top image

מקבל החלטות חלופי לעניינים רפואיים דחופים

מקבל החלטות חלופי

מקבל החלטות חלופי לעניינים רפואיים דחופים – תיקון לחוק זכויות החולה

ביום 17/1/2024, נחקק תיקון 16 לחוק זכויות החולה, לפיו בני משפחה יוכלו לשמש כמקבלי החלטות זמניים בנוגע לחולים בגירים, שאינם יכולים לקבל החלטה בעצמם, לצורך טיפולים רפואיים דחופים, ללא צורך לפנות בדחיפות לבית המשפט. משמעות התיקון היא שכעת בבית החולים יוקם מנגנון לצורך קבלת החלטות רפואיות דחופות עבור מטופלים שאינם כשירים לתת הסכמתם מדעת, לא מונה להם אפוטרופוס ולא הפקידו ייפוי כוח מתמשך. התיקון יחסוך את הפנייה לבית המשפט ויאפשר להם להסכים ביניהם על הגורם שיוכל לתת את ההסכמה לטיפול הרפואי הנדרש. משך המינוי של מקבל ההחלטות יהיה לחצי שנה והוא יכול לתת החלטות נחוצות בענייניו של המטופל.

 

מנגנון קבלת החלטות בעניינים רפואיים דחופים

התיקון לחוק (כאן) קובע מנגנון מסודר, יעיל, מהיר ומכבד, למתן אישור לבן משפחה לשמש כמקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים לאדם, בלי שיהיה צורך לפנות למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. המנגנון מבוסס על השאיפה לנסות להתחקות אחר רצונו של המטופל, השקפת עולמו ואורחות חייו.

 • מקבל ההחלטות הזמני ימונה רק ביוזמת רופא מומחה, שמטפל במטופל, שסבור שהמטופל זקוק לטיפול רפואי דחוף אך אינו מסוגל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי, אין לו אפוטרופוס, ולא הפקיד ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף.
 • בדיקה והתרשמות של העובד הסוציאלי של בית החולים/ המוסד הרפואי, כי –
  • קיימת חוו”ד של הרופא המומחה, לפיה המטופל זקוק לטיפול רפואי דחוף ואינו מסוגל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.
  • מידת מעורבות משפחת המטופל בתהליך ההחלטה מי ישמש כמקבל החלטות זמני.
  • על העובד הסוציאלי להתרשם שהאדם שימונה למקבל החלטות זמני יפעל לטובת המטופל ולא לטובתו האישית, וכי בן המשפחה שימונה למקבל החלטות זמני יקבל את האחריות שחלה על האפוטרופוס לעניינים רפואיים.
  • קבלת הסכמת בן המשפחה בכתב למינוי, וחתימה על הצהרה לפיה הוא עונה על התנאים למינוי, והצהרה שאין הסכמות למינוי מקבלי החלטות זמניים נוספים.
  • המטופל לא התנגד למינוי אותו אדם כמקבל החלטות זמני בשבילו (ככל שהמטופל יכול להבחין בכך).
 • מקבל ההחלטות החלופי יקבל על כך אישור בכתב מעו”ס של המוסד הרפואי והתוקף לאישור יהיה למשך 6 חודשים בלבד, לכל פעולה רפואית נדרשת. במהלך תקופה זו, תהיה שהות שתאפשר לבני המשפחה (או ליועץ המשפטי הממשלה) למנות אפוטרופוס קבוע לאדם במידת הצורך.
 • תיעוד המידע ברשומה הרפואית.

 

בחירת מקבל ההחלטות הזמני

ככלל, מקבל ההחלטות הזמני ימונה לפי סדר קדימויות במשפחה: בן/בת זוג, ילדים, הורים, אחים/אחיות. עם זאת, בני המשפחה רשאים להסכים למנות אחד מהם כמקבל החלטות זמני שלא לפי הסדר שנקבע בחוק. על מנת שהסכמת בני המשפחה למינוי אחד מהם כמקבל החלטות זמני תיכנס לתוקף, על בני המשפחה הקודמים לו בסדר הקדימויות, וכן בני המשפחה באותה דרגה, להסכים למינוי. אם אין הסכמה, אזי אין מנוס אלא לפנות לבית המשפט, לצורך מינוי אפוטרופוס. אין מניעה שבני המשפחה יסכימו למנות שניים או יותר כמקבלי החלטות זמניים. במקרה זה, עליהם גם להסכים על דרך קבלת ההחלטות.

 

הפעולות שמקבל ההחלטות הזמני רשאי לבצע

 • לתת בשם המטופל הסכמה מדעת לטיפול הדחוף שבעקבותיו מונה מקבל ההחלטות הזמני.
 • לתת בשם המטופל הסכמה מדעת לכל טיפול רפואי אחר שהמטופל זקוק לו.
 • לקבל החלטות בענייני המטופל הרפואיים.
 • לקבל כל מידע רפואי לגבי המטופל שדרוש לו על מנת לקבל החלטות בעניינים הרפואיים.

 

חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה, התשנ”ו – 1996 נחקק בשנת 1996, ומטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. החוק בא להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי לבין המטופלים, והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. רוב עקרונות החוק יושמו עוד לפני חקיקתו, כנגזרות של חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו.

משרד עורכי הדין וולר ושות’, הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הותיקים, המובילים והאמינים בישראל, על פי מדריכי הדירוג BDI ו-D&B. לעורכי הדין במשרד ניסיון של למעלה מ-40 שנה בליווי של אנשים, בני זוג, משפחות ויורשים, בכל המצבים האפשריים, באופן מקצועי, זמין ונוח. נשמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. מוזמנים ליצור קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים