top image

ועדת הכספים קבעה: הטבות המס לתמ״א 38 יוארכו לשנת 2026

הטבות מס תמ

ועדת הכספים קבעה: הטבות המס לתמ״א 38 יוארכו לשנת 2026

ביום 21/2/2023, אישרה וועדת הכספים של הכנסת, לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס’ 99), התשפ”ב – 2022. בתמצית, הצעת החוק מבקשת להאריך את הטבות המס הניתנות לפרויקטים של תמ”א 38. מלכתחילה, בסוף דצמבר 2021 היו אמורות לפוג כבר הטבות המס למעורבים בעסקה במסגרת תמ”א 38 המפורטים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג–1963 ובחוק מס ערך מוסף, תשל”ו–1975, אולם הכנסת לא הצליחה להאריך את אותן ההטבות. במהלך תהליך החקיקה, החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (החלטה מס’ 634), להאריך את תוקף תמ”א 38 עד ליום 1/10/2022, וכן קבעה הוראות נוספות. החלטת הממשלה, והצעת החוק שהניחה הממשלה על שולחן הכנסת, ביקשה להאריך את החוק עד ליום 31 בדצמבר 2022. אלא שוועדת הכספים של הכנסת קבעה כי תוקף הטבות המס לחיזוק המבנים יימשך עד ליום 18/5/2026, ולא לתקופה קצרה יותר.

 

מיסוי המקרקעין בתמ”א 38

לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה נודעת חשיבות לשם ביטחון הדיירים במבנה. נוסף על כך, לחיזוק מבנים קיימים לפי תוכנית המיתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מרעידות אדמה – תמ”א 38
חשיבות ציבורית נוספת. זאת, בשל התועלות הנלוות לפרויקטים אלה, ובהן שיפור מרכזי ערים, שיקום אזורים מוזנחים וניצול שטחים מבונים לצורך בנייה, ובדרך זו – הגדלת היצע הדיור. לכן, הפרק החמישי לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, בשילוב עם סעיף 31ב לחוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975, הקנו הטבות מס משמעותיות ליזמים ולבעלי דירות המתקשרים ביניהם בפרויקטים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ”א 38. בפרק זה קבועות הוראות הפוטרות ממס מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ”א 38. נוסף על כך, לפי סעיף 31ב לחוק מס ערך מוסף, על מתן שירותי בנייה בהתאם לתמ”א 38 אשר ניתנו בתמורה למכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס לפי הפרק החמישי. משמע, שירותי הבנייה שמספק היזם לבעלי הדירות הישנות, יחול מס ערך מוסף בשיעור 0.

תוקפן של ההטבות פג, כאמור, במהלך שנת 2022, דבר שהכניס את הגורמים המעורבים לחוסר-ודאות. רשות המסים הצהירה, בזמנו, כי היא תאפשר לדחות את ההחלטה המיסויית בגין אותן העסקאות. משמע, יזמים ובעלי דירות יוכלו לחתום על הסכמים לביצוע עסקות מכוח תמ”א 38, ולדווח על ביצוע העסקה, אולם הצדדים לא יידרשו להגיש את הצהרת המס המחייבת בתשלום מס שבח ומס רכישה. כעת, לאחר שהחוק יאושר במליאה בקריאה השניה והשלישית, תיווצר שוב וודאות בתחום.

 

עורך דין מקרקעין תמ”א 38

ביצוע פרויקט של תמ”א 38, מחייב היכרות עמוקה עם דיני המקרקעין והוראות התכנון והבניה. לצד אלה, על היזמים ועל בעלי הדירות מוטלים מיסים, בסכומים של מאות אלפי ש”ח. עורך דין מקרקעין, עם ניסיון ומומחיות של עשרות שנים בתחום, אלפי לקוחות וחוזים, מיומנות וידע מקצועי – יידע לעזור לכם בעסקת מקרקעין, וללוות אתכם בעסקת תמ”א 38. משרד עורכי דין מקרקעין וולר ושות’. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים