top image

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

מי רשאי לבקש ביטול ייפוי כוח מתמשך ?

  • הממנה – מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שהעניק, טרם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, או לאחר כניסתו לתוקף.
  • צד שלישי – אחד מבני משפחתו, קרוביו או חבריו של הממנה, היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו של היועץ. בקשה זו תוגש לבית המשפט לענייני משפחה, לקבלת החלטה.
  • בית המשפט עצמו.

חשוב לציין כי תוקפו של ייפוי כוח מתמשך יכול גם לפקוע, ללא צורך בביטול מצד הממנה או צד שלישי כלשהו, במספר מצבים אשר נקבעו בחוק. מוזמנים לקרוא כאן סקירה בנושא פקיעת ייפוי כוח מתמשך.

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

ההוראות בדבר ביטול ייפוי הכוח המתמשך על ידי בית המשפט, מוסדרות בסעיף 32 כט(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב – 1962. על פי סעיף זה, קיימות מספר סיבות, שבהתקיים אחת מהן, יהיה רשאי בית המשפט לבטל ייפוי כוח מתמשך:

  • מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שבייפוי הכוח כראוי, וכתוצאה מכך נגרמת לממנה פגיעה של ממש או שהוא אינו פועל לפי רצונו של הממנה.
  • ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, מניצול או מהפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת על הממנה או שהוא ניתן בעת שהממנה לא היה בעל כשירות.
  • בית המשפט ראה כי לשם שמירת ענייניו של הממנה אין די בייפוי הכוח ויש למנות לו אפוטרופוס שידאג לענייניו, כולם או חלקם.

 

שיקולי בית המשפט בבקשה לביטול ייפוי כח מתמשך

סעיף 32 כט(ג) לחוק, קובע כדלקמן: “לא יבטל בית המשפט ייפוי כוח מתמשך אלא אם כן ראה כי לא ניתן להגיע לתוצאה שלשמה נועד הביטול בדרך של הגבלת ייפוי הכוח, קביעת תנאים בו, מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח בכפוף להוראות סעיף 33א, או בכל דרך אחרת שבסמכותו המגבילה פחות את ההתערבות בייפוי הכוח”.

סעיף 32 כט(ד) לחוק, אף מוסיף כי במקרה בו מונו כמה מיופי כוח בייפוי כוח אחד, רשאי בית המשפט לבטל את המינוי על פי ייפוי הכוח, לגבי כולם או חלקם. במילים אחרות, המחוקק הורה לבית המשפט, להעדיף ולכבד את רצונו של הממנה, ככל שניתן.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

תפקידו של עורך הדין בעריכת ייפוי כוח מתמשך, הוא לסייע לכם להסדיר את הרצונות שלכם, בצורה הטובה ביותר והבטוחה ביותר. תפקידו לשאול, לחשוב בקול, להעלות סיטואציות ותרחישים, ולתת מהשכלתו ומניסיונו, לכל לקוח. לא ידע תאורטי, אלא מעשי, שנרכש בהתמחות בתחום, במשך למעלה מ-40 שנה. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות’. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים