top image

סוגי ייפוי כוח מתמשך

סוגי ייפוי כוח מתמשך

סוגי ייפוי כוח מתמשך

בחיפוש בגוגל מתקבלות 1,270,000 תוצאות לשאילתה בנושא ייפוי כוח מתמשך. הרבה מאד תוצאות, הרבה מאד פרטים מהותיים וטכניים. ננסה לעשות סדר בסוגי ייפוי הכוח המתמשך, עליהם יכול לחתום האדם הממנה.

מנגנון צופה פני עתיד

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962, קבע מנגנון הצופה פני עתיד: עריכת ייפוי כוח מתמשך. מסמך זה מאפשר לאדם, בעת שהוא כשיר מבחינה גופנית ונפשית, לקבל החלטות. אלא שהעתיד אינו נראה לעין, וקשה לקבל החלטות למגוון הסיטואציות האישיות, הרפואיות, המשפחתיות או הכלכליות. לכן, ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם הממנה לבחור האם ברצונו לתת ייפוי כוח מתמשך כללי (לכל ענייניו האישיים, הבריאותיים וענייני הרכוש של אדם), או ייפוי כוח מתמשך ספציפי, לתחום אחד בלבד: רק לעניינים אישיים; רק לענייני רכוש; או רק לענייני בריאות.

ייפוי כוח מתמשך כללי

ייפוי כוח מתמשך כללי, הוא ייפוי הכוח הנפוץ ביותר. בייפוי כוח מתמשך זה, מעניק הממנה ייפוי כוח עבור כל תחומי חייו. משמע, ייפוי כוח עבור ענייניו האישיים, ענייני הרכוש וענייני הבריאות שלו. הממנה רשאי לפרט הנחיות מקדימות בייפוי הכוח המתמשך (לפיהן יפעל מיופה הכוח), או להותיר את שיקול דעת בקבלת ההחלטות בידי מיופה הכוח.

ייפוי כוח מתמשך ספציפי

  • ייפוי כוח לעניינים אישיים – סביבת המגורים, סידורי שגרה, רווחה אישית, מזון, ביגוד, ביקור בבית-הכנסת, מטפל זר, אופן הטיפול וכו’.
  • ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש – נושאים כספים, נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, של האדם הממנה. נדל”ן, מקרקעין, חשבונות בנק, פנסיה, ביטוחים, עסק, חברה, מניות, השקעות וכיוצ”ב. בנוסף, יכלול ייפוי כוח זה טיפול בהתחייבויותיו של הממנה (תשלומים שוטפים, תשלומי חובה, מיסוי ועוד). לרוב, יכלול ייפוי הכוח המתמשך לעניין רכוש, סדרי עדיפויות למימוש הרכוש, לצורך טיפולים בממנה ובבני משפחתו.
  • ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים – יכלול התייחסות לנושאים הקשורים לעניינים רפואיים, בלבד. ייפוי כוח זה יכול להיחתם ע”י רופא, עו”ס, פסיכולוג או אח/ות רפואית. אם ייפוי כוח זה לא נחתם בפני עורך דין שהוסמך לעריכת ייפוי כח מתמשך, אזי יש להפקיד אותו באופן אישי, על ידי הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

בכל אחד מסוגי ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח לשלוח לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים בקשה לכניסה לתוקף, יחד עם חוות דעת רפואית המעידה על כך שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר (או הוכחה אחרת, אם נקבע תנאי אחר לכניסה לתוקף בייפוי הכוח המתמשך). זאת, באמצעות אחת מהדרכים הבאות: מילוי פניה מקוונת דרך מערכת כשרות משפטית Online; באמצעות הדפסת טופס הצהרה על כניסה לתוקף וסריקתו למערכת כשרות משפטית Online (ניתן למלא בהקלדה או באופן ידני); או בהגשה פיזית בהתייצבות אישית של מיופה הכוח במחוז האפוטרופוס הכללי, בהתאם למקום מגורי הממנה.

 

לסיכום, למשרד וולר ושות’ למעלה מ-40 שנות ניסיון בדיני הירושות, הצוואות וייפוי כוח מתמשך. המשרד מלווה ממנים, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך ובכל מצב וקושי. בתחומים רגישים אלה כמו ייפוי כוח מתמשך, אנחנו יכולים להבטיח שהניסיון עושה את כל ההבדל. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים