top image

מס רכישה

מס רכישה

מס רכישה

מס רכישה הוא אחד מסוגי המס המוטלים על הרוכש, בעת ביצוע עסקה במקרקעין, בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). השלמת עסקת מקרקעין מחייבות את כל מי שרוכש זכות במקרקעין וזכויות במקרקעין, בתשלום מס רכישה. שיעור המס מחושב כאחוז מסויים משווי העסקה (כלל הסכום המשולם למוכר תמורת הנכס בעסקה, לרבות מע”מ כאשר מדובר ברכישת דירה מקבלן), והוא מעודכן בחודש ינואר מדי שנה. בניגוד למס שבח (בו משלם המוכר בגין עליית השווי של הנכס, בעת המימוש/המכירה), מס מכירה מוטל בהתאם לשווי העסקה, בשיעורים (“מדרגות”). בעת ביצוע הדיווח לחישוב גובה המס ברכישת נכס, או לצורך תכנון מס מוקדם, ניתן להיעזר בסימולטור רשות המסים.

 

שיעורי מס רכישה

בהתאם לחוק, שיעורי המס משתנים בין סוגי נכסי המקרקעין:

  • דירת מגורים המוגדרת כדירה יחידה, על פי מדרגות מס.
  • דירות נוספות מעבר לדירה המוגדרת כדירה יחידה (מיסוי דירה שניה, שלישית וכו’).
  • זכויות במקרקעין שאינם מיועדים למגורים (מסחר, תעשיה, חקלאות, מגרש וכד’).

 

פטורים והנחות

תקנות מיסוי מקרקעין, קבעו רשימה של פטורים והקלות בתשלום, במקרים מסויימים ולאוכלוסיות מסויימות. לדוגמה, נכים, בני משפחות שכולות, נפגעי פעולות איבה, עולים חדשים, ועוד. בנוסף לכך, נקבע כי פעולות משפטיות מסוימות מסויימות לא ייחשבו למכירה (דוגמת העברת נכסי עיזבון שנתקבלו בירושה, העברה עקב גירושין, העברת זכות במקרקעין לנאמן בתנאים מסויימים, מינוי אפוטרופוס, מינוי כונס נכסים, מינוי מפרק ועוד).

 

מס רכישה על קרקע

לפי הוראת סעיף 2(1) לתקנות, שיעור מס הרכישה על קרקע (מגרש) עומד על 6% מתוך סכום הרכישה. תשומת הלב כי מס הרכישה יחוייב לכל רכישת קרקע או זכות במקרקעין, אשר אינה מוגדרת בתור “דירה”. אולם, סעיף 2(1א) מסייג וקובע כי שומת מס הרכישה תתוקן לשיעור של 5% בלבד (כלומר, החזר מס רכישה בשיעור של 1%), במקרה של רכישת מקרקעין לבניה, אשר במועד העסקה מתקיימים לגביה התנאים המצטברים הבאים:

  • קיימת לגביה תכנית בניה תקפה.
  • תכנית הבניה מתירה בניה של דירת מגורים אחת, לכל הפחות.
  • התקבל בגינה היתר בניה של לפחות דירת מגורים אחת תוך שנתיים ממועד רכישת הקרקע.

לאור הפער במיסוי המקרקעין, בין רכישת דירת מגורים שניה לבין רכישת קרקע, רבים המנסים לערוך “תחמוני מס”. לצורך הדוגמה, רכישת מבנה שאינו ראוי למגורים, ולאחר תשלום המס – להרוס או לשפץ את הנכס. לאחרונה,

קבע בית המשפט המחוזי בחיפה (ו”ע 25210-02-21 בן עוז נ’ מנהל מיסוי מקרקעין חיפה), כי העוררת לא הצליחה להוכיח כי כוונתה הסובייקטיבית היתה לרכוש את בית המגורים הספציפי שהיה על המקרקעין, לצורך מגורים בו. בית המשפט הגיע למסקנה זו, לאחר בחן את שווי הנכס, את ההליכים והבדיקות שערכו הרוכשים לצורך הריסת הנכס, וכן את העובדה כי הנכס לא שימש למגורים, לאחר הרכישה.

 

מס רכישה על נכס מסחרי

שיעור מס הרכישה על נכס מסחרי (משרדים, חנויות, תעשיה וכיוצ”ב) עומד על 6% מתוך סכום הרכישה. בנוסף לכך, יש להוסיף לרכישה מע”מ, בשיעור 17%, וכן מס הכנסה על ההכנסות הנובעות מהנכס. למידע נוסף, ניתן לעיין במאמר רכישת נכס מסחרי.

 

הצהרה ודיווח על העסקה

לפי סעיף 73ג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, רוכש זכות במקרקעין יגיש למנהל מיסוי מקרקעין, בתוך 30 ימים מיום הרכישה, הצהרה בדבר הרכישה. יש לשים לב כי חובת הדיווח חלה לגבי עסקאות החייבות במס, וגם לגבי עסקאות הפטורות ממס. לפי החוק וההנחיות, “יום הרכישה” הוא תאריך העסקה – יום החתימה על חוזה הרכישה, או יום החתימה על זיכרון דברים. אי הגשת הצהרה במועד תגרור תוספת בריבית, הצמדה וקנסות בהתאם לדין.

כיום, מבוצע הדיוח באופן מקוון, באמצעות הטפסים הבאים: טופס 7000 (הצהרה על מכירה/רכישה של דירת מגורים מזכה בפטור ממס שבח, ללא זכויות בניה בלתי מנוצלות); טופס 7000/ב (הצהרה על מכירה/רכישה של דירה מקבלן); וטופס 7002 (הצהרה לגבי מכירה/רכישה של זכות במקרקעין אחרת).

 

תשלום מס רכישה

  • שומה עצמית – המצהיר, האדם הרוכש, ממלא את הטפסים הנדרשים, וממלא את הסכום בהתאם לתוצאת מחשבון מס רכישה. על הרוכש לשלם שומה זו, תוך 60 יום מתאריך העסקה. “יום הרכישה” הוא יום החתימה על חוזה הרכישה, או יום החתימה על זיכרון דברים.
  • הפרשי שומה – אם המנהל קבע שהשומה גבוהה יותר מהשומה העצמית, יש לשלם את ההפרש תוך 30 ימים מהתאריך שבו נמסרה הודעת מנהל מיסוי מקרקעין. אם הנישום לא יעשה זאת, יהיה צורך לשלם את הסכום בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

 

לוחות הזמנים בחוק מיסוי מקרקעין

עד 30 ימים ימסור הנישום הצהרה למיסוי מקרקעין (שומה עצמית). במסגרת 60 ימים מיום העסקה, על הנישום לשלם את המס לפי שומתו העצמית. למנהל מיסוי מקרקעין עומדים עד 8 חודשים, לקבוע את השומה, לפי מיטב השפיטה. בתקופה זו, המנהל רשאי לאשר את השומה העצמית, או לדחות את השומה העצמית ולקבוע שומה בהתאם למיטב השפיטה, לאחר נימוק ולאחר שניתנה זכות לנישום להשמיע טענותיו. כמו כן, מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לתקן טעות בשומה, לבקשת הנישום או מיוזמתו. ניתן להשיג על החלטות מנהל מיסוי מקרקעין, בתוך 30 ימים מקבלתה, לבית המשפט המחוזי (ביושבו כוועדת ערר). ניתן לערור לבית המשפט העליון, בשאלה משפטית, בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה, או מיום שנמסרה ההחלטה למערער.

 

בקשה לתיקון שומה

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קובע כי ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה, תוך ארבע שנים מיום קביעת השומה על ידי המנהל. הבקשה יכולה להיות של המוכר, של רוכש הזכות במקרקעין, או ביוזמתו של המנהל. עם זאת, הבקשה צריכה לכלול את אחת מהעילות הבאות: נתגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות בעת החישוב הקודם. נמסרה הצהרה שגויה על ידי המדווח; או שנתגלתה טעות בשומה. לצורך הבקשה, חשוב לצרף מסמכים ואישורים, לתמיכה בבקשה. לדוגמה, היטל השבחה ששולם לאחר עריכת השומה, דמי תיווך, שכר טרחת עורך דין, וכיוצ”ב.

על אף שהחוק קבע את התקופה ל-4 שנים, במקרים חריגים מקבלים בתי המשפט בקשות להארכת המועד. השיקול העיקרי, והתכלית העומדת בפני בית המשפט, הנה ביצוע שומת אמת. זאת, במקרים בהם הטעה הרוכש את המנהל; במקרים בהם המוכר לא היה מודע לזכויותיו; נתונים חדשים, ועוד.

 

השגה על החלטה המקבלת את השומה העצמית

בתיק ו”ע (מחוזי חיפה) 35301-10-19 רוטנברג נ’ מנהל מסמ”ק חיפה, נקבע כי לא ניתן להגיש השגה על החלטה המקבלת את השומה העצמית. בתיק זה, מנהל מיסוי מקרקעין קיבל את השומה העצמית, וקבע את שומת מס הרכישה בהתאם. אלא שהעוררים הגישו השגה, במסגרתה טענו טענות עובדתיות, הסותרות את השומה העצמית שלהם. בית המשפט פסק כי לא קיימת בדין זכות להשיג על שומה עצמית שהתקבלה על ידי המנהל. הדרך לעשות כן היא רק באמצעות בקשה לתיקון השומה העצמית.

 

תשלום שובר מס רכישה

ניתן לבצע את התשלום, במספר דרכים. ראשית, באמצעות שובר מקוון באתר רשות המסים. לחילופין, באופן מקוון באמצעות מערכת המייצגים (לעורכי דין בלבד). ניתן גם לשלם את שובר התשלום בבנק הדואר, בסניפי הבנקים (מול הצגת השובר המקורי), או במשרדי מיסוי מקרקעין האזורי. עם ביצוע התשלום, מומלץ לבקש אישור מקדמה למס לצורך רישום בפנקסי המקרקעין (טופס 7160), וזאת לצורך רישום עסקה בטאבו.

 

עורך דין מקרקעין

מס רכישה הנו אחד ממיסי החובה המשמעותיים, בעסקת מקרקעין. לצידו של המס, בתקנות מיסוי מקרקעין, רשימה של פטורים והקלות, לאוכלוסיות שונות ובפעולות משפטיות שונות. במקרה בו שילמתם מס, ואתם מעוניינים לתקן את השומה, או במקרה בו המנהל מעוניין בתיקון השומה כנגדכם, או במקרה שאתם רוצים לתכנן במדויק את ההוצאה הכבדה ביותר שלכם – יש כתובת אחת ויחידה. עורך דין מקרקעין, עם ניסיון ומומחיות של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, מיסוי מקרקעין ותכנון ובניה, אלפי לקוחות וחוזים, מיומנות וידע מקצועי – יבטיח את האינטרסים שלכם. עורך דין מיסוי מקרקעין, יידע גם לתכנן אתכם, ולסייע לכם, לשלם מס מופחת ככל הניתן. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים