צ'ק בטחון

צ'ק (המחאה) חתום על ידי השוכר, לפקודת המשכיר בלבד, ללא ציון תאריך פרעון, בסכום עליו סיכמו הצדדים. על צ'ק הביטחון יירשם "לבטחון בלבד". הצ'ק יוחזר לשוכר בסיום תקופת השכירות, ככל שלא היה צורך לעשות שימוש בצ'ק. היתרון המרכזי מבחינת השוכר – הצ'ק לא מכובד במועד החתימה, ואינו "מכביד" על חשבון הבנק. החיסרון – מימוש הצ'ק על ידי המשכיר אומנם פשוט, בלשכות ההוצאה לפועל, אולם הדבר כרוך בשכירת עורך דין, הליך משפטי, הוצאת כספים, ואף ייתכנו עיכובים או סיבוכים משפטיים. 

ערבות אישית

החתמת צד ג' על שטר ערבות אישית, כערב לחיובי שוכר הדירה. דרך המימוש היא הגשת תביעה כספית של הערב, בבית המשפט, או בלשכת ההוצאה לפועל. בדומה לצ'ק ביטחון, החיסרון המרכזי של ערבות זו היא בדרך מימושה: הליך משפטי, שכירת עורך דין, הוצאות כספים, ואף ייתכנו עיכובים או סיבוכים משפטיים, שיאריכו את ההליכים.

שטר חוב

שטר חוב אישי של השוכר, שנערך על ידי עורך דין. שטר החוב מוחזר בסיום תקופת השכירות, ככל שלא היה צורך לעשות שימוש בשטר. דרך המימוש היא הגשת תביעה כספית של הערב, בבית המשפט, או בלשכת ההוצאה לפועל. החיסרון המרכזי של ערבות זו היא בדרך מימושה: הליך משפטי, שכירת עורך דין, הוצאות כספים, ואף ייתכנו עיכובים או סיבוכים משפטיים, שיאריכו את ההליכים. עם זאת, החתמת ערבים מוספים עשויה להקל בדרך מימוש הבטוחה.

ערבות בנקאית אוטונומית (צ'ק בנקאי)

מסמך ("שטר") כספי, המונפק על ידי בנק מסחרי בישראל, לבקשת השוכר. הבנק ערב לכסף של השוכר, והוא מבטיח שהבטוחה תוכל להתממש, מחשבונו של השוכר, למול הוצאת דרישה לבנק המנפיק. היתרון – מהירות מימוש הבטוחה, והליכים קצרים (פניה לבנק). החיסרון – הבנק המנפיק "משריין" את כספי השוכר, וייתכן שבכך מקשה עליו בהתנהלות השוטפת. בנוסף, חלק מהבנקים דורשים עמלה בסך כמה מאות ש"ח, בגין כל שנת ערבות (ולכן חשוב לדרוש שעלות הערבות הבנקאית תחול על השוכר בלבד).

בטוחות לטובת צדדים שלישיים

בנוסף לביטחונות אלה, על המשכיר לדרוש מהשוכר גם בטוחות לטובת צדדים שלישיים, ככל שהשוכר לא יפרע את חובותיו הנובעים מהשימוש בדירה ו/או במתקנים בדירה: וועד בית/ חברת ניהול, חברת חשמל, הרשות המקומית, תאגיד המים המקומי, חברת גז, טלפון ותקשורת, ועוד. לרוב מקובל כי בטוחות אלו יהיו בצורה של צ'קים. 

החזרת בטוחות

כל בטוחה שתימסר למשכיר הדירה, צריכה להיות מוחזרת לשוכר, בסיום תקופת השכירות. עם זאת, מומלץ שלא להחזיר את הבטוחות באופן אוטומטי. על משכיר הדירה לבדוק ולוודא כי הדירה ריקה מכל אדם, המתקנים עובדים ותקינים, הדירה מסויידת ונקיה, ראויה למגותקינה השוכר הציג קבלות על תשלום כל התשלומים החלים עליו בהתאם לחוזה, וכי הנכס ריק פונה על-ידי השוכר במצב ראוי כפי שמתחייב על-פי חוזה השכירות.