top image

צמצום התנגדויות לתוכניות בניה

צמצום התנגדויות לתוכניות בניה

צמצום התנגדויות לתוכניות בניה

החלטת הממשלה מס’ 221 מיום 1.8.2021 בנושא האצה והפחתת הרגולציה בענף הבנייה, הטילה על שרת הפנים להתקין תקנות בדבר הגבלת עמודים בנושאים שבסמכותה, לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה – 1965. זאת, על מנת לייעל את הדיונים בהתנגדויות במוסדות התכנון השונים. בהתאם, התקינה לאחרונה שרת הפנים תקנות: מדרג של מספר עמודים של כתב ההתנגדות, בהתאם לסוג התכנית. התקנות אף כללו הוראות בנוגע לגודל הגופן (פונטים) והמרווחים בין השורות והאותיות. האם זה הכלי המתאים להאצת הבניה בישראל, או לחיסול הרגולציה?

 

התנגדויות לתוכניות בניה

תוכניות בניה, בכל היקף, מעוררות פעמים רבות התנגדויות מצד הדיירים, תושבי הסביבה ולעיתים אפילו מצד הרשויות המקומיות. כל מי שרואה עצמו נפגע מתוכנית בניה שהופקדה, בוועדה המקומית לתכנון ובניה או בוועדה המחוזית, או מתוכנית שהופקדה בוועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור, רשאי להגיש התנגדות.

ההתנגדויות הנפוצות קשורות לנושא זכויות הבנייה של הבניין עצמו: סוג התוכנית, קווי מגרש, קווי הבניין, גובה המבנה, שטחי בנייה, שטחי שירות וכיוצ”ב. סוג התנגדויות נוסף עוסק נושא בהשתלבותו של הבניין במרקם הסביבתי, העירוני: חניות, תנועה, בטיחות, מבני ציבור, מוסדות חינוך, עיצוב, מטרדי רעש, חסימת אור, פגיעה בחי ובצומח, חוסר התאמה בתשתיות, צפיפות, תעשיה, מסחר ותעסוקה, שטחים פתוחים וכיוצ”ב.

 

הגשת התנגדות

את ההתנגדות יש להגיש בתוך 60 ימים מיום הפרסום אודות הפקדת התוכנית. הוועדה שהפקידה את התוכנית, רשאית להאריך את תקופת ההתנגדויות ב-30 ימים נוספים. הגשת התנגדות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום אגרה. תגובת הגורם הרלוונטי להתנגדות תוגש בתוך 21 ימים מתום התקופה להגשת התנגדות, או בתוך 45 ימים מתום התקופה, אם מדובר בהתנגדות לתוכנית מיתאר מחוזית (אלא אם תקופת ההתנגדות הוארכה).

ההתנגדות תכלול את פרטי המתנגד, והיא תפרט כיצד האינטרס שלו נפגע בשל העניין שיש לו בקרקע, בבניין או בפרט תכנוני אחר שהתוכנית נוגעת לו. ההתנגדות תוגש בכתב, בליווי תצהיר חתום על ידי עורך דין המאמת את העובדות עליהן ההתנגדות מתבססת.

מאמר של עו”ד רועי וולר, שהתפרסם באתר עורכי הדין והמגשרים בישראל (5/9/2022), בנושא צמצום התנגדויות לתוכניות בניה, ועל הקשר לשיתוף ציבור. אם החלטתם להגיש התנגדות לתכנית בניה, מומלץ לפנות לעורך דין מקרקעין, עם התמחות בתחום התכנון והבניה. זכרו כי גם עילה טובה להתנגדות, אינה מבטיחה כי זכויותיכם יישמרו בוועדה. המוסד התכנוני אמור לשקול ולאזן בין השמירה על זכויות היזם, לבין זכויותיכם (ויתר הציבור). לכן, יש לקבל ליווי וייצוג משפטי מעורך דין המתמחה בתחום, שיידע לטעון את הטענות המשפטיות הרלוונטיות עבורכם, בכל שלב. למידע נוסף, להתייעצויות, לחוות דעת או לייצוג משפטי, צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים