top image

העברת דירה במתנה

מתנה, עסקת מתנה, העברת דירה במתנה, העברת דירה עקב גירושין, מיסוי מקרקעין

העברת דירה במתנה

העברת דירה ללא תמורה (מכונה גם “עסקת מתנה”, או “העברה במתנה”), היא העברה של נכס מקרקעין, כולו או חלקו, מבלי שמשולם עליו תמורה כלשהי, בתוך המשפחה. בניגוד למתנה “רגילה” במיטלטלין, שם ניתן לחזור מהמתנה גם בעל פה, מתנה במקרקעין מחייבת מסמך בכתב, ורישום בפנקס המקרקעין (הטאבו). זו עסקת מקרקעין לכל דבר ועניין, אשר משליכה ישירות על היקף הנכסים, על היקף החובות, על הזכויות ועל חבויות המס, כיום ובעתיד. היא מחייבת גם חשיבה עמוקה ורחבה על מצבם של המקבלים בעתיד (נישואין, גירושין, צאצאים, פטירה וכיוצ”ב). ניהול תהליך העברת דירה במתנה, צריך להתבצע בליווי עורך דין מנוסה ומיומן, המתמחה בתחום המקרקעין ומיסוי המקרקעין.

 

הגדרת המונח מתנה

בתמצית, חוק המתנה, תשכ”ח – 1968, קובע כי על מנת שמתנה תחשב ככזו, עליה להינתן ללא תמורה (ואף לא פעוטה או סמלית), בחינם, לא בכסף ולא בשווי כסף, לא כיום ואף לא בעתיד. בנוסף, החוק קובע כי “מתנה” הנה מקרקעין, מטלטלין או זכויות. נותן המתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו, אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של המקבל כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו, או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.

 

סיבות לביצוע העברת דירה במתנה

עסקאות העברת דירה במתנה, הן מסוג העסקאות השכיחות ביותר בישראל, ומבוצעות בין בני משפחה. קיימות מספר סיבות לביצוע עסקאות אלה:

  • העברת דירה מדור ההורים, לדור הילדים (או הנכדים), מטוב לב ורצון לסייע לדור ההמשך.
  • שיקולי מיסוי מקרקעין: בעלי דירה, המעוניינים לרכוש דירה להשקעה, מחוייבים בתשלום מס רכישה, בסכומים גבוהים (על פי מדרגות מס). אולם, בעלי דירת מגורים, שיעבירו את דירתם במתנה לבן משפחה, ללא תמורה – יהיו פטור מתשלום מס רכישה, באופן מלא או חלקי. במקרה מעין זה, ניתן להעביר דירה ללא תמורה, לפני רכישת הדירה הנוספת (וליהנות ממס רכישה המחושב עבור “דירה יחידה”), או להעביר דירה ללא תמורה לאחר רכישת הדירה הנוספת, בכפוף להתחייבות למכור את דירתו הראשונה – לרבות בדרך של העברה ללא תמורה – תוך פרק הזמן הקבוע לכך בחוק. בנוסף לכך, ניתן לקבל פטור ממס שבח, בתנאים מסויימים.
  • תחליף צוואה (מניעת סכסוכים במשפחה): הורים החוששים מיחסים עכורים במשפחה, מסכסוכים וממריבות ירושה לאחר פטירתם, מעדיפים לחלק, עוד בחייהם, את נכסיהם ואת רכושם.
  • הגנה על נכסים המיועדים לילדי אחד מבני הזוג, במערכת יחסים שניה (פרק ב’ לנישואין).
  • הגנה על זכויות בן זוג מנושים והליכי פשיטת רגל: במקרה בו בן הזוג נקלע לחובות, קשיים כלכליים, הליכי פשיטת רגל וכיוצ”ב, ניתן, בתנאים מסוימים, לתת במתנה את חלקו של בן הזוג שנקלע לקשיים, בדירת המגורים, לבן הזוג השני.

 

תהליך העברה ללא תמורה

תהליך ההעברה ללא תמורה, כולל מספר שלבים: ראשית, על נותן המתנה ועל המקבל, לחתום על תצהירים בפני עורך דין. במקרים מסוימים, לדרישת אחד הצדדים, ניתן להכין הסכם שיגדיר את העסקה, את מועדיה ואת יתר תנאיה. בנוסף, על הצדדים לחתום על שטרי מכר, מסמכים לצורך העברת הזכויות, ובקשה לרישום הערת אזהרה (אם יהיה בכך צורך). בנוסף, יש לדווח על ההעברה, בדיווח מקוון לרשות המיסים. עם קבלת הפטור (או אישור על תשלום מיסוי המקרקעין), יש לשלם את האגרות וההיטלים הנדרשים לרשות המקומית, בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות. רק לאחר השלמת כל השלבים, ניתן לבצע את רישום העסקה בטאבו.

כל עוד לא נרשמו זכויות מקבל המתנה בפנקס המקרקעין, לא הושלמה עסקת המתנה במקרקעין. לפיכך, ניתן לחזור ממנה אפילו בעל-פה. זאת, מכיוון שרישום הזכויות בטאבו לא הושלם.

 

רישום הערת אזהרה בהעברת דירה ללא תמורה

כזכור, הערת אזהרה נועדה לציין, בפני כולי עלמא, כי קיימת התחייבות לביצוע עסקה. גם בהעברה בין קרובים, עשויה לדרוש רישום הערת אזהרה. כך לדוגמה, ניתן לרשום הערת אזהרה, האוסרת על המקבל לבצע עסקה ללא הסכמת המעניק, ועוד. לרישום הערת אזהרה, אין כל משמעות מבחינת השלמתה של המתנה. כל מטרתו היא לשקף ולהזהיר את הציבור, כי לצד ג’ קיימות זכויות על הנכס, המונעות עריכת עסקה בו. כאשר מדובר במתנה בתוך המשפחה, רישום הערת אזהרה חשוב במיוחד.

עסקאות מתנה, לעיתים באות עם הבטחה או התניה מסויימת, בהסכם או בעל פה. רישום הערת אזהרה לטובת המעביר ו/או על זכויות הנעבר, מאפשר להבטיח את קיומם של תנאים אלה. לדוגמה, איסור על העברת הנכס למי שאינו במשפחה, דרישה לשיפוץ הנכס, שימוש בכספי השכירות לטובת מטרה כלשהי, הסכמה מראש לביצוע פרויקט תמ”א 38, וכו’. בדרך זו, נותן המתנה עודנו שולט חוקית, במתנה.

 

ביטול מתנה במקרקעין

נותן המתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה, במקרים מסויימים. סעיף 5(ב) לחוק המתנה קובע כי נותן המתנה רשאי להודיע למקבל כי המתנה מבוטלת, כל עוד לא שינה מקבל המתנה את מצבו לרעה ובתנאי שנותן המתנה לא ויתר על הזכות לחזור בו ממנה. קיימות עילות נוספות לזכותו של נותן המתנה לבטל את התחייבותו לתת מתנה, במקרים בהם המקבל התנהג כלפיו בהתנהגות מחפירה או כאשר מצבו הכלכלי של נותן המתנה הורע משמעותית. עם זאת, ניתן לחזור מהסכם מתנה במקרקעין, כל עוד לא הועברו הזכויות בנכס על שם מקבל המתנה. מתנה במקרקעין מוקנית, אך ורק לאחר רישומה כדין, בטאבו. לאחר שהזכויות עברו, הסכם המתנה ניתן לביטול על פי העילות בדיני החוזים.

ביטול עסקת מתנה במקרקעין בהסכמה

אם נותן המתנה ומקבל המתנה הסכימו ביניהם לבטל את עסקת המתנה, רואים את העסקה כמבוטלת. הביטול יהיה במסירת הודעת ביטול למקבל המתנה, ובהסכמת המקבל לביטול. ברם, ביטול עסקת המתנה ייתכן ותחוב במיסוי מקרקעין.

ביטול עסקת מתנה במקרקעין שלא בהסכמה

בהעדר הסכמה בין נותן המתנה לבין מקבל המתנה, רשאי נותן המתנה להגיש תביעה לביטול מתנה במקרקעין. בתביעה זו, בית המשפט יתבקש לבטל את ההענקה ללא תמורה. 

תביעה לביטול הסכם מתנה

העברת נכסים במתנה בין בני משפחה, היא אחת הדרכים להעלמת/ הברחת רכוש מפני נושים, הסתרת נכסי עיזבון וכיוצ”ב. על מנת למנוע ולפסול את העברת הנכסים, יש לפנות בתביעה לבית משפט.

 

העברת דירה בין בני זוג בעקבות גירושין

העברת זכויות בין בני זוג בשל גירושין, איננה “מכירה”. ההעברה אינה מהווה אירוע מס, ואף אינה מחייבת דיווח לרשות המיסים. הוראה זו מופיעה בסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין, הקובע כדלקמן –

“העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לעניין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם.”

אולם מכירת הנכס על ידי אחד מבני הזוג (לשעבר), שקיבל את הדירה במתנה, אפשר שתחשב אירוע מס. לפיכך, יש צורך בהתנהלות זהירה, בסיוע של עורך דין מיסוי מקרקעין.

 

ביטול מתנה בעקבות גירושין

לאחרונה (יולי 2023), ביטל בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, עסקת מתנה שלא נרשמה בטאבו. במקרה זה, העביר האב במתנה לילדיו ולבני זוגם, את מלוא הזכויות במגרש הצמוד לבית מגוריו. לאחר החתימה על מסמכי העסקה, ולאחר ששילמו הצדדים את ההיטלים והמיסים, לא טרחו הצדדים לרשום את העסקה בטאבו. לימים, בעקבות סכסוך גירושים בין הבת לבין בעלה, ביקש האב לבטל את ההסכם. תביעת האב התבססה, בין היתר, על טענה בדבר התנהגותו המחפירה של חתנו לשעבר, וכן על הטענה כי העברת המגרש נעשתה מתוך רצון שכל המשפחה תגור יחדיו. בית המשפט פסק כי מכיוון שהרישום החוקי של הזכויות בטאבו לא הושלם, הרי שמדובר בהתחייבות לתת מתנה, בלבד. מכאן, שהתחייבות האב כלפי חתנו לשעבר להעביר לו את זכויות במגרש – בטלה. תמ”ש (חי’) 65308-06-21  מ.ב נ’ ה.ב [פורסם בנבו].

 

העברת זכויות במקרקעין במתנה, מחייבת התייעצות מקדימה, ירידה לפרטים וחשיבה על משמעויות, השלכות ואפשרויות שונות. מיפוי נכון ומדויק של העתיד, משנה את המחשבה הראשונית, ויוצר מנגנון משפטי מסודר, במטרה להבטיח את רצון המעניק. לאורך כל שנות פעילותו של משרד עורכי דין וולר ושות’, התמחה המשרד וצבר ניסיון בתחום המקרקעין ומיסוי המקרקעין. צוות המשרד, בראשותו של עורך דין ונוטריון פנחס וולר, יסייע לכם בגיבוש העברת דירה במתנה, באופן חוקי ובטוח, וילווה אתכם בתהליכים, שיבטיחו את זכויותיכם החוזיות, המיסויות והמשפטיות. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים