top image

הצעה יחידה במכרז

הצעה יחידה במכרז - וולר ושות משרד עורכי דין

וועדות מכרזים רבות, ברשויות המקומיות, מוצאות עצמן דנות בהצעה יחידה במכרז. זאת, בין בשל פסילת הצעות מתחרות בשלב תנאי הסף, ובין בשל העובדה, שכלל לא הוגשו הצעות נוספות באותו המכרז. על פניו, הדין שחל במקרה זה, חד וברור: תקנה 22(ו) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987, קובעת כי "לא תמליץ הועדה, דרך כלל, על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, או שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה; המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה." ניסוח דומה נמצא בסעיף 22(ו) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, תשי”א – 1950, ובסעיף 22(ו) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי”ח – 1958.

 

הצעה יחידה במכרז – לשון החוק

לשון החוק קובעת, ככלל, כי לא תמליץ ועדת המכרזים בפני ראש הרשות, על הצעה יחידה במכרז. אולם, מהעבר השני, בהלכה הפסוקה נקבע כי אין לפסול הצעה העומדת בתנאי המכרז מהטעם היחיד שהיא נותרה הצעה יחידה (עע"מ 8610/03 אמנון מסילות מעלות את מרכז שוש סלע נ' המועצה המקומית מג'אר). העובדה כי ההצעה הנה הצעה יחידה במכרז, אינה מצדיקה – כשלעצמה – את פסילת ההצעה ואת ביטול המכרז, אלא יש לבחון את ההצעה על רקע כלל נסיבות המקרה (דפנה ברק-ארז משפט מינהלי, ג', 145-144 (2013).

במקרה בו נמצאת הצעה יחידה, על ועדת המכרזים לשקול, לבחון ולדון בהצעה, האם קיים חשש  כי מחיר ההצעה גבוה ממחיר השוק. זאת, בהתאם וביחס לאמדן שהוכן למכרז, בהתאם להתקשרויות החוזיות של הרשות, בהתאם לתקציבה המאושר של הרשות, ובכל דרך אחרת שתמצא לנכון. כמו כן, על וועדת המכרזים לבדוק ולוודא כי ההצעה הוגשה כהצעה יחידה, שלא בעקבות קנוניה כלשהי בין מציעים, או שיש במצב זה כדי לפגוע בתכליות העומדות בבסיס דיני המכרזים (עת"מ 56212-04-13 י. ר. א. ב. שרותי נוי 1985 בע"מ נ' המועצה המקומית עספיא ואח'). ככל שאין חשש מעין זה, על וועדת המכרזים להציג ולפרט את הרקע והעובדות, לדון בטעמים הענייניים, לנמק בכתב, בפרוטוקול הדיון, את החלטתה, ולקבל את ההצעה, חרף היותה יחידה. מומלץ לוועדה לקבל ולצרף לפרוטוקול זה את התייחסותו בכתב של היועץ המשפטי שלה, של היועץ המקצועי למכרז ושל עורך דין מכרזים. הוועדה רשאית, כמובן, לערוך שימוע למציע – הליך שימוע בפני וועדת מכרזים, לצורך קבלת החלטה.

פסילת הצעה יחידה במכרז

פסילתה של הצעה יחידה במכרז, אך ורק לאור העובדה שנותרה הצעה יחידה, ללא כל נימוק – עלולה לעורר חששות כבדים באשר לשיקוליה של וועדת המכרזים, שאפשר שתביא למעורבותו של בית המשפט, וייתכן בהחלט שתיפסל, בסופו של דבר.

ליווי משפטי של עורך דין מכרזים

למשרד עו"ד וולר ושות' ניסיון עשיר, מיומנות וראיה רב-תחומית בתחום דיני המכרזים, מכרזי רשויות מקומיות, בליווי וועדות מכרזים של רשויות מקומיות, בבדיקת הצעות במכרזים, בעריכת שימועים ובמתן ייעוץ וייצוג משפטי לחברות ולאנשים פרטיים, העומדים בפני וועדות שימוע. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, היערכות למכרזים, בהגשת שאלות לעורכי המכרזים, בהשגות, בשימועים ובהופעה בפני וועדות המכרזים, בייצוג ובערעורים. מתמודדים במכרזים רק עם עורך דין מכרזים. צרו קשר עכשיו. 

 

מובהר כי האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, אלא לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.