top image

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

ייפוי הכוח המתמשך מבוטל באמצעות הודעה של הממנה בכתב, למיופה הכוח (ועדכון האפוטרופוס הכללי). דרך נוספת לביטול ייפוי כוח מתמשך, היא באמצעות פניה לבית המשפט המוסמך. במקרה זה, יש צורך להגיש בקשה לביטול, והיא נבחנת בכל מקרה לגופו במסגרת הדיון בבית המשפט.

 

מי רשאי לבקש ביטול ייפוי כוח מתמשך ?

  • הממנה. ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי הממנה אפשרי, כל עוד הממנה בחיים וכל עוד הוא כשיר מבחינה משפטית לעשות זאת. ניתן לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שהעניק, טרם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, או לאחר כניסתו לתוקף. עם זאת, אם הממנה קבע מראש, במסמך ייפוי הכוח, כי לא יהיה ניתן לבטל את ייפוי הכוח לאחר כניסתו לתוקף גם כאשר הוא מעוניין לבטלו, עליו לפנות לבית המשפט.
  • צד שלישי. אחד מבני משפחתו של הממנה, קרוביו או חבריו, היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו של היועץ. לצערנו, בשנים האחרונות מתרבות התביעות לביטול ייפוי כוח מתמשך, המוגשות על ידי בני המשפחה, כתוצאה מסכסוכים בתוך המשפחה.
  • בית המשפט.  

חשוב לציין כי תוקפו של ייפוי כוח מתמשך יכול גם לפקוע, ללא צורך בפעולה של הממנה או של צד שלישי כלשהו, במצבים אשר נקבעו בחוק. מוזמנים לקרוא כאן סקירה בנושא פקיעת ייפוי כוח מתמשך.

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

ההוראות בדבר ביטול ייפוי הכוח המתמשך על ידי בית המשפט, מוסדרות בסעיף 32 כט(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב – 1962. על פי סעיף זה, קיימות 4 סיבות עיקריות, שבהתקיים אחת מהן, יהיה רשאי בית המשפט לבטל ייפוי כוח מתמשך:

  • מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שבייפוי הכוח כראוי, וכתוצאה מכך נגרמת לממנה פגיעה של ממש.
  • מיופה הכוח אינו פועל לפי רצונו של הממנה.
  • ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, מניצול או מהפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת על הממנה או שהוא ניתן בעת שהממנה לא היה בעל כשירות.
  • בית המשפט ראה כי לשם שמירת ענייניו של הממנה אין די בייפוי הכוח ויש למנות לו אפוטרופוס שידאג לענייניו, כולם או חלקם.

 

שיקולי בית המשפט בבקשה לביטול ייפוי כח מתמשך

המחוקק קבע את סעיף כט(א)(3) לחוק ולפיו, על אף קיומו של ייפוי כוח מתמשך העומד בתוקפו, רשאי בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו ולהורות על ביטולו מקום בו הוא מתרשם כי הדבר דרוש לשם שמירה על ענייניו של מייפה הכוח. אכן, יכול שיש בכך בכדי לכרסם במידת מה בוודאות הנתונה למייפה הכוח בדבר זהות מי שיטפל בענייניו. ברם, יש בכך בכדי ליתן לבית המשפט את האפשרות לוודא כי ענייניו של מייפה הכוח, כמו גם טובתו, נשמרים כראוי – הן לגוף והן לרכוש. במילים אחרות, ככל שימצא בית המשפט כי טובתו של מייפה הכוח מתנגשת עם רצונו, יעדיף בית המשפט את טובתו, תוך שמירה ופיקוח על ענייניו.

אופן הכרעת בית המשפט

בית המשפט מבסס את החלטותיו על יסוד התרשמות בלתי אמצעית, על עדויות וראיות חיצוניות (ככל שקיימות). בית המשפט שוקל כל מקרה, על פי נסיבותיו, ומכריע בהתייחס לטובת האדם הספציפי בעניינו הוא דן, ובוחן מהי טובתו הקונקרטית במועד בו נבחן עניינו. לצורך בחינת טובתו של האדם שעניינו נדון ואחר “טובתו”, בית המשפט פונה לנתונים המקצועיים. בשל כך, לרוב, ממנה בית המשפט מומחה חיצוני, ולעיתים אף מתבקש תסקיר של עו”ס לסדרי דין. תסקיר עו”ס לסדרי דין כמוהו כחוות דעת מומחה (ע”מ 5072/10 פלוני נ’ פלונית). כאשר מוגשת לבית המשפט חוות דעת מומחה שמונה על ידו, ובהעדר טעמים בעלי משקל ממשי המצדיקים סטייה מאותה המלצה, יטה בית המשפט לאמץ את המלצת המומחה.

סעיף 32 כט(ג) לחוק, קובע כדלקמן: “לא יבטל בית המשפט ייפוי כוח מתמשך אלא אם כן ראה כי לא ניתן להגיע לתוצאה שלשמה נועד הביטול בדרך של הגבלת ייפוי הכוח, קביעת תנאים בו, מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח בכפוף להוראות סעיף 33א, או בכל דרך אחרת שבסמכותו המגבילה פחות את ההתערבות בייפוי הכוח”.

סעיף 32 כט(ד) לחוק, מוסיף כי במקרה בו מונו כמה מיופי כוח בייפוי כוח אחד, רשאי בית המשפט לבטל את המינוי על פי ייפוי הכוח, לגבי כולם או חלקם. במילים אחרות, המחוקק הורה לבית המשפט, להעדיף ולכבד את רצונו של הממנה, ככל שניתן.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

תפקידו של עורך הדין בעריכת ייפוי כוח מתמשך, הוא לסייע לכם להסדיר את הרצונות שלכם, בצורה הטובה ביותר והבטוחה ביותר. תפקידו לשאול, לחשוב בקול, להעלות סיטואציות ותרחישים, ולתת מהשכלתו ומניסיונו, לכל לקוח. לא ידע תאורטי, אלא מעשי, שנרכש בהתמחות בתחום, במשך למעלה מ-40 שנה. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות’. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים