top image

הסכם פאושלי

הסכם פאושלי, חוזה פאושלי, תכנון ובניה, מכרזים

הסכם פאושלי

קיימים שלושה סוגי התקשרות נפוצים לביצוע עבודות. הסוג הראשון, והנפוץ ביותר, הוא התקשרות “על פי מדידה”. במסגרתה, ישלם המזמין לקבלן, לפי מדידה של כמויות שבוצעו בפועל. הסוג השני של התקשרות, מכונה “תכנון-ביצוע”. במסגרתו, מועברים לקבלן התכנון והביצוע של הפרויקט, בכללותו. הסוג השלישי של ההתקשרות, הוא הסכם פאושלי (או חוזה פאושלי), דהיינו, הסכם מסוג “הכל כלול”. גובהו של ההסכם נקבע מראש והוא יהיה סופי, ובלתי תלוי בשינויים, היה ויחולו, בכמויות הנדרשות לביצוע העבודה. אלא שלא תמיד ההבחנה בין הסוגים השונים, ברורה. בנוסף, לאורך ביצוע הפרויקט, הגדרת העבודה, עלולה להשתנות. קראו כאן סקירה.

 

הסכם פאושלי

הסכם פאושלי (Pauschale, מכונה גם Lump sum) הנו הסכם שלם, מסוג “הכל כלול”. בהסכם זה, מקבל הקבלן מהיזם את תכניות העבודה המדויקת, ולאחר שהוא לומד אותה – מבצע הערכה כללית של עלות העבודה, ומספק תמחיר אחד, שלם וכולל לביצוע העבודות. במסגרת זו, הקבלן מבצע את התוכניות במדויק (וללא סטיה מהן) במילים אחרות, בסיס ההתקשרות, והתשלום, אינו תלוי מדידה, אלא בהתאם למפתח מוסכם מראש של אבני דרך לביצוע. בהסכם זה, לא מפורטים סכומים ליד כל כמות, עבודה או סעיף, אלא הצדדים מסכמים על מחיר קצוב, כולל וסופי עבור מתקן מוגמר שיימסר, ללא תוספות, וללא מדידת כמויות וציון מחירים לפריטים השונים (ע”א 4737/90 סולימאן אליאס נ’ קוסטודיה דה טרה סנטה [פורסם בנבו]). זו גם ההגדרה במפרט הכללי לעבודות בנייה (“הספר הכחול”) של משרד הביטחון. בהוראת תכם 1.4.6 השתתפות בפרויקטי פיתוח ובינוי של הרשויות המקומיות של החשב הכללי, מופיעה הגדרה, והנחיה דומה (קראו כאן הרחבה). 

המונח “מחיר פאושלי וסופי” משמעותו היא, שאין הקבלן המבצע זכאי לתמורה על פי ההוצאות שהוציא בפועל, בתוספת רווח קבלני, אלא שנקבע מחיר קבוע למטר מרובע של בנייה, או ליחידת גודל אחרת המתאימה לעניין. התמורה המשתלמת בסופו של דבר, היא מכפלת המחיר הקבוע במספר היחידות שבוצעו (ת”א 1487/98 יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע”מ נ’ מבנה רב דירות בע”מ (1990))

הסיכונים בהסכם פאושלי

ההסכם הפאושלי מכיל מערך סיכונים שונה:

  • לקבלן – רמת סיכון ואחריות גבוהים יותר, שכן הוא אחראי לתת למזמין פרויקט פונקציונלי ותפעולי במלואו, ללא התחשבות בעלויות בפועל. הקבלן מצהיר כל באחריותו, במחיר המבוקש, כלל המרכיבים היכולים להשפיע על התמורה הסופית, מכל סיבה שהיא. במקרה בו הקבלן התרשל או טעה בהערכת הסיכונים, העלויות וכיוצ”ב, הוא עלול למסור את העבודה בהפסד.
  • למזמין – חוסך בעלויות הכרוכות בבדיקה פרטנית של המוצר הסופי. מאידך, המזמין מקבל על עצמו את הסיכון שלו היה קובע מחיר “לפי מדידה”, אפשר שהיה מקבל מחיר נמוך יותר. שנית, באחריותו לוודא כי העבודה תתוכנן ותפורט באופן מושלם, על מנת להימנע משינויים ותוספות במהלך הביצוע.

 

נטל ההוכחה בהסכם פאושלי

כאשר מדובר בהסכם פאושלי, מוטל נטל ההוכחה על הקבלן. עליו להצביע כי השלים את ביצוע העבודות, ומגיעה לו מלוא התמורה. כאשר בוצעה רק חלק מהעבודה, על התובע לשכנע מה החלק שבוצע.

 

הגדרת מדויקת של ההסכם

אחת השאלות התדירות היא, האם ההסכם שנחתם היה הסכם פאושלי, או הסכם על פי מדידה. לעיתים, לאורך ההתקשרות בין הצדדים, משתנה מתכונת העבודה. קיימים מספר מבחנים לכן:

  • כותרת ההסכם, המונחים שצויינו בו, ההוראות בהסכם, וקיומם (או היעדרם) של לוחות תשלומים. לעיתים, למרות היעדרה של המילה ‘פאושלי’ בהסכם, יקבע בית המשפט כי הצדדים התכוונו לכרות הסכם פאושלי לפרויקט. וראה ע”א 20/719 סלים לחאם יזמות ובניה בע”מ נ’ שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע”מ.
  • המסמכים שצורפו להסכם. האם צורף כתב כמויות, ובאיזה פירוט. ככלל, עצם קיומו של כתב כמויות מחזק את הטענה לפיה יש לו משמעות לעניין חישוב המחירים והמדידה.
  • ההתכתבויות בין הצדדים, לאחר חתימת ההסכם.
  • התנהגות הצדדים במהלך ביצוע העבודות. כך לדוגמה, לא ניתן להעביר תוכניות ומפרטים במהלך הביצוע, ומאידך לדרוש מהקבלן לעמוד בלו”ז.

 

עבודות נוספות בהסכם פאושלי

מחיר הפאושלי, נועד לא להשתנות בכל הנוגע לעבודות אשר הוצהר והוגדר מראש כי הן עומדות להתבצע. אך אין משמעות הדבר כי כל עבודה חריגה או נוספת אשר מתעוררת במהלך העבודה, או הנדרשת על ידי המזמין, נכללת גם כן בתוך המחיר הפאושלי שנקבע מראש. כלומר, הסכם פאושלי, לפי הגדרתו, קובע מחיר סופי לעבודות שהוא מתיחס אליהן, אבל כאשר מתבקשות עבודות נוספות, זכאי הקבלן לתמורה נוספת. כאשר אין שום תנאי בחוזה בקשר לכך, יש לפענח מהן הן עבודות נוספות ומה אינן עבודות נוספות. כאשר יש סעיף בהסכם בקשר לכך, יש לעיין בהוראות ההסכם. כל עבודה שאינה מפורטת או נזכרת במפרט הטכני ובתוכניות הבניה, אינה כלולה במסגרת המחיר הפאושלי של ההסכם, ויש לשלם עבורה בנפרד.

בפסק הדין ת”א (י-ם) גביר נ’ עובד לוי, קבע בית המשפט, בין היתר:

“… במהלך קיומו של חוזה עשוי להתעורר צורך לבצע עבודות שלא נכללו בחוזה המקורי. ביצוע העבודה בידי הקבלן המבצע יהיה ברגיל זול יותר מאשר ביצועה בנפרד בעתיד באשר לביצוען של ה עבודות שאינן כלולות בחוזה המקורי. לפיכך, קביעת מנגנון לתמחור עבודות החורגות מן החוזה המקורי איננה גורעת מכך שהעבודות הכלולות בחוזה המקורי תומחרו באופן פאושלי, וכי בעבור ביצוען של העבודות הכלולות, לא יהא זכאי הקבלן המבצע לקבל תמורה נוספת… מכיוון שהשינויים אינם כלולים בהתקשרות המקורית, הם נופלים להגדרת “עבודה נוספת”.”

פסיקה נוספת: ע”א 616/04 עמותת מורים בונים בלוד עמב”ל עמותה רשומה נ’ דו בר (1983) חברה לעבודות בניה בע”מ; ת”א (מחוזי י-ם) 2625/00 גביר קבלנים לעבודות בנייה ופיתוח בע”מ נ’ עובד לוי תיעוש האבן והבנייה בע”מ; ת”א (מחוזי ת”א) ריאד אספניולי עבודות בנין ופיתוח בע”מ נ’ משהר מרכז קניות בילוי ופנאי בע”מ.

צורך בקבלת אישור לביצוע עבודות נוספות

בית המשפט, במקרה זה, וכן בת”א (אשד’) 639-08 אתגרים בינוי פיתוח והשקעות 2005 בע”מ ואח’ נ’ גל שחם ואח’, קבע כי יש לקבל את אישורו של המזמין, טרם ביצוע העבודות. בית המשפט (ת”א (ב”ש) 12054-05-11 ברנס ניקוי חול וצביעה תעשייתית בע”מ נ’ א.ב. קרן פרויקטים בע”מ) קבע כי במקרה בו הקבלן נדרש לבצע עבודות נוספות, יהיה נכון כי הקבלן יקבל את הסכמת המזמין מראש, וכי הדרישות בגין העבודות נוספות יועלו בזמן אמת.

 

קיזוזים בהסכם פאושלי

העובדה כי מדובר בהסכם פאושלי, אינה שוללת את הזכות לקיזוז. במקרה בו בוצעו עבודות חלקיות, לא יהיה הקבלן זכאי למלוא התשלום. הלכה למעשה, החלקים שלא בוצעו הופכים להיות “חלקים למדידה”, מתומחרים, והתמורה מופחתת.

 

משרד עורכי דין

משרד עורכי דין וולר ושות’, בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום החוזים, המכרזים, דיני המקרקעין, ודיני התכנון והבניה. המשרד מלווה ומייעץ לחברות עסקיות, מלכ”רים, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, וכן אנשים פרטיים. המשרד מדורג בשנים האחרונות כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים, בדירוג BDI. 

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים