top image

מינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מחליף צורך באפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך

במצב בו נשללת כשירותו המשפטית של אדם לקבל החלטות על חייו, ממנה לו בית המשפט אפוטרופוס. במקרה זה, שיקול הדעת של האפוטרופוס מבטל לחלוטין את יכולת ההכרעה, העדפותיו ורצונותיו של האדם. מה קורה כאשר מבוקש מינוי אפוטרופוס על אדם, כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך?

 

כללים למינוי אפוטרופוס על אדם בגיר

סעיף 33א’ לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כדלקמן:

“לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף 33(א)(4) אלא אם כן ראה כי התקיימו כל אלה:

  • בלא מינוי עלולים להפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם;
  • לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי יפוי כח מתמשך שערך האדם בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי;
  • לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חרותו ועצמאותו, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 67ב.”

במילים אחרות: תיקון 18 קבע שיש להימנע ממינוי אפוטרופוס אם הופקד ייפוי כוח מתמשך. כלומר, אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך הם מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה בצד זה. אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי כוח מתמשך – ייפוי הכוח גובר. במקרה בו השאיר האדם ייפוי כוח מתמשך, הרי שרצונותיו והחלטותיו מנוסחים וברורים.

 

ייפוי כוח מתמשך מחליף צורך באפוטרופוס

ייפוי הכוח המתמשך מכבד את רצונו של הפרט ואת האוטונומיה שלו. החוק איפשר חלופות משפטיות השמות דגש על כיבוד רצון האדם, מעודדות שיתוף בהחלטות, תמריץ לחיים עצמאיים, הקשבה ואפשרות לאדם לקבוע איך ייראו חייו בעתיד, כאשר יזדקק לסיוע בניהול ענייניו הרכושיים, הרפואיים והאישיים. התיקון לחוק משקף את המעבר מגישה פטרנליסטית לגישה אוטונומית כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות. גישה מיטיבה זו מציבה את האדם במרכז ולא את המוגבלות.

 

סדר הדין לבדיקה האם קיים ייפוי כוח מתמשך

בית משפט שהוגשה לו בקשה למינוי אפוטרופוס, מעביר את הבקשה בראש ובראשונה לתגובת האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יודיע לביהמ”ש אם האדם הפקיד ייפוי כוח מתמשך המתייחס לאותם עניינים שלשמם מתבקשת אפוטרופוסות (רמ”ש 21463-01-19 ע.א ואח’ נ’ 1. י.א ואח’). עם קבלת הודעת האפוטרופוס הכללי, יהא על בית משפט לנתב את התיק ולדון בעניין.

 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין שהוסמך לכך, היא חובה בסיסית לכל אדם שרוצה להחליט על עצמו גם בשלבים שבו לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו. אם אתם מתלבטים או שוקלים עריכת ייפוי כוח מתמשך, נשמח לסייע לכם. ניסיון של למעלה מ-40 שנה בתחום ייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות, מבטיחים קשב, הבנה, יכולת הסתכלות מורכבת, ופתרונות מבוססים. משרד עורכי דין וולר ושות’ יכול לענות לכל צרכיכם. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים