top image

הארכת התקשרויות קיימות לרשויות מקומיות בעקבות חרבות ברזל

הארכת התקשרויות קיימות לרשויות מקומיות בעקבות “חרבות ברזל”

מלחמת “חרבות ברזל” שפרצה ביום 7/10/2023, והכרזת שר הביטחון על “מצב מיוחד בעורף”, השפיעו משמעותית על המשק כולו ועל הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות נדרשו לפעול, ללא הכנה מוקדמת או תקופת היערכות, במתכונת של שעת חירום ותוך יצירת “רציפות תפקודית”. היבטים ארגוניים אלו של ניהול משימות החירום, עלול ליצור קושי מעשי בעריכת מכרזים בתקופה זו.

משכך ובשל החשש מקושי מעשי וממשי בעריכת מכרזים בתקופה זו, החליט משרד הפנים הפועל לסייע ולהקל על הרשויות המקומיות בכלל ובמצב חירום זה בפרט, להאריך התקשרויות קיימות, לתקופה המזערית הנדרשת (ומקסימום 6 חודשים), ובשווי שאינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה. לצורך כך, על וועדה ברשות (בהרכב מנכ”ל הרשות, היועץ המשפטי והגזבר), לדון ולהשתכנע כי אכן קיים קושי בשל מגבלות על יכולתה של הרשות המקומית לערוך מכרז בשל המצב הביטחוני. יש לציין כי תקנות אלו חלות גם על תאגידים עירוניים המצויים בבעלות או שליטה של רשויות מקומיות, בשינויים המחויבים.

תוקף הוראת השעה להארכת ההתקשרות הנו מיום 15/11/2023, ועד 30 יום מתום תוקפה של ההכרזה על המצב הבטחוני המיוחד.

לקובץ התקנות לחצו כאן. להתייעצות עם עו”ד לנושא מכרזים ולנושא רשויות מקומיות, פנו למשרד וולר ושות’, כבר עכשיו.
שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים