top image

לקראת תיקונים בחוק הירושה

וולר ושות משרד עורכי דין, סכסוכי ירושה, צוואה, עזבון

לפני מספר ימים, הפיץ משרד המשפטים להערות הציבור את תזכיר חוק הירושה, התשפ”א-2021, שמטרתו החלת תיקונים משמעותיים בחוק הירושה, התשכ”ה – 1965. ההצעה כוללת, בין היתר, תיקונים מהותיים רבים להוראות החוק הקיים, שנועדו להתאים את חוק הירושה למציאות החיים המשתנה ולהתפתחות המשפטית שחלה בארבעים השנים האחרונות מאז חקיקתו.

ככלל, ניתן לציין, בתמציות, כי תזכיר החוק כולל מספר תיקונים ותוספות לחוק הקיים, אשר לחלקם תהא השפעה מהותית על הדין הקיים, וחלקם נועד לשפר את ההסדרים הקיימים או להשלים חוסרים בחוק הקיים.

אחד התיקונים המשמעותיים, הנוגעים להתאמה של דיני הירושה למציאות המודרנית, הנו תיקון הגדרת “בני זוג”, והכרה בקיומה של מערכת זוגית שלא נתגבשה לכדי נישואין, ועל פיה איש ואישה החיים יחדיו מתוך כוונה לקיים חיי משפחה במשק בית משותף דרך קבע, ייחשבו כבני זוג לצורך זכויות לירושה. תיקון מוצע נוסף הוא הוספת דרך חדשה לעריכת צוואה, בנוסף לדרכים המנויות כיום, באמצעות הקלטה חזותית של המצווה (כיום, על פי הדין, צוואה מוקלטת של אדם אינה תקפה). תזכיר החוק מבקש לשנות מצב זה ולאפשר לתת תוקף לצוואה כזו, שבה רואים בהקלטה את פניו של האדם אומר בקולו את דברי צוואתו (עם זאת, התזכיר כולל מספר תנאים והוראות שנועדו למנוע אפשרות לזיופים, כולל רציפות ההקלטה, הפקה נאמנה של ההקלטה, הפקדת ההקלטה אצל הרשם לענייני ירושה). עוד הוצא לבחון ביטולה של צוואת “שכיב מרע” ולאפשר החלפתה בצוואה בהקלטה חזותית. עוד הוצע ליתן אפשרות להוריש לילד שנולד מתאי רבייה של הנפטר: הדין כיום קובע כי הכשרות לרשת היא רק למי שנולד תוך 300 ימים מפטירת המוריש, משמע שהורתו היתה בחיי המוריש. תזכיר החוק מבקש להתאים להתקדמות המדע, המאפשרת מצבים שבהם ילד נולד, כתוצאה מאמצעים טכנולוגיים, מזרע או ביצית של נפטר, ואפשר שתאפשר לילד, בכפוף לעקרונות ולאיזונים מסוימים, לרשת את הוריו הביולוגיים. כמו כן נוספו הוראות שונות דוגמת זכייה בעיזבון כאשר בטלה הוראת צוואה, ועוד.

תזכיר החוק מבקש לשפר מספר הסדרים, שיקלו על הציבור ויצמצמו את המקרים שבהם יש חובה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה. זאת, לשם הקלת העומס על בתי המשפט ולשיפור השירות. כך, בין היתר, מוצע לקבוע שהרשמים לענייני ירושה יוכלו לתת צווי ירושה בחלק מהמקרים.

בהחלט ניתן להניח, כי ייערכו שינויים בנוסח החוק במסגרת הכנסת, כחלק מתהליך החקיקה. אנו ממליצים לקהל לקוחותינו, בנושאים הקשורים בתחום הצוואות והירושות, להיעזר בשירותי משרדנו, במטרה להיות סמוכים ובטוחים, כי רצונם האחרון, וזכויות יקיריהם, יישמרו ויובטחו. צרו קשר, כבר עכשיו.

 

שתפו עם חברים