top image

העברת דירה במתנה

מתנה

העברת דירה במתנה

העברת דירה ללא תמורה (מכונה גם “עסקת מתנה”, או “העברה במתנה”), היא העברה של נכס מקרקעין, כולו או חלקו, מבלי שמשולם עליו תמורה כלשהי, בין קרובים – לרוב בתוך המשפחה. עסקה זו הנה עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין, והיא משליכה ישירות על היקף הנכסים, על היקף החובות, על הזכויות ועל חבויות המס, כיום ובעתיד. משכך, ניהול תהליך העברת דירה במתנה, צריך להתבצע בליווי עורך דין מיומן, המתמחה בתחום המקרקעין ומיסוי המקרקעין.

 

הגדרת המונח מתנה

בתמצית, חוק המתנה, תשכ”ח – 1968, קובע כי על מנת שמתנה תחשב ככזו, עליה להינתן ללא תמורה (ואף לא פעוטה או סמלית), בחינם, לא בכסף ולא בשווי כסף, לא כיום ואף לא בעתיד. בנוסף, החוק קובע כי “מתנה” הנה מקרקעין, מטלטלין או זכויות. נותן המתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו, אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של המקבל כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו, או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.

 

סיבות לביצוע העברת דירה במתנה

עסקאות העברת דירה במתנה, הן מסוג העסקאות השכיחות ביותר בישראל, ומבוצעות בין בני משפחה. קיימות מספר סיבות לביצוע עסקאות אלה:

  • העברת דירה מדור ההורים, לדור הילדים (או הנכדים), מטוב לב ורצון לסייע לדור ההמשך.
  • שיקולי מיסוי מקרקעין: בעלי דירה, המעוניינים לרכוש דירה להשקעה, מחוייבים בתשלום מס רכישה, בסכומים גבוהים (על פי מדרגות מס). אולם, בעלי דירת מגורים, שיעבירו את דירתם במתנה לבן משפחה, ללא תמורה – יהיו פטור מתשלום מס רכישה, באופן מלא או חלקי. במקרה מעין זה, ניתן להעביר דירה ללא תמורה, לפני רכישת הדירה הנוספת (וליהנות ממס רכישה המחושב עבור “דירה יחידה”), או להעביר דירה ללא תמורה לאחר רכישת הדירה הנוספת, בכפוף להתחייבות למכור את דירתו הראשונה – לרבות בדרך של העברה ללא תמורה – תוך פרק הזמן הקבוע לכך בחוק. בנוסף לכך, ניתן לקבל פטור ממס שבח, בתנאים מסויימים.
  • תחליף צוואה (מניעת סכסוכים במשפחה): הורים החוששים מיחסים עכורים במשפחה, מסכסוכים וממריבות ירושה לאחר פטירתם, מעדיפים לחלק, עוד בחייהם, את נכסיהם ואת רכושם.
  • הגנה על נכסים המיועדים לילדי אחד מבני הזוג, במערכת יחסים שניה (פרק ב’ לנישואין).
  • הגנה על זכויות בן זוג מנושים והליכי פשיטת רגל: במקרה בו בן הזוג נקלע לחובות, קשיים כלכליים, הליכי פשיטת רגל וכיוצ”ב, ניתן, בתנאים מסוימים, לתת במתנה את חלקו של בן הזוג שנקלע לקשיים, בדירת המגורים, לבן הזוג השני.

 

רישום הערת אזהרה בהעברת דירה ללא תמורה

כזכור, הערת אזהרה נועדה לציין, בפני כולי עלמא, כי קיימת התחייבות לביצוע עסקה. גם בהעברה בין קרובים, עשויה לדרוש רישום הערת אזהרה. כך לדוגמה, ניתן לרשום הערת אזהרה, האוסרת על המקבל לבצע עסקה ללא הסכמת המעניק, ועוד .

 

תהליך העברה ללא תמורה

תהליך ההעברה ללא תמורה, כולל מספר שלבים: ראשית, על נותן המתנה ועל המקבל, לחתום על תצהירים בפני עורך דין. במקרים מסוימים, לדרישת אחד הצדדים, ניתן להכין הסכם שיגדיר את העסקה, את מועדיה ואת יתר תנאיה. בנוסף, על הצדדים לחתום על שטרי מכר, מסמכים לצורך העברת הזכויות, ובקשה לרישום הערת אזהרה (אם יהיה בכך צורך). בנוסף, נדרש לדווח על ההעברה, בדיווח מקוון לרשות המיסים. עם קבלת הפטור (או אישור על תשלום מיסוי המקרקעין), יש לשלם את האגרות וההיטלים הנדרשים לרשות המקומית, בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות [נוסח חדש]. רק לאחר השלמת כל השלבים, ניתן לבצע את רישום העסקה בטאבו.

 

לאורך כל שנות פעילותו של משרד עורכי דין וולר ושות’, התמחה המשרד וצבר ניסיון בתחום המקרקעין ומיסוי המקרקעין. צוות המשרד, בראשותו של עורך דין ונוטריון פנחס וולר, יסייע לכם בגיבוש העברת דירה במתנה, באופן חוקי ויצירתי, וילווה אתכם בתהליכים, שיבטיחו את זכויותיכם החוזיות, המיסויות והמשפטיות. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר