top image

הסתלקות מעיזבון

הסתלקות מעיזבון, עיזבון, הסכם הסתלקות,

הסתלקות מעיזבון (ויתור יורש על ירושה)

מה זה הסתלקות מעיזבון?

סעיף 6 לחוק הירושה, התשכ”ה – 1965, מאפשר ליורש, לוותר על חלקו בירושה בדרך של הסתלקות מעיזבון. מי שהסתלק מחלקו בירושה, כולה או חלקה, רואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש, ולא חלות עליו חובותיו של יורש. ההסתלקות נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר הסתלקות לרשם לענייני ירושה (או לבית המשפט לענייני משפחה, אם העניין הועבר לטיפולו), ולא ניתן לחזור ממנה.

 

מקרים להסתלקות מעיזבון:

  • ויתור של ילד על חלקו בעיזבון, לטובת ההורה שנותר בחיים: במקרים רבים, יבקשו הילדים שההורה שנותר בחיים יישאר בדירת המגורים, על מנת שיוכל להמשיך לחיות שם בכבוד.
  • תנאים בצוואה שהיורש אינו מעוניין לקיימם, מסיבות שונות;
  • חיסכון במס: לעיתים, היורש מעוניין להעביר לאדם אחר את הדירה אותה ירש. במקרה שיעשה זאת לאחר שיירש אותה, סביר שיחולו על ההעברה מס שבח ומס רכישה. אולם כאשר היורש מסתלק מהמגיע לו לטובת אותו אדם אליו רצה להעביר את הדירה, אין מיסוי על כך.
  • הברחת נכסים: אם ליורש חובות לנושים, והוא עתיד לקבל עיזבון מסוים, הוא עשוי להעדיף להסתלק מעזבונו לטובת בן משפחה. במטרה שנושיו לא יוכלו לעקל את חלקו. אולם, אם כבר הוטל עיקול, לא ניתן להסתלק מהעיזבון, שכן הדבר מהווה חוסר תום לב.
  • הסתלקות מעיזבון עקב חובות שהיו למוריש: אם המוריש השאיר אחריו חובות, רשאים נושי המוריש להגיש התנגדות (בקשה) לגביית חוב חלוט מכספי העיזבון של המוריש. יורשים המודעים לחובות המוריש, יעדיפו לוותר על חלקם בעיזבון, על מנת שלא לנהל הליכים למול הנושים בבתי המשפט. נכון אמנם כי הכלל הוא שאחריותו של יורש הינה רק עד חלקו בעיזבון, אולם, במקרים מסוימים, עלול היורש להיות אחראי לכל החוב, עד לשווי כל העיזבון בעת החלוקה.

 

הסתלקות כללית והסתלקות ספציפית:

  • הסתלקות כללית – במקרה בו יורש מבקש להסתלק באופן כללי, אזי החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים.
  • הסתלקות ספציפית – היורש רשאי לוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי, מבין אלה בלבד: בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש. אפשר, כמובן, שההסתלקות תהא לטובת יותר מאחד מאלה. לא ניתן להסתלק לטובת אדם אחר שאינו מנוי על אלה.
  • הסתלקות של קטין או של פסול דין – טעונה אישור של בית המשפט.

 

דין הסתלקות בתמורה – בטלות

סעיף 6(ד) לחוק הירושה קובע כי “הסתלקות על תנאי – בטלה“. משמע, שלא ניתן להסתלק בתמורה, שכן עצם התניית ההסתלקות למול תמורה, משמעה שמדובר בהסתלקות על תנאי, ולפיכך בטלה. עם זאת, לעיתים ניתן להסתלק מהעיזבון, ולאחר שההסתלקות מומשה, יכול וישולם למסתלק סכום כסף, שאף אם מקורו בעיזבון – אין בכך כדי לפגוע בתוקף ההסתלקות.

 

המועד להסתלקות מהעיזבון

המועד ההסתלקות מהעיזבון יהיה לאחר פטירת המוריש, וטרם חלוקת העזבון.

 

תצהיר הסתלקות מעיזבון

על מנת שלא לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו, החוק מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון, כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון, כולו או חלקו. תצהיר זה יוגש לרשום לענייני ירושה.

 

ביטול הסתלקות מעיזבון

במסגרת התצהיר המוגש לרשם, מצהיר היורש כי הסתלקותו הנה סופית, מוחלטת, מלאה ובלתי חוזרת. אלא שבתי המשפט קבעו כי הסתלקות יורש, שמקורה בעושק, במרמה או בניצול היורש, מבוטלת.

 

הסתייעות במשרד עורכי דין

ענייני ירושות וצוואות, אינם דבר של מה בכך. קל וחומר, כאשר שוקלים הסכמים בין יורשים וכאשר בוחנים אפשרות הסתלקות מעיזבון. מומלץ מאד להיוועץ בעורך דין צוואות וירושות מומחה, על מנת למנוע הליכים משפטיים מיותרים וסכסוכי משפחות. במשך למעלה מ-40 שנים, משרד עורכי דין וולר ושות’ מטפל ומתמחה, במסירות, במקצועיות ובנאמנות, בכל תחומי הירושות, הצוואות וכל הדרוש והכרוך בכך, לרבות מינויו של עו”ד ונוטריון פנחס וולר, כמנהל עיזבון. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע לכם.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים