top image

רישום מחסן כדירה בטאבו

רישום מחסן כדירה בטאבו - וולר ושות'

רישום מחסן כדירה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו), היא אחת השאלות הנפוצות ביותר במשרדנו. לרוב, מדובר בבדיקת ראשונית של הזדמנות השקעה, המתומחרת מתחת למחירי השוק. "מציאה". אלא שכידוע, אין מציאות. היכולת לבצע רישום מחסן כדירה בטאבו, מחייבת בדיקה מעמיקה של היבטים תכנוניים, הנדסיים ומשפטיים. מוזמנים לעיין בסקירה קצרה בנושא.

 

הגדרת המושג דירה בחוק המקרקעין

חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, מגדיר את המושג "דירה": "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר".

משמעות המונח "דירה" בחוק המקרקעין רחבה יותר ממשמעות המונח בלשון בני האדם, כפי שמציין פרופ' ויסמן (דיני קניין – בעלות ושיתוף, עמ' 355): "הדירות שמדובר בהן אינן חייבות להיות במשמעות המילונית של המילה דירות, דהיינו, מקום למגורים. תא המשמש לכל צורך שהוא (כגון מחסן) מספיק כדי שייחשב כ'דירה' בהקשר של בתים משותפים, ובלבד שמדובר ביחידה שלמה ונפרדת. התנאי בדבר היות הדירה יחידה שלמה ונפרדת מחייב שהן מבחינה חזותית הן מבחינת היעוד התא הוא נפרד ואינו מהווה חלק מיחידה אחרת שבבית".

 

הכרה במחסן כדירה

כפי שצויין לעיל, המחסן צריך להיות יחידה שלמה ונפרדת, מתוחמת, שיש לה קיום עצמי לאחת מן המטרות: "מגורים", "עסק", שהן, או "לכל צורך אחר". במילים אחרות, על מנת שמחסן יוכר כדירה, עליו לעמוד ב-2 תנאים מצטברים:

  • מדובר בחדר או בתא.
  • הוא מהווה יחידה שלמה ונפרדת: מבחינה חזותית, מבחינת הייעוד התכנוני (מפרט טכני, היתר הבניה, תקנון וכו', ומטרות השימוש בו), ללא הצמדה לדירה בבית המשותף, ומבלי שהוא מהווה חלק מהרכוש המשותף.

לפיכך, מחסן במרתף שנועד לשמש את אחת מדירות הבית, לא יחשב כדירה, לאור הכוונה שיהיה נספח לדירה. דוגמא נוספת יכולה להיות מחסן שאינו משמש לכל מטרה ואינו מחובר לחשמל ולמים – מחסן שכזה אינו נחשב כדירה וזאת על אף שהיה רשום ככזה (ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון [פורסם בנבו]. מחסן העומד בכל התנאים המצטברים, אין מניעה לראותו כדירה, ולרשום אותו כדירה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו). בהתאם, ניתן להצמיד למחסן שהפך לדירה, מחסנים אחרים, חניות, חצרות, גגות וכיוצ"ב.

 

רישום מחסן 

ככלל, מחסן יכול להירשם, תחת שלושה מצבים שונים: המחסן יכול להיות דירה; המחסן יכול להיות רכוש משותף שהוצמד לדירה (וככזה הוא הופך להיות חלק מהדירה); והמחסן יכול להיות רכוש משותף.

 

לסיכום:

החוק והפסיקה מתירים את רישום המחסן כדירה, בתנאים שצויינו לעיל. בחינת ייעוד המחסן, האפשרויות לעשות בו שימוש, התיקונים הנדרשים ברישום ועוד, צריכים להיעשות על ידי עורך דין דיני מקרקעין מומחה. במשך למעלה מ-40 שנה, משרד עורכי דין וולר ושות' מהווה כתובת מקצועית לאלפי לקוחות בחיפה ובצפון. נשמח לסייע גם לכם. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.