, כפי שיוגדר בהזמנת העבודה. כאן קישור ישיר לספר הצהוב.

 

שינויים עיקריים בתעריפי התכנון בספר הצהוב

  • התעריפים החדשים מפשטים באופן משמעותי את אופן חישוב שכר הטרחה לתכנון ומאפשרים למשרד התכנון, ולמזמין העבודה, לדעת בתחילת ההתקשרות את התמורה המגיעה למשרד התכנון, בגין השירותים. בניגוד לתעריפים בעבר, בהם תעריפי התכנון ששולמו היו ביחס לאומדן או לעלות הפרויקט (% שכר טרחה), התעריפים החדשים הנם לפי מחיר קבוע לשטח (מ”ר).
  • התאמת התעריפים לשיטות הבניה החדשניות הקיימות במשק הבניה האזרחי ולצרכי אגף ההנדסה והבינוי.
  • קביעת ערך מבנה על בסיס מחיר למ”ר, ידוע ומוסכם מראש בין המזמין למשרד התכנון. לכן , מאפשר את תקצובם מראש של כלל מרכיבי שכר הטרחה עבור התקשרות התכנון מראש, ללא הצורך בעדכון שכר הטרחה בסיום שלב ו/או סיום ההתקשרות. היקף שכר הטרחה יתעדכן רק במקרה של שינוי בשטח המבנה.
  • קביעת צמתי חובה, בהם המתכננים נדרשים לבקר באתר (במסגרת שירותי פיקוח עליון).
  • קביעת מתכונת אחידה לחישוב ערכי עבודה בתחומים שונים, למחירי מ”ר ולתכולות התעריפים כגון: ביטול כלל המקדמים, קביעת סכמה של שירותים המגיעים ל- 100% כבסיס, מתן מענה לנושא טיפול ברשויות ובמדורים המקצועיים אצל המזמין וקביעת יחסיות בשכר הטרחה בהתאם למידת האחריות התכנונית וההשקעה בתכנון בכל שלבי התכנון.
  • הגדרת תוצרי תכנון בסיום כל אחד משלבי התכנון.

 

מומחים בדיני מכרזים

משרד עורכי דין וולר ושות’ הוקם בשנת 1998, והוא מדורג כאחד המשרדים המובילים, בדירוג BDI. המשרד משמש כתובת מקצועית בתחום דיני המכרזים, עבור רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, קבלנים, משרדי תכנון, חברות פרטיות וציבוריות. לאורך כל שנות פעילותו הקפיד המשרד להעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים, באופן מיומן, איכותי ומקצועי, ללא פשרות. צרו קשר עכשיו עם עורך דין מכרזים.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים