top image

תיקונים בחוק הירושה

תיקונים בחוק הירושה, ירושה, צוואה, עיזבון

תיקונים בחוק הירושה

ביום 30/3/2021, הפיץ משרד המשפטים להערות הציבור את תזכיר חוק הירושה, התשפ”א-2021, שמטרתו החלת תיקונים משמעותיים בחוק הירושה, התשכ”ה – 1965. ההצעה כוללת, בין היתר, תיקונים מהותיים רבים להוראות החוק הקיים, שנועדו להתאים את חוק הירושה למציאות החיים המשתנה ולהתפתחות המשפטית שחלה בארבעים השנים האחרונות מאז חקיקתו. החוק תוקן במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ”ג-2023, פרק י”א: הפחתת רגולציה (חלק א’) (חוק ההסדרים)).

 

השינויים העיקריים בחוק הירושה

ככלל, ניתן לציין, בתמציות, כי תזכיר החוק כולל מספר תיקונים ותוספות לחוק הקיים, אשר לחלקם תהא השפעה מהותית על הדין הקיים, וחלקם נועד לשפר את ההסדרים הקיימים או להשלים חוסרים בחוק הקיים.

  • תיקון הגדרת “בני זוג”: אחד התיקונים המשמעותיים, הנוגעים להתאמה של דיני הירושה למציאות המודרנית, הנו תיקון הגדרת “בני זוג”. על פי התיקון, הכרה בקיום מערכת זוגית שלא נתגבשה לכדי נישואין, ועל פיה איש ואישה החיים יחדיו מתוך כוונה לקיים חיי משפחה במשק בית משותף דרך קבע, ייחשבו כבני זוג לצורך זכויות לירושה.
  • דרך חדשה לעריכת צוואה, בנוסף לדרכים המנויות כיום, באמצעות הקלטה חזותית של המצווה (כיום, על פי הדין, צוואה מוקלטת של אדם אינה תקפה). תזכיר החוק מבקש לשנות מצב זה ולאפשר לתת תוקף לצוואה כזו, שבה רואים בהקלטה את פניו של האדם אומר בקולו את דברי צוואתו. עם זאת, התזכיר כולל מספר תנאים והוראות שנועדו למנוע אפשרות לזיופים.
  • ביטולה של צוואת “שכיב מרע”, והחלפתה בצוואה בהקלטה חזותית.
  • מתן אפשרות להוריש לילד שנולד מתאי רבייה של הנפטר: הדין כיום קובע כי הכשרות לרשת היא רק למי שנולד תוך 300 ימים מפטירת המוריש, משמע שהורתו היתה בחיי המוריש. תזכיר החוק מבקש להתאים להתקדמות המדע, המאפשרת מצבים שבהם ילד נולד, כתוצאה מאמצעים טכנולוגיים, מזרע או ביצית של נפטר, ואפשר שתאפשר לילד, בכפוף לעקרונות ולאיזונים מסוימים, לרשת את הוריו הביולוגיים.
  • הוספת הוראות שונות דוגמת זכייה בעיזבון כאשר בטלה הוראת צוואה.
  • שיפור הסדרים, לצמצום הפניה לבתי המשפט לענייני משפחה: זאת, במטרה להקל על הציבור, להקלת העומס על בתי המשפט ולשיפור השירות. כך, בין היתר, מוצע לקבוע שהרשמים לענייני ירושה יוכלו לתת צווי ירושה בחלק מהמקרים.

 

תיקון תקנות הירושה

ביום 26/7/2023, הפיץ משרד המשפטים תזכיר חקיקה, לתקנות הירושה, התשנ”ח-1998. מרבית התיקונים המוצעים נדרשים לצורך התאמה של התקנות לתיקונים שנעשו לאחרונה בחוק הירושה, התשכ”ה-1965. עניינם המרכזי של תיקונים אלה לחוק הוא העברת סמכויות מבתי המשפט לענייני משפחה לרשמים לענייני ירושה ליתן צו ירושה או צו קיום צוואה במקרים שבהם נדרש כיום להעביר את הבקשה לבית המשפט, וכן ביטול חובת הפיקוח השוטף של האפוטרופוס הכללי על מנהלי עיזבון, למעט במקרים אשר פורטו בתוספת השנייה לחוק. בנוסף, מוצע תיקון לתקנה 17 לעניין פרסום בקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה באופן שמבטל את הצורך לפרסם בקשות בעיתון יומי ובמקום זאת קובע פרסום באינטרנט.

 

לסיכום:

הכנסת בחרה לעדכן את חוק הירושה הוותיק, ולהכניס בו התאמות טכניות בעיקרן, המיועדות להקל על העומסים בבתי המשפט. אלא שחלק מהתיקונים הטכניים, משנים את ההסדרים, באופן המחייב היערכות מצד מצווים ויורשים. אנו ממליצים לקהל לקוחותינו, בכל הקשור לצוואות – להיעזר במשרד עורכי דין וולר ושות’. צרו קשר עם עורך דין צוואות וירושות בחיפה, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים