top image

הודעת אי זכיה במכרז

הודעת אי זכיה במכרז - וולר ושות' משרד עורכי דין

הודעת אי זכיה במכרז

מה עושים, כאשר התקבלה הודעה בדבר אי זכיה במכרז? כיצד מביאים לביטול הודעת וועדת המכרזים בדבר אי זכיה במכרז? מרבית הלקוחות, מרימים ידיים, מוותרים, ואוספים את ערבות ההצעה שניתנה. אך לקוחות המבינים את דיני המכרזים, ומבינים את חשיבות העבודה של עורך דין מכרזים, מנסים לבטל את ההודעה, להציל את הזכייה, ולעיתים – אף להביא לביטול המכרז. תקיפה וערעור על ההחלטה המינהלית, צריכות להתמקד בשלושה תחומים/ מישורים:

  • עמידת ההצעה בתנאי המכרז;
  • אי עמידת מציעים אחרים, בתנאי המכרז;
  • פגמים בעבודת וועדת המכרזים (או מי מטעמה).

 

קבלת מידע ועיון בהצעות שהוגשו במכרז

לצורך בחינת האפשרויות, יש לקבל את כל המידע בדבר המכרז, וההצעות שהוגשו במכרז, במגבלות הדין. יש לדרוש, בכתב, מוועדת המכרזים, ולקבל העתק מפרוטוקול ועדת המכרזים, ההתכתבויות עם המציעים, חוו”ד מקצועיות שהוכנו, ואת עמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז. מוזמנים לעיין בהרחבה במאמר “עיון בהצעת משתתף שהפסיד במכרז.

אנו ממליצים לעולם לא להסתפק במידע שיש בידיכם: לדרוש ולקבל מידע מעורך המכרז, וכן לאסוף מידע מכלל המקורות הנורמטיביים: חיפושים במקורות מידע נוספים (גוגל, מאגרי מידע ממשלתיים, הגשת שאילתות לפי חוק חופש המידע, פסיקה ועוד). אפשר בהחלט שמידע נוסף זה יתגלה כחיוני, להצלחה.

 

עמידת ההצעה בתנאי המכרז

עם קבלת הודעה בדבר אי זכיה, יש לבחון היטב ובאופן מדוקדק, את הסיבה לכך. ככל שאי הזכיה הנה תוצאה של פגם בהצעה, יש לבצע הבחנה בין פגם מהותי, לבין פגם טכני: פגם מהותי (דוגמת פגמים בערבות, אי המצאת מסמכים קונסטיטוטיביים וכו’) יביא, בסבירות גבוהה, לפסילת ההצעה, פגם קל ערך, טכני, שאינו מהותי, ושאין בו פגיעה בעקרונות דיני המכרזים – אפשר, לעיתים, להכשיר את ההצעה.

 

אי עמידת מציעים אחרים, בתנאי המכרז

אותה הבדיקה תבוצע כלפי ההצעות האחרות, ובמיוחד כלפי ההצעה הזוכה – במטרה להביא לפסילתן: בדיקת הערבות הבנקאית, בדיקת תקינות ההשלמות שהתאפשרו למציע, בדיקת הניקוד שניתן להצעה, בדיקת שלמות ההצעה, בדיקת ההשתתפות בסיור החובה (ככל שהיה), ועוד.

לפי ניסיוננו, בדיקה מדוקדקת של ההצעות במכרז, כמעט תמיד מעלה פגמים. רשיון קבלן שאינו בתוקף; חוב אגרה לרשם החברות; רישיון רכב שצורף להצעה, כאשר הרכב מעוקל; הצעה משותפת של מציעים; ביטוח שאינם בתוקף; היעדר רשיון עסק; המלצות וייחוס ניסיון, למי שאינו המציע במכרז; ועוד. מומלץ להצליב את המידע, עם המידע שנאסף.

 

פגמים בעבודת וועדת המכרזים

מעמדה של ועדת המכרזים הנה כרשות מנהלית, והיא כפופה לכללים ולעקרונות של המשפט המנהלי בכללותו, ועל הכללים החקוקים והפסוקים של דיני המכרזים. כפי שקובע דקל (מכרזים, כרך שני, עמ’ 53), מנקודת מוצא זו נגזרות חובת ועדת המכרזים לנהוג בהגינות, בתום לב ובשוויון; החובה לקבל החלטות ענייניות, סבירות ומידתיות; החובה להפעיל שיקול דעת עצמאי; וכפיפותה של הוועדה לכללי הצדק הטבעי בדבר הימנעות ממשוא פנים; ובדבר הענקת זכות טיעון למציע העלול להיפגע מהחלטתה. כמו כן, חלה על ועדת המכרזים חובת הנמקה ומתן זכות עיון רחבה לכל בעל עניין. ככל רשות מנהלית, גם ועדת המכרזים חייבת להשתית את החלטותיה על תשתית עובדתית הימנה ולא על סברות וספקולציות בלבד.

בהתאם לכל אלה, יש לבחון היטב את עבודת וועדת המכרזים: את פרוטוקול הוועדה, והאם הוא אכן משקף, במדויק, את עיקרי המידע שהובא לפניה ואת ההחלטות שנתקבלו בעקבות אותו מידע (ראו במאמר “פגמים בפרוטוקול וועדת המכרזים“). מומלץ מאד למנות ולחשב את הניקוד שנתנה וועדת המכרזים להצעות השונות, את ההתאמה בין המחירים הנקובים בספרות לבין המחירים הנקובים במילים, למציאת סתירות או אי התאמות. בנוסף, מומלץ לבחון את זהות חברי וועדת המכרזים, והאם קיימת זיקה למציע ו/או לבעלי המציעה הזוכה, לבדיקת חשש לניגוד עניינים. יש לבחון את חוות הדעת המקצועית שהוכנה, ואת הגורם שהכין את חוות הדעת ואת ההמלצות. בנוסף, יש לבחון את האומדן, ככל שהוכן, במטרה לגלות בו פגמים או סתירות (ככל שאלו השפיעו על פסילת ההצעה).

 

פניה לוועדת המכרזים לתקן את ההחלטה לאחר שנמצאו בה פגמים

אם מצאתם טעויות או שגיאות, פנו בדחיפות, בכתב, לוועדת המכרזים. דרשו שהוועדה תתקן את ההצעות, ואת ההחלטות. לעיתים, מניסיוננו, עלולה וועדת המכרזים, או הגוף עורך המכרז, לנקוט בטקטיקה של השהייה: תשובות מאוחרות, חלקיות, דרישה להמצאת ייפוי כוח, העברת מסמכים חלקיים, מסמכים מטושטשים ו/או בלתי קריאים, ועוד. כל זאת, לצערנו, על מנת להתיש את הפונה, ועל מנת שעורך המכרז יוכל לטעון לדחיית העתירה המינהלית, ככל שתוגש, בטענה של שיהוי. לפיכך, יש לפנות באמצעות עורך דין מכרזים, לבית המשפט לעניינים מנהליים.

 

בדיקת הודעת אי זכיה במכרז על ידי עורכי דין מכרזים

אם הגשתם הצעה במכרז, וקיבלתם הודעת אי זכיה במכרז, ייתכן ועדיין לא מאוחר מדי. מומלץ מאד לפנות בדחיפות למשרד עורכי דין מומחים במכרזים. למשרד וולר ושות’ ניסיון עשיר, מיומנות וראיה רב תחומית בדיני המכרזים, בליווי וועדות מכרזים ובבדיקת הצעות במכרזים. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, בהשגות על תוצאות מכרזים, שימועים, בדרישה לעיון במסמכים, בהופעה בפני וועדות המכרזים, בייצוג ובערעורים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים