top image

חשבונות ממנה בייפוי כוח מתמשך

חשבונות ממנה ייפוי כוח מתמשך, חשבון בנק, כספי חשבון בנק ייפוי כוח מתמשך

חשבונות ממנה בייפוי כוח מתמשך

בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, נקבעו מספר חלופות לאפוטרופסות. אלה נועדו להקטין את הפגיעה באוטונומיה של האדם. החשובה והעיקרית שבתיקון לחוק היתה ייפוי כוח מתמשך, כלי משפטי המאפשר תכנון עתידי לאדם בעודו כשיר. מדובר במסמך הנכתב ומנוסח אצל עורך דין ייפוי כוח מתמשך, שעבר הכשרה מתאימה, ובו הוא קובע מי ינהל את ענייניו כאשר יהיה בלתי כשיר, ובאיזה אופן. במסמך זה ניתן להתייחס הן לעניינים רכושיים, והן לעניינים אישיים ורפואיים. כללים מנחים חדשים, שגיבשו משרד המשפטים, יחד עם בנק ישראל ועם איגוד הבנקים, מנסה להקל על ההתנהלות בחשבונות הבנק של הממנה.

 

ייפוי כוח מתמשך ההיבט הבנקאי

בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, מומלץ לעורכי הדין לברר מראש את רצונם של הממנים והממנות בעניינים הבנקאיים. בעת הצורך, ניתן יהיה לממש אותו באופן מיטבי, תוך מתן כללי הפעלה פשוטים, ישימים וברורים מול צדדים שלישיים ובכלל זה, הבנקים. על עו”ד לשוחח עם הממנים על כל סעיפי המשנה של סעיף 32ו(ג) לחוק, בכדי שיוכלו להחליט לגבי מתן הסמכות מפורשות למיופי הכוח, בין היתר בנושאים הבאים:

  • ביצוע פעולות במוצרים פנסיונים, בהתאם לסעיף 32ו(ג)(1)(ה) לחוק.
  • ביצוע השקעות ופיקדונות.
  • ביצוע פעולות בניגוד עניינים, בהתאם לסעיף 32ו(ז) לחוק.
  • מתן מתנות, הלוואות, תרומות, עם פירוט המקבל, הסכום והמועדים או האירועים לתשלום.
  • ביצוע פעולות משפטיות עד 500,000 ₪, בהתאם לסעיף 32ו(ג)(1)(ד) לחוק.

 

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף ופעולה בחשבונות הבנק

מסמך ייפוי כוח מתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ונכנס לתוקף כשהאדם שערך אותו הופך בלתי כשיר, ולאחר שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, בהתאם להוראות החוק. ככלל, השימוש בכלי זה אינו מחייב פנייה לביהמ”ש (פרט לסייגים הקבועים בחוק), והוא מאפשר למיופה הכוח חופש פעולה, בכפוף להוראות שנקבעו בייפוי הכוח עצמו והוראות הדין.

 

חשבונות ממנה בייפוי כוח מתמשך

מיופה הכוח הוא אדם קרוב לממנה (לרוב בן משפחה), המטפל בענייניו של הממנה, עקב שינוי במצבו הרפואי של הממנה, שבעקבותיו הפך להיות אדם שאינו כשיר. מתוך הבנת הרגישות המיוחדת של אוכלוסייה זו, והקשיים הקיימים בניהול חשבונות של ממנים בייפוי כוח מתמשך, החליט משרד המשפטים, יחד עם בנק ישראל ואיגוד הבנקים, לגבש מסמך המיועד לסייע למיופי הכוח בביצוע תפקידם ולהבהיר להם מהן הדרישות והמגבלות בהתנהלות בחשבונות הממנה. המסמך חשבונות ממנה בייפוי כוח מתמשך, כולל הוראות אחידות וברורות באשר לניהול חשבונות ממנה, אשר עתידות לשרת את הממנה, את מיופה הכוח, את עורכי הדין העורכים את ייפוי הכוח המתמשך ואת התאגידים הבנקאיים.

 

ניהול חשבונות ממנה בייפוי כוח מתמשך

כל עוד ססטוס החשבון הוא “משותף” עם ממנה שייפוי הכוח המתמשך בעניינו נכנס לתוקף, יחולו עליו ההבנות במסמך זה. זאת, אלא אם היתה לגבי החשבון המשותף התייחסות אחרת. לצורך כך, מיופה כוח המעוניין לבדוק אם ישנם חשבונות בבעלות הממנה בתאגיד הבנקאי, יפנה לשםכך לגורם בתאגיד הבנקאי, בצירוף העתק מאושר של ייפוי הכוח המתמשך ואישור האפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, וכן מסמכים מזהים של מיופה הכוח לפי דין. התאגיד יעביר תשובה למיופה הכוח אודות קיום חשבונות בבעלות הממנה בתאגיד הבנקאי, כשבתשובה זו יפורטו מספרי החשבונות ומספר הסניף בו מתנהל כל חשבון.

נסב את תשומת הלב שאם מיופה או מיופת הכוח הם תושבי ארה”ב או מדינה זרה אחרת, יכול להיות שיוטלו עליהם מגבלות בכל הנוגע לביצוע השקעות בכספי הממנה, בהתאם לדין הזר.

 

הסדרת פעילות מיופה כוח בחשבון ממנה

מיופה הכוח יוכל להסדיר פעילותו בכלל החשבונות בבעלות הממנה, אלא אם הוגבל במסגרת ייפוי הכוח המתמשך עצמו לפעול בחשבונות מסוימים בלבד, ובכפוף להנחיות המקדימות המפורטות בייפוי הכוח המתמשך, אם ישנן, או בהחלטה של בית המשפט. עוד קובע המסמך כי  מיופה הכוח יוכל לבצע את הסדרת הפעילות גם בסניף בנק אחר (ואף אם קיימים חשבונות במספר סניפים), אם הוא קיבל את אישור התאגיד הבנקאי לכך. מטרתה של הוראה זו היא להקל על מיופי הכוח האמורים לבצע את הנדרש מהם לשם ביצוע פעולות בחשבון הממנה. הסדרת פעילות בסניף אחר תיעשה בכל מקרה בתאום מראש עם התאגיד הבנקאי.

 

פתיחת חשבון ממנה חדש

בפתיחת חשבון חדש עבור ממנה, יציג מיופה הכוח את המסמכים המנויים הנדרשים, ובנוסף את המסמכים המזהים של הממנה או עותק מאושר שלהם, ומסמכים נוספים ככל שיידרש לכך על ידי התאגיד הבנקאי (במקרה של יחיד תושב ישראל – תעודת זהות). מסמכי זיהוי אחרים יותנו באישור התאגיד הבנקאי, בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון. עם פתיחת החשבון החדש, על מיופה הכוח למלא אחר דרישות התאגיד הבנקאי לשם הסדרת פעילותו בחשבון החדש של הממנה. בחשבון בנק של ממנה, מיופה הכוח נכנס בנעליו של הממנה בעניין ניהול הנכסים ולפיכך, יכול להיות חשוף לכל המידע שהממנה עצמו היה חשוף אליו, לרבות מידע עבר על תקופה הקודמת למינוי.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין בעלי רקע, מומחיות וניסיון רב בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, המלווה את הממנים ואת מיופי הכוח, לכל אורך הדרך, באופן מקצועי, זמין ונוח. עורך דין ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בייפוי כוח מתמשך. זאת, נוכח למעלה מ-40 שנות ותק, מיומנות וניסיון בתחומי הצוואות, הירושות, וייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים