top image

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

כניסה לתוקף ייפוי כוח מתמשך, יפוי כח מתמשך,

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

אחד החששות של לקוחות החותמים על ייפוי כוח מתמשך, הוא ממועד הכניסה לתוקף של המסמך. על פי החוק, לאחר החתימה על המסמך, והפקדתו במשרדי האפוטרופוס הכללי, הוא נמצא בסטטוס “מופקד”, והוא אינו פעיל. מתי וכיצד ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף ויופעל? קראו בהרחבה כאן.

 

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

סעיפים 32יט(א) ו-(ג’) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובעים את ברירת המחדל לכניסה לתוקף:

… ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו... לא קבע הממנה כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר”

את המשמעות המדויקת של “אינו מסוגל להבין בדבר”, ייקבע הממנה עצמו כלומר, האדם הממנה יהיה רשאי לקבוע, מראש, מה תהיה רמת הכשירות שלו, כדי שהמסמך יופעל וייכנס לתוקף, ומי ייקבע זאת. לרוב, מדובר בבן/בת הזוג, בן משפחה קרוב, רופא משפחה, עורך דין, או גורם אחר. כך גם רשאי הממנה לקבוע האם ההחלטה תהיה משותפת לכל המשפחה, או בעקבות אירוע מסוים (דוגמת אשפוז פסיכיאטרי), ועוד.

אלא שאירועים רפואיים מתרחשים, בפתאומיות, ללא התראה מוקדמת וללא הכנה. לכן, קובע החוק כי במקרה בו “לא קבע הממנה כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר”. כלומר, אם הממנה לא התייחס מפורשות לתנאים אלו, המסמך ייכנס לתוקף בהתאם לחוות דעת רופא מומחה, בצירוף הצהרת מיופי הכוח שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן המסמך. אלא שאתם יכולים לקבוע, בייפוי הכוח המתמשך, כי לא יהיה צורך ברופא מומחה, אלא די באישור של רופא משפחה, או של גורם אחר. יהיה בכך כדי להספיק על מנת להכניס את ייפוי הכוח לתוקף.

 

דרך הכניסה לתוקף

  • על מיופה הכוח למלא ולחתום על טופס הצהרה על כניסה לתוקף.
  • יש לצרף חוות דעת רפואית לעניין מצבו של הממנה, אלא אם נקבע שיש לצרף אסמכתא אחרת. כאמור, אם בייפוי הכח המתמשך צויינו מסמכים אחרים כתנאי לכניסתו לתוקף – יש לצרפם.
  • שליחה לאפוטרופוס הכללי בקשה לכניסה לתוקף (באופן מקוון או באמצעות הגשה פיזית במחוז).
  • עם קבלת ההצהרה והמסמכים הנלווים במשרדי האפוטרופוס הכללי, האחרון ימסור למיופה הכח אישור בכתב כי ייפוי הכח נכנס לתוקף. האפוטרופוס ישלח על כך הודעה לממנה למיודעים, אם נקבעו.
  • יידוע של האנשים הבאים על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף: הממנה; אם הממנה מתגורר במעון – יש להודיע למנהל המעון. אם הממנה מתגורר אצל קרוביו – יש להודיע לאותם קרובים. אם הממנה קבע במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם, את האדם המיודע, ואת מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו.

 

עו”ד ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי רקע, מומחיות וניסיון רב ב עריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, המלווה את הממנים ואת מיופי הכוח, לכל אורך הדרך, באופן מקצועי, זמין ונוח. עורך דין ונוטריון פנחס וולר, בעל ניסיון רב בתחום הצוואות, הירושות העזבונות וייפויי הכוח המתמשכים, במשך למעלה מ-40 שנה. נשמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים