top image

כיצד מקבלים החלטות בייפוי כוח מתמשך?

מחלות זקנה

כיצד מקבלים החלטות בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך, נועד לצפות פני עתיד. אלא שהעתיד אינו נראה לעין, וקשה לקבל החלטות, עבור כל מגוון הסיטואציות האישיות, הרפואיות, המשפחתיות או הכלכליות. גם ייפוי הכוח המדויק והמפורט ביותר, לא יוכל לכסות את כל מרחב האפשרויות בעתיד. באופן כללי, העובדה שאדם אינו כשיר לקבל החלטות, אינה שוללת את יכולתו להביע רצון. לעיתים הרצון העכשווי, שונה מההנחיות. סעיף 32ט(ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קובע את הדרכים לקבלת החלטות ואת המדרג שלפיו יפעל מיופה הכוח.

ההתייחסות אל מיופה הכוח, כאשר הוא אינו כשיר

טרם קבלת ההחלטות בענייניו של הממנה, על מיופה הכוח לפעול, בכדי להסביר לממנה את מצבו, באופן ברור, פשוט ונהיר ככל הניתן, בהתאם ליכולת הבנתו. עליו לנסות שתינתן לממנה האפשרות, בכל זמן, לקבל החלטות על עצמו. על מיופה הכוח לפעול בדרך שתאפשר לממנה לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים, לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים, לסייע לו להשתתף בקהילה, ולהמשיך את חייו, ככל שניתן. ניתן ורצוי לשתף ולהתייעץ עם בני משפחה, חברים ובעלי מקצוע.

דרך קבלות החלטות של מיופה הכוח בענייני הממנה  

  • אם קיימות הנחיות מקדימות באותו העניין – יפעל מיופה הכוח על פיהן.
  • ככל שאין הנחיות מקדימות – על פי רצון הממנה, אם ניתן לשתף את הממנה בהחלטה, ולשמוע את דעתו, ככל שניתן לבררה.
  • אם לא ניתן לברר את רצון הממנה – בהתאם לרצון הממנה, כפי שהובעה בעת שהיה מסוגל להבין בדבר. לחילופין, כפי שניתן ללמוד מייפוי הכוח המתמשך שהעניק, או מהתנהגותו בעבר, והכל בהתחשב בהשקפת עולמו ואורח חייו כפי שהיו בעבר.
  • אם לא ניתן לעמוד על רצונו של הממנה – יפעל מיופה הכוח בהתאם לטובת הממנה. יש להדגיש כי במידה ולא ניתנו הנחיות מקדימות, לא ינקוט מיופה הכח כל פעולה או יקבל החלטה אם אלו יביאו לפגיעה של ממש בממנה.

לגבי עניינים אישיים, מהותיים, או עניינים רפואיים מהותיים, אסור למיופה הכוח לפעול בניגוד לרצונו העכשווי של הממנה.

פניה לבית המשפט

במקרים בהם מתגלית סתירה בין ההנחיות המקדימות לבין הרצון העכשווי של הממונה, ומיופה הכוח אינו בטוח כיצד לפעול – עליו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שזה יורה כיצד לפעול.

חיובי מיופה הכוח כלפי הממנה

למרות שלרוב, מיופה הכוח הנו איש אמונו וקרובו של האדם הממנה, המחוקק מצא לנכון לקבוע מספר הוראות חוקיות ואתיות, שלפיהם חייב לפעול הממנה: מיומנות, מסירות, ללא התרשלות ובתום לב, לשמירת ענייניו של הממנה. נוסף על כך, ככל שמדובר בבעל מקצוע (רופא, עורך דין ייפוי כוח מתמשך, רואה חשבון וכיוצ”ב), עליו להפעיל את כישוריו המקצועיים, כפי שבעל מקצוע סביר היה מפעיל כלפי לקוחו, לכל הפחות.

 

למשרד עורכי דין וולר ושות’, ניסיון של למעלה מ-40 שנה, בתחום דיני הירושות, הצוואות וייפוי כוח מתמשך. המשרד מלווה לקוחות – עורכי ייפוי כוח מתמשך, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך. בתחומים רגישים אלה כמו ייפוי כוח מתמשך, הניסיון עושה את כל ההבדל. נשמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים