top image

העדפת מציע מקומי

העדפת עסק מקומי במכרז, מציע מקומי

מציע מקומי במכרז

זה עשרות שנים, נותנות הרשויות המקומיות העדפה לעסקים מקומיים, במכרזים שהן מפרסמות. אלא שמתן יתרון למציע מקומי, מציב אתגר לדיני המכרזים, ככל שהדבר נוגע לשלטון המקומי. מחד, עקרונות דיני המכרזים מחייבים שוויון בין המתמודדים במכרז (אלא אם כן קיים עיגון לכך בחוק). מן העבר השני, עיקרון היעילות הכלכלית עבור הרשות המינהלית, והשיקול הלגיטימי של הרשות המקומית לדאוג לרווחת תושביה, ולפיתוח כלכלי מקומי, מאפשרים מתן יתרון לעסק מקומי. התשובה לכך מורכבת, ואינה חד-משמעית.

בפסק הדין עת”מ 16477-06-13 עבוד נ’ מ.מ מג’אר ואח’, וב-עת”מ 1254-02-12 ערוצי מדידה ותשתיות בע”מ נ’ מועצה אזורית עמק המעיינות, קבעו בתי המשפט כי ההעדפה מותרת. אלא שזאת צריכה להיעשות לאחר שיקול דעת של הרשות המקומית, באופן נקודתי שאינו גורף, באופן מידתי (משמע, מתן ניקוד בשיעור סביר), ותוך ציון ברור ומפורש של הנושא, במסמכי המכרז. בתי המשפט קבעו כי רשות מינהלית, רשאית לתת העדפה לעסק מקומי או לתושב מקומי במכרזים. זאת, מכוח העיקרון “עניי עירך קודמים”. עם זאת, העדפה “עיוורת” של מציע מקומי, ללא שקדם לכך שיקול דעת – אסור.

יש לשים לב: תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ”ה -1995, אינן חלות על רשות מקומית. זאת, מכיוון שהתקנות חלות אך ורק על המדינה, תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופ”ח ומוסד להשכלה גבוהה. החקיקה בתחום דיני המכרזים ברשויות מקומיות, שואבת את סמכותה ממקורות אחרים.

 

מסקנות בנושא מתן העדפה למציע מקומי

ככלל, לשיטתו של פרופ’ דקל, מתן העדפה במכרז למציע מקומי אינו לגיטימי וראוי להמנע מכך. עם זאת, ככל שהרשות המקומית מבקשת לעשות זאת, עליה לפעול כדלקמן:

  • הפעלת שיקול דעת מקדים. האם יש מקום לתת העדפה לתושב או עסק מקומי? האם ההעדפה תיפגע בעסק מקומי או ברשות המקומית? האם ההעדפה תשרת את מטרת הרשות המקומית, בפיתוח כלכלי או חברתי? מיקומה של הרשות המקומית (מרכז הארץ או בפריפריה); ועוד שיקולים.
  • בדיקת כל מקרה לגופו, ובאופן תקופתי.
  • ניסוח ברור במסמכי המכרז. קביעת ההעדפה, במפורש, במסמכי המכרז, וזאת על מנת שכל המשתתפים ידעו מראש את שיקולי עורך המכרז.
  • אין לקבוע תנאי זה, כתנאי סף!  
  • קביעת העדפה, באופן מתון ולא מתריס, בשקלול הרכיב האיכותי והכמותי.

 

עורך דין מכרזים

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים