top image

סיום תפקיד מיופה הכוח לאחר פטירת הממנה

קיימים מספר מצבים, בהם יסיים מיופה הכוח את תפקידו. אחד מהמקרים הוא פטירתו של מייפה הכוח (האדם הממנה). במקרה זה, מיופה הכוח יידרש להעביר את נכסי הממנה שהיו בטיפולו, אל יורשי הנפטר, או למנהל עזבונו של הנפטר, או לכל גורם אחר שיקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה. סעיף 32יח1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי על מיופה הכוח (ובמותו – חייבים יורשיו) להעביר ולהחזיר, את כל נכסי הממנה הנמצאים בידו, ואת כל המסמכים בנוגע לנכסיו וכספיו של הממנה.

המשך פעילות של מיופה הכוח

בהתאם לסעיף 32כד(ב) לחוק, במקרה של פטירת הממנה, באין קביעה אחרת וכל עוד אין גורם אחר שהוסמך לכך, מיופה כוח לענייני רכוש רשאי, בתוך 90 ימים מיום פטירתו של הממנה, לבצע פעולות מסוימות המוגדרות בחוק, כדלקמן:

  • לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים, לכל הגורמים שנתנו שירותים לאדם הממנה, בתקופה בה התקיים ייפוי כוח מתמשך.
  • לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה ואבלות; הוצאות כאמור ישולמו לפי המקובל בנסיבות העניין או בהתאם להנחיות שנתן בעניין הממנה.
  • לנהל נכס מושכר של הממנה או עסק של הממנה הדורש ניהול שוטף.

כל זאת, ב-3 סייגים: ראשית, אם טרם ניתן צו ירושה או קיום צוואה; ושנית, אם אין אדם אחר שהוסמך לבצע את הפעולות הללו; ואלא אם השאיר הממנה הנחיות מיוחדות או אחרות, בנוגע לסוגיות אלה.

טיפול ביתר ענייני הרכוש, לאחר מות הממנה

הפעולות שצויינו לעיל, נועדו לאפשר רציפות ושמירת נכסי הממנה. אולם, אם מתעורר צורך לטפל בענייני רכוש אחרים, לשם שמירת הנכסים ו/או מניעת נזקים לעיזבון, רשאי יהיה מיופה הכוח לפנות אל בית המשפט, לצורך קבלת הוראות.

עו"ד ייפוי כוח מתמשך

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, בעלי רקע, מומחיות וניסיון רב בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, המלווה את הממנים ואת מיופי הכוח, לכל אורך הדרך, באופן מקצועי, זמין ונוח. עורך דין ונוטריון פנחס וולר, מתמחה בייפוי כוח מתמשך. זאת, נוכח למעלה מ-40 שנות ותק, מיומנות וניסיון בתחומי הצוואות, הירושות, וייפוי כוח מתמשך. משרדנו ישמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר