top image

מידע מקצועי על עריכת ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כח מתמשך - כשלא תוכלו לדאוג לעצמכם - משרד עו

בשנתיים האחרונות, החל מהתפרצות הקורונה, כמעט בכל יום אנחנו מקבלים שאלות מאנשים מודאגים, בקשר ליכולת קבלת ההחלטות, במקרה של מחלה קשה או אישפוז. רוב הפניות, כלל לא מגיעות מאנשים מבוגרים, אלא מצעירים, החוששים שלא יוכלו לקבל החלטות בקשר לגופם או רכושם, במצב של מחלה קשה וחוסר תפקוד. אנשים, המעדיפים לשמור על האוטונומיה שלהם, להשאיר הוראות משפטיות ברורות, לכל התרחישים ולכל האירועים, במקום להזדקק לחסדי זרים או לשיקול דעתו של אפוטרופוס. מכאן, חשיבות עריכת ייפוי כוח מתמשך.

מה זה ייפוי כוח מתמשך ?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס על ידי המדינה. המסמך מאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, ככל שלא יוכל לטפל בכך בעצמו. האדם בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות רפואית במצבו, כאשר ייפגע כושר השיפוט שלו. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, האדם הממנה רשאי לקבוע מה יהיה תוקף ייפוי הכוח, באילו מקרים יופעל ייפוי הכוח, מה תהיינה סמכויות מיופה הכוח, מה יהיו דרכי הפעולה ודרכי קבלת החלטות, מה יהיה מרחב שיקול הדעת של מיופה הכוח, ובאילו מקרים מיופה הכוח יסיים את תפקידו.

במילים אחרות, ייפוי כוח מתמשך עשוי להעניק ביטחון ושלווה, בידיעה שאך רק האדם בו בחר הממנה, הוא זה שידאג לאינטרסים שלו. מדובר בהליך פשוט יחסית, המכבד את רצונו של האדם, ומונע התערבות של המדינה (באמצעות מינוי אפוטרופוס), בעניינו וברצונו.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין אפוטרופוס ?

במצב בו נשללת כשירותו המשפטית של אדם לקבל החלטות על חייו, לרוב ממנה לו בית המשפט אפוטרופוס. משמעות הדבר היא ששיקול הדעת של האפוטרופוס – לעיתים אדם זר לחלוטין, מחליף ומבטל לחלוטין, את יכולת ההכרעה, העדפותיו ורצונותיו של האדם. החלטות האפוטרופוס – הן הן הקובעות והחורצות גורלות. זוהי ברירת המחדל המשפטית כיום. לברירת המחדל, יצר המחוקק חלופה עדכנית: ייפוי כוח מתמשך. כך, במקרה בו השאיר האדם ייפוי כוח מתמשך, הרי שרצונותיו ברורים, החלטותיו מנוסחות, ולפיכך אין כל צורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. במילים אחרות: ייפוי הכוח המתמשך מכבד את רצונו של הפרט ואת האוטונומיה שלו, במקום שלילתם באמצעות מינוי אפוטרופוס.

הפעלת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מופעל ונכנס לתוקף, באופן מיידי, ללא תקופת המתנה וללא צורך בהליך משפטי, באחד מהמקרים הבאים:

  • במועד בו האדם הממנה, לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח. החוק קובע שכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף היא עם קבלת חוות דעת רפואית ממומחה, לפיה המייפה אינו כשיר להבין בדבר אותו מסר להחלטת מיופה הכוח.
  • בהתקיים תנאים מסוימים, שנקבע בייפוי הכוח כי אם הם מתקיימים, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף (למשל הליכים רפואיים מורכבים, מחלות קשות, ניתוחים, טיפולים רפואיים בקורונה המצריכים הנשמה והרדמה, מצב סיעודי, תאריך ספציפי ועוד).

אם האדם הממנה כשיר, ומסוגל לדאוג לענייניו, הרי שייפוי הכוח טרם מופעל, וטרם נכנס לתוקף. אם הממנה חזר לאיתנו, והוא כשיר ומסוגל לדאוג לענייניו, הרי שייפוי הכוח המתמשך שניתן – פוקע (שכן התנאי שנקבע – אינו תקף עוד).

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך ?

רק עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך אותו ולהגישו באופן מקוון באמצעות הכרטיס החכם שברשותו (לחצו כאן לרשימת עורכי דין מוסמכים ייפוי כוח מתמשך). נדרש, כמובן, שלעורך הדין לא יהיה עניין אישי בייפוי הכוח, וכי עורך הדין אינו רשאי להיות מיופה הכוח.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח ?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, ובתנאי שהוא בגיר (מעל גיל 18), ומבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, את מטרותיו ואת תוצאותיו. בנוסף, המחוקק קבע הסדרים למניעת חשש לניגוד עניינים של מיופה הכוח. כך, לדוגמה, נקבע כי בעניינים רכושיים לא ימונה פושט רגל, חייב מוגבל חמור, מי שנותן לממנה טיפול רפואי בתשלום, מי שמספק לממנה מגורים בתשלום. בנוסף, לא ימונה מי שכבר מונה במיופה כוח של 3 אנשים, למעט אם מדובר בקרובו של הממנה.

את מי ממנים כמיופה כוח ?

לרוב, מניסיוננו, מיופה הכוח הנו אדם, קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים), או איש אמונו של הממנה. קיימים מקרים בהם הממנה בוחר מספר מיופי כוח, לתרחישים ולתחומים שונים: כך לדוגמה, לעיתים הממנה בוחר קרוב משפחה רחוק, שהוא בעל השכלה רפואית, על מנת שייקבל החלטות רפואיות או סיעודיות. לעיתים, הממנה בוחר שותף עסקי ותיק, שיקבל החלטות בקשר לניהול שוטף של העסק, בתקופת אי הכשירות. לעיתים אחרות, בוחר הממנה כי יינתנו הוראות משלימות, או כי יידרשו הסכמות מסוימות במימוש ייפוי הכוח, ועוד תרחישים שונים ומגוונים.

מובהר כי ניתן למנות מיופה כוח יחיד, או מספר מיופי כוח, אשר יפעלו בתחומים מקבילים או שיחליפו מיופי כוח אחרים – והכל על פי רצון הממנה.

פקיעת תוקף ייפוי כוח מתמשך

החוק קובע כי ייפוי כוח מתמשך פוקע, אם התקיים אחד מהמצבים הבאים: תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש; מייפה הכוח או מיופה הכוח – נפטר; חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים; מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל; מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח; מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח); מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.

הודעה על פקיעת ייפוי הכוח המתמשך, תמסר לאפוטרופוס הכללי.

איך מבטלים ייפוי כוח מתמשך

הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, בכל עת. עם זאת, אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף, והממנה חתם על סעיף שמגביל את אפשרותו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, אזי נדרש אישור בית המשפט לביטול. בנוסף לכך, קרוביו וידידיו של הממנה רשאים אף הם לפנות לבית המשפט, ולבקש לבטל את ייפוי הכוח, אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכוח, או אם הנסיבות שבהן נערך יפוי הכוח מצדיקות את ביטולו (כגון חתימה על ייפוי הכוח תחת הפעלת לחץ, כפיה, עושק, מרמה וכו').

הודעה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

אם הוגדרו אנשים מיודעים, על מיופה הכוח להודיע על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח. לאחר מכן, על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף. האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.

הצגת ייפוי כוח מתמשך

על מיופה הכוח להציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכוח המתמשך, הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי ואת תאריך הכניסה לתוקף. המסמך יכובד על ידי הגופים הרלוונטיים, עבור התחומים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך (דוגמת בנקים, חברות ביטוח, גורמים רפואיים, סיעודיים, גורמים ממשלתיים ואחרים).

מנגנוני פיקוח ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מבוסס על בחירה אישית מצד הממנה, בו הממנה בוחר אדם או קרוב, המהימנים עליו, לשמש כמיופי כוחו. עם זאת, קבע המחוקק מספר הנחיות, במטרה לוודא כי ייפוי הכוח המתמשך, נערך מבחירה ומרצון חופשי. לדוגמה:

  • על ייפוי הכוח המתמשך להיערך על ידי עורך דין, שעבר הסמכת חובה מטעם האפוטרופוס הכללי, ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך;
  • חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, המנהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים;
  • חובת עדכון מצד האפוטרופוס הכללי כלפי הממנה, בדבר קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר, וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.

הנחיות מקדימות

הממנה יכול לקבוע קביעה כללית, כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות. לחילופין, הממנה יכול לקבוע ולפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו, בנושאים שונים, באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". לדוגמה, הממנה יכול לקבוע את סוגי הטיפולים הרפואיים המועדפים, את סביבת המגורים או האשפוז, את סדרי העדיפויות במימוש הרכוש (נכסים, השקעות וכיוצ"ב), לצורך הטיפול הרפואי בממנה, ועוד.

בשלב מתן ההנחיות המקדימות, מרבית הלקוחות נותנים דגש לנושאים הרפואיים: טיפול והסכמה לביצוע בדיקות רפואיות (לרבות פולשניות), קבלת אבחונים רפואיים, הסכמה לקבלת טיפול רפואי, הסכמה לפרוצדורות רפואיות, אשפוז, ניתוחים ופעולות כירורגיות שונות, מכשור וציוד רפואי, הוצאת התחייבויות, מרשמים, סיעוד, טיפולים פרא-רפואיים, ועוד

מימוש ייפוי כוח מתמשך בעניינים מורכבים

לעיתים קרובות, לאחר כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, נתקל מיופה הכוח בסיטואציות ובדילמות מורכבות. כך לדוגמה, נתקלנו בצורך דחוף במכירת מקרקעין ונדל"ן ששייך לממנה; צורך בקבלת החלטות בנוגע להמשכיות הפעילות העסקית שהיתה לממנה (לרבות לקיחת הלוואות ורשימת מישכונים); אירועים רפואיים, משפחתיים או כלכליים בלתי צפויים, בקרב בני המשפחה הקרובה של הממנה; ועוד. במקרים מעין אלה, נדרשות התייעצויות ושיקול דעת רחב, זהירות ניסיון, בליווי של עורך דין מומחה ואמין.

שכר טרחה ייפוי כוח מתמשך

בניגוד למרבית השירותים המשפטיים הניתנים על ידי עורכי דין, אשר נקבעו בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, עד היום טרם נקבע תעריף שכר טרחה עבור ייפוי כוח מתמשך. כל עורך דין מתמחר באופן שונה את שכר הטרחה לייפוי כוח מתמשך, בהתאם לניסיונו, הוותק שלו, יכולותיו והתמחותו.

מסקנות והמלצות

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לכל בגיר, שהוא כשיר וצלול, לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו האישיים, ככל שלא יוכל לטפל בכך בעצמו. שירותי משרד וולר ושות', אינם מתמצים בעריכת ייפוי כוח מתמשך, אלא בטיפול מלא גם בתחומים הקשורים והמושפעים מכשירות הממנה: טיפול והמשכיות בעסק או בחברה, חוזים, מקרקעין ונדל"ן, עריכת צוואות, ירושות ונאמנויות. כל זאת, על מנת להבטיח לערוך ולהבטיח כי ייפוי הכוח המתמשך, ישקף במדויק, בכל התרחישים ובכל ההשלכות – האישיות, המשפחתיות, העסקיות, הכלכליות והרפואיות – את רצונותיו של הממנה, כאשר לא יוכל לדאוג לכך עוד.

במהלך למעלה מ-40 שנות עריכת דין, עו"ד ונוטריון פנחס וולר, ערך וליווה אלפי לקוחות, שהכינו וערכו ייפויי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ועזבונות, ושימש כמנהל עזבון, לבקשת המצווים או במינוי מטעם בתי המשפט. עו"ד ונוטריון פנחס וולר נתן עדויות ותצהירים במאות תיקים, אימת מסמכים ותעודות, נוכח וסייע למצווים וליורשים. נשמח להיפגש עמכם, להסביר ולהרחיב בנושא, להעלות תרחישים ולבחור חלופות. רק כך תוכלו לקבל החלטה ולדאוג לעתידכם. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.