top image

הכרזה על זוכה לפני בדיקת עמידה בתנאי הסף

הליך בדיקה דו שלבי במכרז

לאחרונה (יוני 2022), קיבל בית המשפט המחוזי עתירה כנגד הרשות הארצית לכבאות והצלה, בגין התנהלות בניגוד להוראות דיני המכרזים. במכרז זה, הכריזה וועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, בטרם הושלם הליך בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף (עת"מ (מרכז) 39471-03-22 א.א. יבוא ושיווק בע"מ נ' הרשות הארצית לכבאות והצלה [פורסם בנבו]). לפיכך, הורה בית המשפט על ביטול הזכייה במכרז: הכרזה על זוכה לפני בדיקת עמידה בתנאי הסף, הנה עניין מהותי החותר תחת עקרונות היסוד בדיני מכרזים.

 

הליך בדיקה דו-שלבי

במקרה שהובא לפני בית המשפט, קבעו הוראות המכרז, כי הוא ינוהל באופן דו-שלבי: ראשית, בדיקת עמידת המציעים בתנאי סף, ורק לאחר השלמתו, באופן מלא, ניתן לעבור לשלב הבא במכרז, פתיחת המעטפות ובדיקת ההצעה הכספית של המציעים. אלא שוועדת המכרזים, לאחר שנותרה הצעה אחת בלבד במכרז – שלא עמדה בתנאי הסף – החליטה להעביר את המציעה לשלב הבא, ופתחה את ההצעה הכספית. לאחר מכן, בעת שההצעה הכספית עמדה בפני וועדת המכרזים, איפשרה לה הוועדה להוכיח עמידה בתנאי הסף בצורה אחרת, תוך סטייה מהוראות המכרז. בכך, סטתה וועדת המכרזים מעקרון היסוד של דיני המכרזים – עיקרון השוויון.

כפי שקבע בית המשפט, התנהלות זו של וועדת המכרזים מנוגדת לתנאי המכרז, ולמעשה מדובר בשינוי בדיעבד של תנאי המכרז, דבר שאין להתירו. התנהלות זו אף מנוגדת לעיקרון היסוד בדיני מכרזים, הוא עיקרון השוויון. הדבר מעמיד את וועדת המכרזים במצב של הרמת מסך הבערות והצבתה בניגוד עניינים כתוצאה מכך. הרי בשלב זה ידעה וועדת המכרזים שהצעת המשיבה היא הצעה טובה, ושזו ההצעה היחידה שנותרה. ידיעה זו יש בה כדי להטות את שק"ד וועדת המכרזים, כאשר בשלב זה יש לוועדת המכרזים אינטרס מובהק לאשר את ההצעה. ודוק, הפגיעה בעיקרון השוויון אינה מוגבלת רק כלפי העותרת, והיא חלה גם כלפי מציעים פוטנציאליים, שייתכן שהיו מגישים הצעות לו היו יודעים שניתן להסתפק מלכתחילה בהצהרה לצורך עמידה בתנאי הסף, ושהם יידרשו לספק דוגמאות מתאימות רק בכפוף לזכייה במכרז.

 

"התאהבות" בהצעה בתהליך הבדיקה

אחת הנטיות המובהקות ביותר, כמעט של כל וועדת מכרזים, היא "להתאהב" בהצעה הכספית של המציע. כך, כאשר נחשפים חברי וועדת המכרזים להצעה הכספית של מציע במכרז – וככל שההצעה לטובתה של הרשות, הרי שתופעה זו גוברת – נוטים חברי וועדת המכרזים לנסות ולהכשיר את ההצעה, בכל דרך. חברי וועדת המכרזים עשוים לפעול, ללחוץ ולנהוג בניגוד לתהליך הבדיקה המסודר, על מנת למקסם את התועלת לרשות. כך במקרה בו מונחת הצעה כספית טובה לזכות הרשות, וכך גם במקרה בו נותרת הצעה אחת בלבד. אלא שהתנהלות זו פוגעת בעקרון השוויון הן כלפי מציעים שהשתתפו במכרז והן במציעים פוטנציאליים. יתרה מכך, היא עשויה להעמיד את וועדת המכרזים במצב של ניגוד עניינים.

 

מכרז דו-שלבי

מכרז דו-שלבי, קרי – בדיקת תנאי סף, שרק לאחר השלמתו במלואו ניתן לעבור לשלב השני במכרז של פתיחת המעטפות הכספיות, מאפשר לוועדת המכרזים לקבל החלטה שקולה ושקופה, ללא חשש מהטייה בשיקול הדעת. בדיקה ראויה ומעמיקה של תנאי הסף, ללא ידיעה באשר לטיב ההצעה הכספית, מאפשרת ניהול של המכרז, באופן העומד בקנה אחד עם תכלית דיני המכרזים. אמנם, יש מכרזים בהם אין פיצול בין שלב בדיקת תנאי הסף לשלב בדיקת ההצעות הכספיות, ובמכרזים אלה נבחנים הדברים באותה עת, וההחלטות מתקבלות כשכל הנתונים פרוסים בפני וועדת המכרזים. אלא שכאשר נקבעים כללי משחק מסוימים (מכרז דו-שלבי), לא ניתן לחרוג או לסטות מכך.

 

עורך דין לדיני מכרזים

לצוות משרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון עשיר וראיה רב-תחומית במתן ייעוץ בתחום דיני המכרזים, לגופים ממשלתיים ומוניציפליים, חברות, תאגידים ושותפויות. למשרד ניסיון וידע מקצועי רב בתחום המכרזים, עצירת הליכי מכרז, שינוי תנאי המכרז, ביטול החלטות, שימועים, פסילת מתמודדים ובעתירות מינהליות. לעזרה, חשיבה, היערכות, ייעוץ או ייצוג מאת עורך דין מכרזים, צרו קשר כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר