top image

מס רכישה

מס רכישה

מס רכישה

מס רכישה הוא אחד מסוגי המס המוטלים על הרוכש, בעת ביצוע עסקה במקרקעין, בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). שיעור המס מחושב כאחוז מסויים משווי העסקה (כלל הסכום המשולם למוכר תמורת הנכס בעסקה, לרבות מע”מ כאשר מדובר ברכישת דירה מקבלן), והוא מעודכן בחודש ינואר מדי שנה. בעת ביצוע הדיווח לחישוב גובה המס ברכישת נכס, או לצורך תכנון מס מוקדם, ניתן להיעזר בסימולטור, באתר רשות המסים.

שיעורי מס רכישה

בהתאם לחוק, שיעורי המס משתנים בין סוגי נכסי המקרקעין:

  • דירת מגורים המוגדרת כדירה יחידה , על פי מדרגות מס.
  • דירות נוספות מעבר לדירה המוגדרת כדירה יחידה (מיסוי דירה שניה, שלישית וכו’).
  • זכויות במקרקעין שאינם מיועדים למגורים (מסחר, חקלאות, מגרש וכד’).

פטורים והנחות

תקנות מיסוי מקרקעין, קבעו רשימה של פטורים והקלות בתשלום, במקרים מסויימים ולאוכלוסיות מסויימות. בנוסף לכך, נקבע כי פעולות משפטיות מסוימות מסויימות לא ייחשבו למכירה (דוגמת העברת נכסי עיזבון שנתקבלו בירושה, העברה עקב גירושין, העברת זכות במקרקעין לנאמן בתנאים מסויימים, מינוי אפוטרופוס, מינוי כונס נכסים, מינוי מפרק ועוד).

הצהרה ודיווח על העסקה

לפי סעיף 73ג לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, רוכש זכות במקרקעין יגיש למנהל מיסוי מקרקעין, בתוך 30 ימים מיום הרכישה, הצהרה בדבר הרכישה. לפי החוק וההנחיות, “יום הרכישה” הוא תאריך העסקה – יום החתימה על חוזה הרכישה, או יום החתימה על זיכרון דברים. כיום, מבוצע הדיוח באופן מקוון, באמצעות הטפסים הבאים: טופס 7000 (הצהרה על מכירה/רכישה של דירת מגורים מזכה בפטור ממס שבח, ללא זכויות בניה בלתי מנוצלות); טופס 7000/ב (הצהרה על מכירה/רכישה של דירה מקבלן); וטופס 7002 (הצהרה לגבי מכירה/רכישה של זכות במקרקעין אחרת).

תשלום מס רכישה

  • שומה עצמית – המצהיר, האדם הרוכש, ממלא את הטפסים הנדרשים, וממלא את הסכום בהתאם לתוצאת מחשבון מס רכישה. שומה זו תשולם על ידי הרוכש, תוך 60 יום מתאריך העסקה. “יום הרכישה” הוא יום החתימה על חוזה הרכישה, או יום החתימה על זיכרון דברים.
  • הפרשי שומה – אם המנהל קבע שהשומה גבוהה יותר מהשומה העצמית, יש לשלם את ההפרש תוך 30 ימים מהתאריך שבו נמסרה הודעת מנהל מיסוי מקרקעין. אם הנישום לא יעשה זאת, יהיה צורך לשלם את הסכום בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

תשלום שובר מס רכישה

ניתן לבצע את התשלום, במספר דרכים. ראשית, באמצעות שובר מקוון באתר רשות המסים, או באופן מקוון באמצעות מערכת המייצגים (לעורכי דין בלבד). ניתן גם לשלם את שובר התשלום בבנק הדואר, בסניפי הבנקים (מול הצגת השובר המקורי), או במשרדי מיסוי מקרקעין האזורי. עם ביצוע התשלום, מומלץ לבקש אישור מקדמה למס לצורך רישום בפנקסי המקרקעין (טופס 7160), וזאת לצורך רישום עסקה בטאבו.

 

עורך דין מקרקעין

מס רכישה הנו אחד ממיסי החובה המשמעותיים, בעסקת מקרקעין. לצידו של המס, בתקנות מיסוי מקרקעין, רשימה של פטורים והקלות, לאוכלוסיות שונות ובפעולות משפטיות שונות. לצורך תכנון מדויק, וחסכון בתשלומי המיסים, נדרשת היכרות עמוקה עם דיני המקרקעין ומיסוי מקרקעין. עורך דין מקרקעין, עם ניסיון ומומחיות של למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין, מיסוי מקרקעין ותכנון ובניה, אלפי לקוחות וחוזים, מיומנות וידע מקצועי – יבטיח את האינטרסים שלכם. עורך דין מיסוי מקרקעין, יידע גם לתכנן אתכם, ולסייע לכם, לשלם מס מופחת ככל הניתן. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר