top image

כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים

כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים

כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים

כל הגופים הציבוריים בישראל, פועלים בהתאם להוראות דיני המכרזים. התקשרויות, בשווי מיליוני ש”ח בשנה, מחייבות ניהול מסודר של הליכים מכרזיים, בסיוע של עורך דין מכרזים. בשנים האחרונות, גופים ציבוריים נוטים להוציא את ניהול המכרזים אל מחוץ לארגון, בהליך מיקור חוץ משפטי (Outsourcing). תחום זה גדל משנה לשנה, בשל העובדה שהוא עונה לצרכי הגופים הציבוריים, במספר היבטים:

 • ניסיון ומומחיות בתחום ספציפי, שאינו נמצאים במחלקה המשפטית. בתחום דיני המכרזים, חשוב שעורך הדין יהיה מסוגל לעסוק בנושא על כל רבדיו והיבטיו השונים.
 • האצת מהירות הביצוע של משימות המחלקה המשפטית.
 • ליווי פרויקטים ארוכי-טווח. בתחום המכרזים, פרויקטי תשתיות ובינוי מצריכים ליווי שוטף וצמוד, במהלך המכרז ובמהלך הביצוע.
 • צמצום עלויות וגמישות ניהולית.
 • סיוע ליועץ המשפטי הפנימי, במילוי תפקידו.
 • מניעת חשש לפניות, להתנגדויות או לניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי, מצד הייעוץ המשפטי הפנימי.
 • שקיפות ניהול ידע למול המחלקות והאגפים השונים בגופים הציבוריים.

גם חברות פרטיות ומלכ”רים, הפועלות בסביבה עסקית, זיהו את היתרונות הנ”ל. בשנה האחרונה חל גידול בהוצאת כתיבת וניהול מכרזים של גופים פרטיים, למיקור חוץ, על ידי עורך דין מכרזים מומחה.

 

כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים

משרד וולר ושות’ מתמחה בעריכה וליווי של מכרזים פומביים, הליכים לקבלת הצעות מחיר (בל”מ), וניהול התקשרויות שוטפות. המשרד מעניק שירותיו לרשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ומשרדי ממשלה. ייחודו של המשרד הוא בשילוב ההיבט הניהולי, המשפטי והכלכלי-מסחרי, בכל מכרז. שירותי המשרד כוללים, בין היתר:

 • כתיבה/עריכה של כל מסמכי המכרז.
 • כתיבת תכנית עסקית “בעיני המציע”.
 • ליווי מפגש קבלנים/ מפגש מציעים.
 • מענה לשאלות הבהרה.
 • ליווי ועדת המכרזים בבחינת הצעות המציעים.
 • השתתפות בשימועים.
 • כתיבת חוות דעת.
 • פיקוח ובקרה על התחייבויות הזוכה במכרז.

 

יחסי אמון

מתן השירותים מחייבי את המציעים שייבחרו ליחסי אמון מיוחדים כלפי הגוף הציבורי, מהדרגה הגבוהה ביותר. בנסיבות אלה, לגוף הציבורי יהא שיקול דעת רחב בבחירת עורכי הדין לענייני מכרזים שייבחרו, אמות המידה בדבר איכות הצעתם ו/או השירותים שיינתנו, וכו’. למותר לציין כי היעדר ניגוד עניינים הנו חלק בלתי נפרד מהבדיקה.

 

עורך דין מכרזים מומחה

בשונה ממרבית היועצים המשפטיים, היועצים או המומחים, עורכי הדין במשרד וולר ושות’ הנם בוגרי המגזר הציבורי, בתפקידים בכירים. אחרי מאות מכרזים, ייעוץ משפטי לגופים ציבוריים ולחברות עסקיות, ההיכרות היא “מהשטח”. למשרד ניסיון רב בבניה משפטית, טכנית, ניהולית כלכלית נכונה של המכרז, באופן המבטיח לגוף הציבורי לקבל את ההצעות המטיבות ביותר. פנו אלינו כבר עכשיו לכתיבת מכרזים עבורכם.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים