top image

מגבלות על סמכויות מיופה הכוח

מגבלות מגבלות על סמכויות מיופה הכוח

ייפוי כוח מתמשך, הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כשלא יוכל לטפל בכך בעצמו. האדם ("הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב עלולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (דמנציה, אלצהיימר וכו'), מוגבלות נפשית או שכלית, העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי מיופה כוח, במסגרת ייפוי כוח מתמשך. אולם סמכויות מיופה הכוח, מוגבלות ואינן מוחלטות.

 

סמכויות מיופה הכוח

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962, קובע כי מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו. אולם, החוק אינו מותיר שיקול דעת מלא למיופה הכוח, אלה יוצר מדרג של החלטות וסמכויות:

 • החלטות כלליות, בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע;
 • פעולות, שכלל לא ניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך (וממילא – לא ניתן לבצע במסגרת ייפוי הכוח המתמשך).
 • פעולות הדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח המתמשך (וככל שלא הוזכרו במפורש – לא יוכל מיופה הכוח לבצען).
 • פעולות, שאף אם צויינו בבירור ובמפורש – יידרש אישור, מראש, של בית המשפט, על מנת לממשן.

 

פעולות שלא ניתן לכלול בייפוי הכוח

 • המרת דת.
 • קבלת החלטות או לבצע פעולות שמייפה הכוח היה מוסמך לעשות כמיופה כוח או אפוטרופוס לאחר.
 • מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ.
 • השתתפות בבחירות.
 • כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 (לדוגמה: הסכמה לבדיקות, ניתוחים, החייאה, חיבור למכשיר הנשמה, טיפולים כימותרפיים, הקרנות, דיאליזה וכו').
 • עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

 

פעולות הדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח

 • מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ₪.
 • מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובערך שקבע הממנה, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ₪, והכול למעט מתנות הנהוגות בנסיבות העניין.
 • מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 ₪.
 • פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין הכולל עולה על 100,000 ₪ ואינו עולה על 500,000 ₪.
 • ביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים (אולם כן ניתן להגיש בקשה לקבלת קצבה בגיל פרישה – פנסיה, ניתן לבצע משיכות כספים מקופות גמל לתגמולים, מקרנות השתלמות).
 • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי, לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, או לשחרור מאשפוז, בתנאים מסויימים הקבועים בסעיף 32ו (ג)(2).

 

פעולות שניתן לכלול אך יידרש לשם מימושן אישור בית משפט

קיימות מספר פעולות, או התחייבות לבצע פעולות, הדורשות את אישורו המוקדם, מראש, של בית המשפט:

 • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
 • עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה.
 • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
 • השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה.
 • הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
 • מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 ₪, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה.
 • מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 ₪, לפי הנמוך.
 • פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 ₪ אם ניתנה הסמכה בייפוי הכוח, או על 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסמכה.
 • משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם.
 • מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ₪, לפי הנמוך.

וולר ושות’ – משרד עורכי דין בעלי רקע וניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשך, ומלווים אתכם בכל שלב, באופן המקצועי, הבטוח והנוח ביותר. למשרד ידע מעשי, שנרכש בהתמחות בתחום, במשך למעלה מ-40 שנה. צרו קשר עם משרד עורכי דין וולר ושות'. 

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.