top image

עיכוב זכיה במכרז

עיכוב ביצוע עיכוב זכיה במכרז

לעיתים קרובות, משתתף במכרז שלא הצליח לבטל את זכייתו של משתתף אחר, פונה לבית המשפט לעניינים מינהליים, בבקשה לעיכוב ביצוע, כנגד הגוף הציבורי, עורך המכרז. מתן צו ביניים פירושו עיכוב או "הקפאת" הליכי המכרז, או הסכם ההתקשרות שנכרת בין הגוף הציבורי לבין המציע הזוכה, למשך תקופת בירור העתירה. בדרך זו, נמנעת התגבשות "מעשה עשוי" ביחס לפרויקט או להתקשרות מושא המכרז. מתן צו ביניים, מאפשר לבית המשפט את הזמן הדרוש לשקול את טיעוני הצדדים בעתירה, וליתן את הסעד העיקרי בעתירה (כדוגמת ביטול המכרז, ביטול הזכייה, החזרת הדיון לוועדת המכרזים ועוד), ללא חשש להסתמכות צד ג' על החלטת הגוף הציבורי, בשעה שהנושא מונח לפתחו של בית המשפט. אם אתם מחפשים עורך דין מקרקעין צרו קשר עוד היום.

 

סדר הדין בבקשה לעיכוב זכיה במכרז

תקנה 9(א) לתקנות בית המשפט לענינים מינהליים (סדרי-דין), קובעת כדלקמן: "בקשה למתן צו ביניים תוגש בנפרד מן העתירה, במועד הגשת העתירה או לאחר מכן, ותובא לעיון בית המשפט בהקדם האפשרי; בבקשה יפורטו העובדות והנימוקים התומכים בה, ויכול שתפנה לעובדות ולנימוקים שבעתירה (להלן – כתב הבקשה); העובדות בכתב הבקשה יאומתו בתצהיר…". בית המשפט לא ייתן צו ביניים, ללא מתן הזדמנות למשיב להגיש תגובה או ללא דיון במעמד הצדדים. בנוסף, בית המשפט יהא רשאי להתנות מתן צו ביניים בערובה או בתנאי אחר שיקבע, לפיצוי נזק שייגרם למשיב מהוצאת הצו, או לכל צורך שיראה בית המשפט לנכון.

 

משמעות דחייה על הסף של בקשה לצו ביניים

דחייה על הסף של בקשה לצו ביניים, מאפשרת לגוף הציבורי, להמשיך בפעולתו, נוכח התגבשותו הכמעט ודאית של "מעשה עשוי", בפרק הזמן שיחלוף עד להכרעת בית המשפט, בעתירה המינהלית. משמע, אם לא תוגש בקשה לצו ביניים, או שבית המשפט יידחה את הבקשה לצו ביניים, אפשר שיכולה הרשות להסתמך על כך, ולבצע את הפרויקט נשוא המכרז. עם זאת, העותר יהיה רשאי להמשיך את ההליכים, כבסיס להגשת תובענה מינהלית לפיצויים.

 

שיקולי בית המשפט במתן צו ביניים

על עותר המבקש צו ביניים, מוטל לנסות ולהוכיח, שני שיקולים עיקריים: להוכיח כי סיכויי העתירה להתקבל; וכי שיקולי "מאזן הנוחות" (משמע, לאיזה צד ייגרם נזק גדול יותר, מסירוב להעניק את הסעד המבוקש, או מסירוב לתיתו) – נוטים לטובתו. מבחן זה הנו הינו אבן הבוחן המרכזית בשאלה האם להעניק או לסרב לבקשה לצו ביניים למבקש, כדי לעכב הליכי מכרז ציבורי או את ביצועה של התקשרות שנכרתה בעקבות מכרז (ראו: ע"א 7375/16 זכרנקו נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]). בין השיקולים האמורים מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", כך שאם שיקולי מאזן הנוחות נוטים במובהק לטובת עיכוב ביצועו של פסק הדין, תיטה הכף לעיכוב הביצוע אף אם סיכויי הערעור אינם גבוהים, ולהפך. ואכן, ככלל, יש ליתן מעמד בכורה לשיקולי מאזן הנוחות (ראה עע"מ 2673-22 ר.ג.א שירותים וניקיון (ישראל) 1987 בע"מ נ' י.ר.א.ב שרותי נוי (1985) בע"מ).

 

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, מחזיק בניסיון עתיר שנים, בכתיבת מכרזים ובייצוג משפטי של מתמודדים במכרזים של גופים ציבוריים ברחבי הארץ. עורכי הדין במשרד מיומנים בתחום דיני המכרזים ודיני החוזים, והם עומדים לרשותכם, בכל שאלה, אתגר או בעיה. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.