top image

הוכחת תנאי סף במכרז

הוכחת תנאי סף במכרז

הוכחת תנאי סף במכרז

בכל מכרז המפורסם על ידי גוף ציבורי, נדרשת הצגת ניסיון רלוונטי, מצד המציע, לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף. הניסיון יכול שיהיה בשנות פעילות, בהיקפי פעילות (תקופה, סכום כספי, מספר פרויקטים), במשתתף עצמו, בבעליו, בעובדיו או בשותפיו, ועוד תנאים אותם עשוי לקבוע עורך המכרז. זהו אחד השלבים הקריטיים ביותר בהכנת המכרז, שכן בשלב זה קובע עורך המכרז את הקריטריונים הבסיסיים ביותר, והרלוונטיים למכרז, בהם יידרש לעמוד המציע, על מנת שהצעתו תיבחן. לפיכך, ניסוח תנאי הסף, צריך להיות ברור, חד-משמעי, על מנת שלא להותיר פתח לפרשנות לשונית.

 

דרך הוכחת תנאי סף במכרז

דרך הוכחת תנאי הסף, משמע – באילו ראיות ניתן להוכיח את עמידת המציע בתנאי הסף, נקבעות בכל מכרז לגופו. במרבית המקרים – דרישה להמצאת תעודות, רשיונות, אישורים, היתרים, קורות חיים, אנשי צוות מקצועי, המלצות, תיקי פרויקט, אסמכתאות ועוד. כאמור, עורכי המכרזים נוקבים, לרוב, ברשימת הראיות והמידע הספציפי הדרוש להן, וברמת הפירוט הדרושה להם, על מנת לבדוק את הוכחת תנאי הסף. בהיעדר רשימה או דרישה במסמכי המכרז, רשאי כל אחד מן המציעים לצרף אסמכתאות, על-פי הבנתו, שיש בהן כדי לבסס קיומו של ניסיון קודם כנדרש. וראה בעניין זה עת”מ (י-ם) 43699-05-12‏‏ אף סי (פליינג קרגו) שירותים לוגיסטיים בע”מ נ’ מדינת ישראל משרד החינוך ועדת ‏המכרזים. בבחירתו של עורך המכרז להשתמש במינוח כללי בדרישת האסמכתאות, הוא מעניק מרחב פעולה ושיקול דעת בעניין אופן הוכחת העמידה בתנאי הסף.

 

סטיה מדרך הוכחת תנאי סף במכרז

בניגוד לדווקנות ולעמידה על תנאי הסף הנדרשים בדיני המכרזים, שאינם מאפשרים “גמישות”, הרי שדרך ואופן הוכחת תנאי הסף במכרז, גמישה, באופן יחסי. במילים אחרות, אי עמידה בתנאי הסף של המכרז מהווה פגם מהותי בהצעה, אולם אופן ההוכחה, בדרך השונה מהדרך אותה קבע עורך המכרז, עשויה להיות פגם טכני. כך, אפשר שוועדת המכרזים תאפשר סטיה מרשימת המסמכים אותם צרף המציע, בתנאי שאין בכך כדי להפר את עיקרון השוויון במכרז, וכי היא שוכנעה, על בסיס יתר המסמכים שהוצגו בפניה, כי המציע הוכיח עמידה בתנאי הסף שנדרשו.

 

שיחות עם ממליצים במכרז

ועדת המכרזים או מי מטעמה, לעיתים עורכים שיחות טלפוניות עם קולגות, עם ממליצים ועם מקבלי שירותים, להם סיפק המציע במכרז, שירותים. לעיתים, ייערכו השיחות הטלפוניות בשלב בדיקת העמידה בתנאי הסף, ולעיתים בשלב ניקוד האיכות במכרז וההתרשמות.

קיימות הוראות נפוצות של עורך המכרז, בעניין שיחות עם ממליצים: לעיתים, קובעות הוראות המכרז כי וועדת המכרזים תהא רשאית להסתמך על ניסיונה מול המציע (קרי – היא לא תידרש לשיחות עם ממליצים), אולם לעיתים הוראות המכרז שותקות. לעיתים, קובעות הוראות המכרז כי ייעשו מספר ניסיונות ליצור קשר טלפוני עם מציעים, אולם לעיתים ההוראות שותקות.

מה הדין כאשר לא ניתן להשיג את הממליצים, אליהם הפנה המציע? בית המשפט העליון פסק (עע”מ 6374/19 מילגם בע”מ נ’ מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים), במקרה שהובא לפניו, כי הקביעה במכרז שאין לנסות ולהתקשר לממליצים “חיצוניים” יותר מפעמיים, בעוד לחלק מן המציעים מובטחת המלצה ללא קושי להשיג את הממליץ – בהיותו חלק אינטגרלי ממנגנון הבדיקה של ההצעות – מעוררת קושי. היא מבטיחה למעשה יתרון “מובנה” לאותם מציעים שזהו הממליץ שלהם, ולכן פוגעת לכאורה בעקרון השוויון.

 

פרשנות תנאי סף במכרז

נזכיר כי כאשר תנאי במכרז יכול להתפרש בכמה משמעויות, יש להעדיף פרשנות רחבה, המקבלת את ההצעות במכרז, על-פני פרשנות הדוחה אותן. ברם, אין די בשגיאה סובייקטיבית של מציע במכרז בדבר פרשנותו של-תנאי, אלא שיש להראות כי מבחינה אובייקטיבית ניתן לפרש את התנאי בכמה אופנים שונים, אשר עולים כולם עם לשון המכרז ותכליתו. וראו ע”א 4605/99 אלישרא מערכות אלקטרוניות בע”מ נ’ רשות שדות התעופה בישראל [פורסם בנבו].

 

מסקנות והמלצות:

ללקוחותינו, רשויות מקומיות:

  • לצורך קיום הבדיקה כיאות על ידי וועדת המכרזים, מומלץ לדרוש מהמציעים, במסגרת מסמכי המכרז, כי יתנו את הסכמתם המפורשת לכך שוועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, יוכל לפנות לממליצים, לצורך בירור נוסף או לצורך אימות ההמלצות והאישורים.
  • אנו ממליצים כי עורכי המכרזים יצרפו, כנספח למכרז, טבלה או טופס, לצורך הוכחת ניסיון מפורטת, הכוללת בדיוק את הפרטים הנדרשים, כולל פרטי ההתקשרות המלאים עם הממליצים: שם, תפקיד, טלפון, טלפון נייד, ודוא”ל. בנוסף, מומלץ שלא לאפשר למציעים להכין, לצרף או להפנות לטבלאות שהכינו, אלא למלא בדיוק את הפרטים הנדרשים, בטופס.
  • אנחנו ממליצים כי מסמכי ההצעה יכילו הצהרה מפורשת של המציע, לפיה הוא עומד בתנאי הסף, וכן ולמסור פירוט בעניין זה בהתאם לדרישות הספציפיות של עורך המכרז.
     עוד מומלץ, להכין טופס המלצה אחיד למכרז, בו יופיעו הפרטים והנתונים הנדרשים, ורק בו ייעשו שימוש המציעים.

ללקוחותינו, המתמודדים במכרזים של רשויות מקומיות:

  • הקפידו לקרוא היטב את דרישות הסף במכרז, ואת דרך ההוכחה של דרישות הסף. הכינו “תיק המלצות”, אישורים, רשיונות ותעודות נדרשות, למכרזים בהם אתם משתתפים.
  • איש הקשר הממליץ: לעיתים, איש הקשר הבכיר אותו צרפתם כממליץ, עשוי להיות לא זמין, או שלא לזכור אתכם. בכך, הוא עלול להכשיל את הצעתכם, בתהליך הבדיקה. “התהדרות” בהמלצות של הגורם הבכיר ביותר, לא תמיד מתגלה כמוצלחת. ציינו את פרטי הקשר של הגורמים עמם אתם בקשר, ועדכנו אותם קודם לכן. זו גם הזדמנות טובה לנסות ולשפר את סיכוייכם במכרז, אם תבקשו מהם לציין לחיוב, נקודות או תחומים בהם אתם חלשים, ביחס לדרישות המכרז או ביחס ליתר המתמודדים במכרז.
  • הקפידו להעביר את מלוא הפרטים של הממליצים: שם, טלפון במשרד, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, וכו’.

 

עורך דין מכרזים

עיצוב תנאי הסף במכרז, ודרך הוכחת תנאי סף במכרז, מהווים את השלב הראשוני והבסיסי, בכל מכרז. ליווי של עורך דין מכרזים, במהלך ההליך המכרזי ולאחריו, מאפשרים ניהול תקין, יעיל, שקוף וברור, של ההליכים המכרזיים. ליווי משפטי מקצועי מוקדם, או במהלך המכרז, חוסך הדיינות משפטית ארוכה ויקרה. למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר, מיומנות וראיה רב תחומית בדיני המכרזים, בליווי וועדות מכרזים, ובייצוג משפטי בדיני המכרזים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים