top image

הערכת כשירות משפטית ייפוי כוח מתמשך

הערכת כשירות ייפוי כוח מתמשך

המושג "כשירות משפטית", היא יכולתו של כל אדם, מיום לידתו ועד ליום מותו, ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, אשר טומנות בחובן משמעות משפטית כלשהי. החוק המסדיר את נושא הכשרות המשפטית בישראל הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. החוק קובע כי כל אדם כשיר משפטית לזכויות וחובות, פרט לאוכלוסיות מסויימות שנמנו בחוק או שהוכרזו כ"לא כשירים" משפטית, על ידי בתי המשפט. בית המשפט הוא זה שיקבל החלטה על מעמדו וכשירותו המשפטית של האדם, בהסתמך על הערכת כשירות משפטית, המבוצעת על ידי רופא מומחה.

הערכת כשירות משפטית

כשרות לקבלת החלטות, הינו מונח משפטי. לצורך הקביעה והחלטה בשאלת הכשרות המשפטית, יבצע רופא מומחה, תהליך הערכה פיזית ומנטאלית של האדם, במטרה לעמוד על יכולתו לקבל החלטות ולהבין את משמעותן. בהסתמך על חוות הדעת הרפואית ("תעודה רפואית", במינוח המשפטי), יהיה רשאי בית המשפט לקבל החלטה משפטית, המאשרת או שוללת את כשירותו המשפטית של האדם.

מה כוללת הערכת כשירות משפטית?

הערכת כשירות לקבלת החלטות כוללת עיון בתיק הרפואי, תשאול כללי, תשאול מעמיק ובדיקה גופנית. מטרתה של ההערכה, הנה להתרשם ממצבו של האדם, והיא מורכבת ממספר מבחני יכולת: יכולת הבנה – היכולת להבין את המידע שנמסר לאדם; יכולת הערכה של רלוונטיות המידע; היגיון – היכולת להשתמש במידע כדי לקיים תהליך קבלת החלטות לוגי; ויכולת ביטוי של ההחלטה שהתקבלה.

הערכת כשירות לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך

החוק לא קבע מי הרופא המומחה שיוכל לבצע הערכת כשירות, מה ההכשרה הנדרשת מהרופא, ומה צריכה לכלול אותה חוות דעת (התייחסות קלינית, תפקודית וקוגניטיבית). יתר על כן, בתי המשפט אינם יכולים להעביר ביקורת על תוכן תעודת הרופא, על האבחנות הרשומות בתעודה, על קיומו או היעדרו של קשר סיבתי בין המחלה או המגבלה לבין יכולת קבלת ההחלטות, ועוד. עם זאת, מניסיוננו, לצורך מניעת חילוקי דעות וסכסוכים משפחתיים, מוטב שהערכת הכשירות לצורך ייפוי כוח מתמשך, תבוצע על ידי רופא, המתמחה בתחום הספציפי שבו האדם הפך לכאורה לבלתי כשיר, ובמועד הקרוב ביותר לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

הערכת כשירות ברגעי צלילות אחרונים

על פי סקר שערך מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל בנושא ייפוי כוח מתמשך, 7% מהחותמים על ייפוי כוח מתמשך, פנו "ברגע האחרון", לפני שינוי לרעה מבחינה קוגניטיבית. מכיוון שירידה קוגניטיבית עשויה להיות מהירה, לא תמיד ניתן להצביע על הנקודה בזמן, בה החותם על ייפוי כוח מתמשך, היה צלול. בנוסף, לעיתים יהיו עדויות חיצוניות (בני משפחה, מכרים, גורמי מקצוע רפואיים, רווחה וכיוצ"ב), שיעידו על "ירידה קוגניטיבית", דבר שיקשה על מימוש ייפוי הכוח המתמשך, ועשוי לעורר התנגדויות. לפיכך, מניסיוננו, דווקא ברגעים של צלילות, חובה על בני המשפחה להעלות ולדון בנושא זה. 

משרד וולר ושות', בניהולו של עו"ד ונוטריון פנחס וולר, מלווה עורכי ייפוי כוח מתמשך, בני משפחה ומיופי כוח, בכל שלבי התהליך הרגיש. בתחום ייפוי כוח מתמשך, הוותק והניסיון עושים את כל ההבדל. נשמח לסייע לכם בכל הסוגיות, הנושאים והאתגרים, באופן מיומן, מקצועי וחסוי. אל תחכו לרגע האחרון: צרו קשר עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר