top image

החלפת ועדה מקצועית במכרז

החלפת וועדה מקצועית במכרז - וולר ושות' משרד עורכי דין

החלפת ועדה מקצועית במכרז

וועדות המכרזים לרוב ממנות ועדה מקצועית ויועצים, לצורך בדיקת ההצעות שהוגשו במכרז, ניקודן ודירוגן. סמכות המינוי נעוצה בהוראות תקנה 10(ד) לתקנות חובת המכרזים, הקובעת כי “ועדת המכרזים רשאית להיוועץ במומחה או במומחים במהלך עבודתה“. גם ההוראות הנפוצות במכרזים קובעות כי ועדת המכרזים רשאית להסתייע ביועץ או במומחים מטעמה. דקל (מכרזים, 2006), מדגיש כי היועץ, או הוועדה המקצועית, אינם חברים בוועדה, וחוות דעתם הנה המלצה בלבד. אולם, ככל שההתקשרות מורכבת יותר, וככל שחברי ועדת המכרזים רחוקים בתחומי עיסוקם מנושא ההתקשרות, גדל משקל חוות הדעת. מה קורה כאשר מבקשת ועדת המכרזים לבטל את ניקוד האיכות שנתנה הוועדה המקצועית, ולמנות ועדה מקצועית אחרת, שתבצע הליך ניקוד חדש?

 

פסיקות בתי המשפט בנושא החלפת ועדה מקצועית

לאחרונה, פסק בנושא בית המשפט המחוזי (עת”מ (נצרת) 65443-07-21 א.ד.נ.מ. בע”מ נ’ איגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים). מינוי וועדה מקצועית חדשה על ידי ועדת המכרזים, במטרה שתנקד מחדש את ההצעות, וללא נימוק המניח את הדעת – מהווה שינוי מהותי, הפוגע בשוויון ובהגינות המכרז. במקרה זה, השינוי בעייתי במיוחד, שכן הוא בוצע לאחר שהתקבלו בוועדת המכרזים תוצאות מבחני האיכות, ניתנה חוו”ד של היועץ, וההצעות דורגו. בית המשפט פסק כי, החלטת וועדת המכרזים חורגת ממתחם הסבירות, ולפיכך יש מקום להתערב בה, ולהורות על ביטולה: לא היתה כל סיבה הגיונית להורות על מינוי וועדה מקצועית, בהרכב חדש.

קביעה זו, נשענת, בין היתר, על פסיקת בית המשפט ב-עת״מ (ת”א) 1535/02 אלבקס וידאו ואח’ נ׳ מדינת ישראל שירות בתי הסוהר ואח’). בפסק הדין קיבל בית המשפט את טענות העותרת, וקבע כי על ועדת המכרזים לפעול בהתאם לחוות דעתו של היועץ המקצועי, כל עוד לא הוטל ספק ביושרו או בכישוריו. בנסיבות שבהן הוטל ספק במסקנות היועץ, על ועדת המכרזים לאפשר לו להתמודד עם ההשגות שהועלו נגד חוות דעתו ולא לפנות מיד ליועץ אחר. פנייה ליועץ חלופי יכולה להיעשות רק אם ועדת המכרזים השתכנעה כי נפל פגם מהותי בפעולת המומחה מטעמה ונוצר צורך למנות מומחה אחר תחתיו.

בשאלת הסעד, בית המשפט בחר שלא להורות על הכרזת העותרות, כזוכות במכרז. עבודת ועדת המכרזים, טרם הסתיימה. על פי הוראות המכרז, והוראות הדין, על ועדת המכרזים להפעיל את שיקול דעתה בבחירת הזוכה, והיא אינה כבולה להמלצות הוועדה המקצועית שמינתה. לכן, החזיר בית המשפט את הדיון לוועדת המכרזים, על מנת שתדרג את ההצעות בהתאם לניקוד הקיים, על פי שיקול דעתה. כמובן שמינויה של הוועדה המקצועית החדשה – בוטל.

 

שירותי עורך דין מומחה למכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עורכי דין מכרזים.

משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק את השירותים הנחוצים והנדרשים, לצורך הגשת המענה למכרז, ולצורך הגדלת סיכויי הזכיה. משרדנו מסייע לערער או להגן על תוצאות זכיה של מתמודדים, באמצעות בדיקת ההצעות במכרז, איתור ליקויים ופגמים אצל המתחרים ובעבודת ועדת המכרזים או היועצים מטעמה. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים