top image

האם הודעת זכיה במכרז מהווה חוזה מחייב?

עורך דין מכרזים

בסיום מרבית המכרזים, מוכרז זוכה, המקבל הודעת זכיה. נשאלת השאלה, האם בעצם משלוח הודעת הזכיה, משתכלל ונחתם חוזה בין הצדדים? האם הודעת זכיה במכרז מהווה חוזה מחייב? סוגיה זו עמדה לפני בית המשפט, ב-ת"מ (ת"א) 5171-03-16 אלקטרה תשתיות חופרי השרון בע"מ נ' נת"ע [פורסם בנבו]. קראו כאן בהרחבה.

 

נסיבות העתירה

חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ, פרסמה מכרז לביצוע עבודות קבלניות בפרויקט B.R.T. המכרז פורסם עוד טרם קיבלה נת"ע את כלל ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה. לכן, נוספו למכרז תנאים מתלים, ביניהם הצורך בקבלת אישורים תקציביים, היתרים ואישורים. העותרת, חברת אלקטרה תשתיות חופרי השרון בע"מ, התמודדה, קיבלה הודעה בכתב, לפיה הצעתה התקבלה, אושרה ע"י ועדת המכרזים וכי היא הוכרזה כזוכה. לאחר חילופי מכתבים בין הצדדים במהלך כשנה, משלא נחתם הסכם, ביטלה נת"ע את הזכיה. זאת כיוון שלא התקיימו התנאים המתלים המאפשרים חתימה. העותרת טענה כי משנשלחה הודעת זכיה במכרז, בוצע קיבול. בכך השתכלל הסכם מחייב, אותו הפרה הנתבעת כשביטלה את ההסכם, ובניגוד למוסכם ולדין.

 

הודעה על זכיה במכרז – חוזה מותנה

בעיקרון, עשויה הודעה של המזמין במכרז למשתתף, על דבר זכייתו, להוות קיבול על-פי סעיף 5 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. ואולם, זוהי רק אחת מאפשרויות הקיבול העומדות בפני מפרסם המכרז. יכול מפרסם המכרז להחליט כי הקיבול ייעשה רק בחתימה על החוזה בין הצדדים. במקרה זה, אין מחלוקת כי צריך היה להיחתם הסכם לאחר הודעת הזכיה. שני הצדדים ידעו כי עליהם להיפגש ולחתום על חוזה. ברי, כי הודעת זכיה מהווה צעד משמעותי בהתקשרות בין הצדדים, ואולם אין בה בהכרח כדי להצביע על שכלולו של הסכם מחייב. אף אם המסקנה הייתה אחרת, והיה משתכלל חוזה מחייב ברגע הודעת הזכיה, אזי בהתאם לסעיף 27(ב) לחוק החוזים, מדובר בחוזה על תנאי שטעון הסכמת צד שלישי, דהיינו חוזה מותנה. בהתאם לאותו סעיף, חוזה שתנאיו המתלים לא התקיימו – בטל.

 

עורך דין מכרזים מומחה

הודעה על זכיה במכרז, אינה סיומו של עניין, והיא אינה מבטיחה את מימוש הזכיה ו/או את ביצוע העבודות. ליווי של עורך דין מכרזים, הן במהלך ההליך המכרזי והן לאחריו, מאפשרת למציעים במכרז לעמוד על זכויותיהם החוזיות והחוקיות. למשרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון עשיר, מיומנות וראיה רב תחומית בדיני המכרזים, בליווי וועדות מכרזים, ובייצוג משפטי בדיני המכרזים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר