top image

ועדה גיאוגרפית

ועדות גיאוגרפיות

ועדה גיאוגרפית

בישראל ישנן כיום 258 רשויות מקומיות, מתוכן 54 מועצות אזוריות. כל שינוי בגבולות המוניציפאליים, רצון של רשויות מקומיות לקידום חלוקת הכנסות מרשויות הסמוכות אליהן, או שינוי במעמדן המוניציפאלי מחייב את המלצת מנכ”ל משרד הפנים, ואת אישור השר. בכדי שיוכל השר לקבל החלטה בנושא, הוא נדרש לקבל המלצה, באמצעות ועדה ציבורית (“ועדה גיאוגרפית“).

עד לשנת 2016 שימשו הוועדות הגיאוגרפיות כבורר, הפועל ליישוב סכסוכים בין הרשויות המקומיות (לרוב בין מועצות מקומיות לבין מועצות אזוריות). היו אלה ועדות חקירה שהוקמו אד הוק, באופן נקודתי וזמני, בהתאם לבקשת הרשויות המקומיות. בשנת 2016, הקים משרד הפנים 7 וועדות גיאוגרפיות קבועות, הפועלות באופן שוטף ורציף. בשנת 2022 הוקמה ועדה מיוחדת לבחינת איחוד רשויות ושינוי מעמד מוניציפלי. מטעם משרד הפנים, מלווה את הוועדות האגף לתכנון מפת השלטון המקומי.

מטרת הוועדות

מטרתן של הוועדות הגיאוגרפיות, היא לדון ולהמליץ לשר הפנים בסוגיות שונות ומוגדרות בנושאי גבולות שיפוט, חלוקת הכנסות ומעמד
מוניציפאלי של רשויות המצויות במרחב שעליו הן מופקדות. בנוסף, הן ממליצות על הסדרת גבולות וועדים מקומיים, הקמת ועד מקומי חדש, השתייכות לאשכול רשויות, ואיחוד רשויות מקומיות. בנוסף לכך, דנות ועדות אלה גם בהקמת איגודי ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות.

כתב המינוי

הנושאים שבהם דנה כל ועדה מוגדרים בכתב המינוי של הוועדה. כתב המינוי מתעדכן מעת לעת, בהתאם למדיניות משרד הפנים, ולאחר עבודת מטה סדורה. החלטתו של מנכ”ל משרד הפנים להרחיב את כתב המינוי כך שיכלול נושא חדש, יכולה להתבסס על יוזמת משרד הפנים, בין על פי שיקול דעתו ובין על פי בקשות של ועדה גיאוגרפית, רשות מקומית, משרדי ממשלה או גורמים נוספים.

סדרי עבודת הוועדות

סדרי עבודת הוועדות הגיאוגרפיות, הוסדר בחוזר מנכ”ל משרד הפנים 4/2008 מיום 23 ביוני 2008. החוזר עודכן בחודש מרץ 2020 (חוזר מנכ”ל 2.2020). סדר עבודת הוועדה הנו בתמצית:

  • הגשת בקשה על ידי רשות מקומית/ משרד ממשלתי/ וועדה גיאוגרפית.
  • עבודת הוועדה, והגשת דו”ח המלצות לשר הפנים.
  • לאחר החלטת השר – תהליך למתן תוקף, הכולל הכנת צווים ומפות לקראת פרסומם ברשומות. חלוקת הכנסות מצריכה את אישור שר האוצר.
  • פורסם למתן תוקף – מתן תוקף לשינוי הגבולות, לחלוקת ההכנסות ו/או לשינוי המעמד המוניציפלי.

עורך דין רשויות מקומיות

לצורך הכנת בקשה וייצוג בוועדות הגיאוגרפיות, דרוש מידע רב. חלק מהמידע אינו חשוף לרשויות המקומיות, באופן שוטף (לדוגמה, סך הארנונה המתקבלת מהשטח המניב, הרכב הבעלויות על הקרקע, ועוד). בנוסף, ייצוג וליווי הרשות המקומית מצריך עבודת מטה, חוצת אגפים. אלא שחלק מבעלי התפקידים ברשויות המקומיות אינם יודעים מה נדרש מהם במסגרת תהליך העבודה מול משרד הפנים ומול הוועדה הגיאוגרפית. נתון חשוב שיש להזכיר, הוא העובדה שרשויות מקומיות מבוססות, המבקשות להעביר לידיהן שטחים או הכנסות נוספות באמצעות ועדה גיאוגרפית, מצטיידות במומחים, בעורכי דין ובכלכלנים. מנגד, לרוב אין בידי רשויות מקומיות מוחלשות, את האמצעים כדי להתמודד שווה בשווה.

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולתאגידים עירוניים. השילוב שבין ניסיון מהשטח בתפקידים בכירים ברשויות המקומיות, לבין מומחיות משפטית בת עשרות שנים, הוא המפתח להצלחת לקוחותינו. למידע נוסף, התייעצות או היערכות מקדימה, צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר