top image

כרטיסי אשראי בחשבון ממנה

כרטיסי אשראי בחשבון ממנה, ייפוי כוח מתמשך, חשבון בנק

כרטיסי אשראי בחשבון ממנה – ייפוי כוח מתמשך

לאחר כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח לנהל את הוצאותיו הכספיות של הממנה, מתוך חשבון הבנק של הממנה. אחד הפתרונות הפשוטים ביותר, הוא כרטיס אשראי (כרטיס חיוב), לחשבונו של הממנה. על מנת להקל על התנהלות זו, הוציא אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, נייר עמדה בחודש יוני 2020. יש להדגיש כי נייר עמדה זה הוא בכפוף לכך שאין בייפוי הכוח המתמשך הנחיות מקדימות אחרות שנתן הממנה. קראו כאן תקציר.

 

שימוש בכרטיס חיוב למשיכת מזומן

לעמדת האפוטרופוס הכללי (כאן), אין מניעה להנפיק למיופה הכוח כרטיס כספומט בחשבון ממנה. אין מניעה לאפשר לו שימוש בכרטיס חיוב מסוג המפורט בנייר עמדה זה גם ככרטיס למשיכת מזומן, ככל שמאפייני כרטיס החיוב מאפשרים זאת. והכל, כאשר משיכת המזומן מוגבלת לתקרה יומית ולסכום יתרת הזכות בחשבון הבנק. לעניין כרטיס כספומט לממנה, ככל שהתאגיד הבנקאי אישר, לבקשת מיופה הכוח, חשבון עצמאי לממנה, בנפרד מחשבון הממנה שבו מתנהלים כספיו על ידי מיופה הכוח, אין מניעה כי בחשבון זה יונפק לממנה, באישור מיופה הכוח, כרטיס למשיכת מזומן, המוגבל לתקרה יומית ולסכום יתרת הזכות שבחשבון.

 

שימוש בכרטיס חיוב נטען בחשבון ממנה

כרטיס חיוב נטען למיופה הכוח

לעמדת האפוטרופוס הכללי, אין מניעה בהנפקת כרטיס נטען למיופה הכוח, בחשבון ממנה, בכפוף לתנאים הבאים:

  • התאגיד הבנקאי הפעיל את שיקול דעתו ואינו רואה מניעה לכך במקרה הפרטני;
  • אין כרטיס חיוב פעיל נוסף לשימושו של מיופה הכוח בחשבון זה;
  • הטענת הכרטיס הנטען תיעשה על ידי מיופה הכוח בהתאם לסוג הכרטיס הנטען.

 

כרטיס חיוב נטען לממנה

לעמדת האפוטרופוס הכללי, על מנת לקיים את חובותיו של מיופה הכוח על פי דין, ועל מנת לאפשר לממנה תפקוד עצמאי, ככל הניתן, בכספיו, אין מניעה להנפיק לאותו ממנה כרטיס חיוב נטען בחשבון הממנה. זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

  • אין מניעה לכך מבחינת התאגיד הבנקאי;
  • אין כרטיס חיוב פעיל נוסף לשימוש הממנה בחשבון זה;
  • התקבל לכך אישור מיופה הכוח;
  • הטענת הכרטיס הנטען תיעשה על ידי מיופה הכוח. סכום ההטענה יהיה נתון לשיקול דעתו של מיופה הכוח, בהתאם לצרכי האדם ולנסיבות העניין.

 

שימוש בכרטיס אשראי בחשבון ממנה

לעמדת האפוטרופוס הכללי, מיופה הכוח מוסמך להתקשר עם הבנק בהסכם כרטיס חיוב בחשבון הממנה ולמנות את עצמו כמחזיק הכרטיס (כמי שהכרטיס נושא את פרטיו), על מנת שיונפק לו כרטיס אשראי לשימוש בחשבון הממנה. כל זאת, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן ולהפעלת שיקול דעת במקרה הפרטני בידי התאגיד הבנקאי. על פי ההמלצה, מסגרת האשראי בכרטיס לא תעלה על סכום של 10,000 ₪ בחודש, לפי שיקול דעת הבנק.

 

שימוש בכרטיס לחיוב מיידי בחשבון ממנה

כרטיס לחיוב מידי עבור מיופה הכוח

לעמדת האפוטרופוס הכללי, בכפוף להפעלת שיקול דעת במקרה הפרטני בידי התאגיד הבנקאי, אין מניעה עקרונית שיונפק למיופה הכוח כרטיס לחיוב מיידי. עם זאת, על השימוש החודשי בכרטיס לחיוב להיות מוגבל לסכום של 10,000 ₪. זאת, ככל שסכום היתרה החודשית בחשבון אינו יורד מסכום זה. כאשר סכום היתרה החודשית בחשבון נמוך מהסכום האמור, תתאפשר הנפקת הכרטיס עד לגובה
היתרה החודשית.

כרטיס לחיוב מיידי עבור הממנה

לעמדת האפוטרופוס הכללי, ככל שהתאגיד הבנקאי אישר, לבקשת מיופה הכוח, חשבון עצמאי לממנה, נפרד מהחשבון הממנה שבו מתנהלים כספיו על ידי מיופה הכוח, אין מניעה כי בחשבון זה יונפק לממנה, באישור מיופה הכוח, ובכפוף לשיקול דעת פרטני של התאגיד הבנקאי, כרטיס לחיוב מיידי, המוגבל ליתרת הזכות שבחשבון.

 

לסיכום

הקושי התפקודי של מי שממונים להיות מיופי כוח, בייפוי כוח מתמשך, גדול. נייר העמדה מנסה להסיר מכשלות בירוקרטיות-בנקאיות, במטרה לקדם ולעודד הנפקה של כרטיסי חיוב לממנה ולמיופה הכוח, במקרים המתאימים. כיום, החסמים הבירוקרטיים הופכים ופוחתים, במטרה לקדם את התחום. עריכת ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין שהוסמך לכך, היא חובה בסיסית לכל אדם שרוצה להחליט על עצמו, בשלבים שבו לא יוכל לקבל החלטות. אם אתם מתלבטים או שוקלים עריכת ייפוי כוח מתמשך, נשמח לסייע לכם. למשרד וולר ושות’ למעלה מ-40 שנות ניסיון בדיני הירושות, הצוואות וייפוי כוח מתמשך. המשרד מלווה ממנים, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך ובכל מצב וקושי. בתחומים רגישים אלה כמו ייפוי כוח מתמשך, אנחנו יכולים להבטיח שהניסיון עושה את ההבדל. על פי כללי לשכת עורכי הדין, ובמצבים רפואיים מסויימים, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך עד הבית. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים