top image

רכישת נכס מסחרי

נכס מסחרי, נכס מניב, רכישת נכס מסחרי

ליווי משפטי ברכישת נכס מסחרי

עסקאות לרכישת משרד, חנות, או כל נכס מסחרי להשקעה, אינן פשוטות. עסקאות לרכישת נכס מניב, מסחרי, נחשבות לארוכות ולסבוכות יותר מאשר עסקאות לרכישת דירת מגורים. אולם עסקה מוצלחת לרכישת נכס מסחרי, עשויה להניב תשואה טובה בהרבה מזו המושגת מרכישת דירת מגורים להשקעה.

עסקאות לרכישת נכס מסחרי, מחייבות תהליך משפטי וכלכלי סדור וניהול סיכונים רב-תחומי, ברמה הגבוהה ביותר. מיומנות נמוכה של עורך הדין, תביא – כמעט בוודאות – לנזקים כספיים גבוהים ללקוח. בהכללה, ניתן לומר כי מחיר העסקה, הישיר והעקיף, כפי שמוצג לרוכשי הנדל”ן הפוטנציאליים – לרוב מטעה, ואינו מציג את התמונה הכוללת והנכונה. לפיכך, בעסקת רכישת נכס מסחרי, מומלץ מאד לקבל ליווי של עו”ד לענייני מקרקעין, על מנת שיבהיר ויציג את כל הנתונים הרלוונטיים, למול כל הגורמים המעורבים בכך, ויאפשר ללקוח קבלת החלטה שקולה ונבונה.

 

סוגיות קניין

במרבית המקרים, לנכס מסחרי בעלים רבים. לעיתים מדובר ביורשים, בדייר מוגן, בחברות מסחריות, בשותפויות ועוד. לפיכך, נדרש לברר היטב את זהות הבעלים ואת חלקם בנכס, על פי רישום זכויות במקרקעין. מומלץ מאד שלא להסתמך על נסח הטאבו הרגיל, אלא, לכל הפחות, להוציא נסח טאבו היסטורי.

יש לזכור כי חלק גדול מהנכסים בארץ, הנם על קרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל (רמ”י). יש לבדוק כמה זמן נשאר עד סיום תקופת החכירה (שכן הרשות צפויה לדרוש תשלום גבוה בסיום תקופת החכירה, כתנאי להארכתה). עוד חשוב לזכור כי אם הקרקע היא בבעלות עיריות או כנסייה כלשהי, אזי, לא בהכרח הבעלם יסכימו להאריך את התקופה. המשמעות היא שכל ההשקעה תרד לטמיון בסיום התקופה, שכן הנכס יחזור לבעלי הקרקע.

בדיקת המחזיק הנוכחי בנכס: יש לבחון מי המחזיק הנוכחי בנכס, את התנאים בהם הוא מחזיק בנכס (שכירות, חכירה וכו’), את הזכויות שרכש במהלך התקופה (ואת הזכויות שנקנו או השתרשו, במהלך השנים), את התשלומים המשולמים כיום, את אפשרויות הארכת השימוש, ועוד.

בדיקת השימוש בנכס: לכל נכס יש שימוש, המוגדר בדין. מומלץ לבחון את השימושים המותרים בנכס, את השימושים שבוצעו בנכס, את ההפרות או העבירות שבוצעו בנכס (אם וככל שבוצעו), ואת האפשרויות לעשות שינויים והתאמות בנכס, לצרכי הרוכש.

 

סוגיות תכנוניות ברכישת נכס מסחרי

תחום התכנון מתמקד, בעיקר, בפוטנציאל ההשבחה של הנכס, משמע – תב”ע עתידית שתחול על הנכס. בנוסף, יש לבחון ולהשיג מידע בקשר לתוכניות הפיתוח של הרשות המקומית באשר לאזור או לנכס, ועוד. בנוסף, יש לוודא כי הנכס מתאים למטרת השימוש המיועדת לו. יש לבחון בדיוק רב, האם השימוש המבוקש מותר, ובאילו כללים. בנוסף, מומלץ לבחון האם נדרש רישיון עסק לשימוש הספציפי בנכס. חלק מהשימושים בפועל הם בהיתר לשימוש חורג, לתקופה מוגבלת בחוק או של הוועדה המקומית לתכנון ובניה. בדיקה מוקדמת מול גופי התכנון המתאימים, עשויה להצביע על פערים בין הצהרות המוכר, לצרכי הקונה הספציפיים. לאחרונה, סקרנו את פסק הדין בנושא ביטולו של חוזה, בשל אי גילוי פרטים מהותיים על הנכס.

 

סוגיות מיסוי ברכישת נכס מסחרי

מיסוי עסקאות נדל”ן מסחרי, שונה באופן מהותי מעסקאות נדל”ן למגורים. ככלל ניתן לומר כי מרבית הפטורים וההקלות במיסוי המקרקעין, אינם רלוונטיים לעסקאות בנדל”ן מסחרי. לכן, טרם רכישת נכס מניב, יש להיערך לכך משפטית, ולבצע תכנון מס חוקי – במטרה לבנות את העסקה המשתלמת ביותר. במקרים לא מעטים, החלטה על הגוף הרוכש נכס מסחרי (אדם פרטי, עוסק מורשה או חברה בע”מ), תשנה לחלוטין את שיעור המיסוי שיחול על העסקה.

בתמצית, קיימים מספר מיסים, בעת רכישת נכס מסחרי:

 • מס רכישה על נכס מסחרי, בשיעור 6%.
 • מע”מ, בשיעור 17%. במידה ומעמד הרוכש הוא עוסק מורשה או חברה בע”מ, ניתן לקבל החזר מע”מ על רכישת נכס מסחרי.
 • מס הכנסה על ההכנסות הנובעות מהנכס.
 • מס שבח, בשיעור 25% מגובה ההשבחה.
 • בנוסף על המיסים הנ”ל, יש להוסיף, לפי הצורך וסוג העסקה, אגרות והיטלים שאפשר שיידרשו.

 

סוגיות כלכליות ותפעוליות ברכישת נכס מסחרי

ברכישת נכס מסחרי הנמצא בתוך מרכז מסחרי, מתחם חנויות או קניון, יש חשיבות לעוד מספר בדיקות. כמה היבטים שיש לשים אליהם לב:

 • בדיקת מצב הנכס ושטח הנכס: יש לבחון את השטח הבנוי המצויין בהסכמים ובתשריטים, ולבחון את קיומם של פערים בין שטח “נטו” לבין שטח “ברוטו”, שטחים משותפים, שטחי מעליות, מדרגות, מחסנים וחניות. כל אלה, בנוסף על הבדיקות ה”קלאסיות” של היתר הבניה, חריגות בניה, זכויות המוכרים וכיוצ”ב.
 • סוגיות כספיות: ארנונה, אגרות וההיטלים שישולמו בגין הנכס, קנסות אפשריים, פיצויים מוסכמים, ערבויות בנקאיות, דמי ניהול, הוצאות קבועות וחד-פעמיות, דמי השכירות וקביעת חישובם (לדוגמה: זיכיון, מחזור כספי מינימאלי, ועוד), והיקפי האחריות והביטוח.
 • ההתאמות הנחוצות בנכס: התאמות מיזוג אוויר, חשמל ותאורה, חזות הנכס, דרישות כיבוי אש, סניטציה, מיגון וכו’. כך גם התאמות נגישות, עבור אנשים עם מוגבלות. לרוב, נכס מסחרי מקבלן ניתן ברמת “מעטפת”. לאחר קבלת החזקה, השוכר יבצע שיפוצים והתאמות. בנוסף, באחריותו של הרוכש להשיג אישורי כיבוי אש ו/או אישור שימוש מהועדה המקומית, על חשבונו. למותר לציין כי אין וודאות בקבלת האישורים ו/או במועדים בהם יתקבלו – כאשר בכל תקופה הרוכש משלם את מלוא דמי ניהול.
 • שיטת העבודה והפעולה של הנכס כולו: כך לדוגמה, בהסכמים יופיעו שעות וימי העבודה של הנכס כולו, חובת הפרסום והשיווק בהם יידרש הרוכש, חובת ניקיון הנכס וסביבתו, הסכמים לפינוי פסולת עודפת, חיוב אחידות חלון הראווה או חזית הנכס, תאורה, דרישות שמירה, מיגון ואבטחה, השתתפות בביטחים, ועוד דרישות רבות.
 • תחזוקת הנכס: רמת והיקף התחזוקה השוטפת של הנכס וסביבתו, חברת ניהול, גובה תשלומי הניהול (ושיטת חישוב דמי הניהול). תשומת הלב כי ברכישה מחברת נדל”ן, לרוב השימוש יהיה בשירותי חברת ניהול ואחזקה של הנכס המסחרי, ללא יכולת להתמקח או לצאת מהשירות.

 

סוגיות מימון ברכישת נכס מסחרי

מימון רכישת נכס מסחרי, נעשית באחת מ-3 הדרכים הבאות:

 • הון עצמי.
 • מימון באמצעות הלוואה, המובטחת במשכנתא. הלוואה זו אינה נתונה, ככלל, למגבלות שמטיל בנק ישראל (בניגוד לרגולציה על משכנתאות לצרכי רכישת נכס מגורים). ההון העצמי הנדרש נמוך יחסית, ותנאי ההלוואה משופרים. במקרה זה, עורך הדין שמלווה את העסקה, יסייע בבדיקות ושיחות מקדמיות למול עורכי הדין של הגורם המממן, יסייע במו”מ למול הגורם המממן, יבחן את המסמכים, את החוזים ואת הסכמי המימון המועברים מהבנק, וימליץ ללקוח על השינויים הנדרשים. ככלל, כוח המיקוח של הלקוח מול הגורם המממן משמעותי: יש לוודא שכוח זה מתבטא גם בהסכם המימון.
 • מימון באמצעות קרן ריט (Rael Estate Investment Trust). קרן אחזקות זו, הנסחרת בבורסה, עוסקת ברכישה, במכירה ובהשכרה של נדל”ן מניב.

 

משרד עורכי דין וולר ושות’ – ליווי עסקאות נדל”ן מסחרי

כשמדובר בעסקאות מקרקעין או נדל”ן, יש לבחון את כלל ההיבטים, בליווי אנשי מקצוע. כשמדובר בנדל”ן מסחרי, המורכבות ומסובכות הרבה יותר, יש צורך במיומנות, בניסיון, בניהול סיכונים ובראיה רב-מערכתית. מציאת עורך דין לנדל”ן מסחרי מקצועי ומומלץ. לקראת רכישת נכס מסחרי, בבדיקת חוזים לרכישת נכס מסחרי, בהליכי משא ומתן, ברישום זכויות במקרקעין – פנו לעורך דין מקרקעין מומחה. עו”ד ונוטריון פנחס וולר, עורך דין מקרקעין, מיסוי מקרקעין ונדל”ן. עם ותק וניסיון של אלפי לקוחות, במשך למעלה מ-40 שנה בתחום המקרקעין ומיסוי מקרקעין, נוכל לספק לכם את הליווי והמעטפת המשפטית, ואת ומירב הכלים הנדרשים לצורך הצלחת העסקה. צרו קשר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר