top image

עריכת מכרזים והסכמים

תהליך עריכת והכנת מכרזים

עריכת מכרזים והסכמים

תהליך העבודה של הגוף הציבורי לצורך הכנה ופרסום מכרז, לפי חוק חובת המכרזים, כולל שלבים רבים, ומערב בעלי מקצוע שונים. מתמודדים במכרזים, המעוניינים לזכות במכרזים (מכרזים ממשלתיים, מכרזים משרד הביטחון, מכרזים חברת החשמל, מכרזי רשויות מקומיות וכו’), המעוניינים לשפר את סיכוייהם במכרזים ולהתמקצע בדיני המכרזים – חייבים להבין את תהליך עריכת מכרזים והסכמים. בנוסף, רשויות או גופים פרטיים, המעוניינים לשפר את תהליכי העבודה ואת התועלת הכלכלית מביצוע המכרזים, צריכים לפעול באופן מסודר ומתודולוגי.

מהו מכרז?

מכרז (Tender) הוא הליך תחרותי לקבלת הצעות, לביצוע מיזם מסוים, לאספקת טובין או שירותים, לרכישת נכס, או לקבלת משרה אצל הפונה, במסגרת הסכם שיחתם בין הצדדים. מדובר במסגרת אירגונית, מעין “שוק”, שבה מתבקשות ומתקבלות הצעות הנבחנות זו כנגד זו תוך תחרות חופשית ביניהן. מטרת המכרז הנה להעניק לגוף המפרסם את המכרז יתרון, באמצעות התמחרות בין מציעים, כך שהמוצר או השירות הנדרשים יתקבלו באופן המשקלל יחד שיקולי איכות ועלות, בהתאמה מרבית לצרכי עורך המכרז.

החוזה שנכרת בין עורך המכרז לבין אחד המשתתפים במכרז, נוצר עם קיבול אחת מהצעות המשתתפים על ידי עורך המכרז. ברגע הקיבול נוצר החוזה (כאשר נוסח החוזה, לרוב, מצורף למכרז ומהווה חלק מתנאיו). מרגע זה ואילך, “נבלע” המכרז בחוזה, והצדדים קשורים בקשר חוזי מחייב. כל אחד מהצדדים איננו יכול לבטל את המכרז (שאינו קיים עוד), ושני הצדדים אינם יכולים עוד לסגת מן העסקה החוזית בלי שייחשבו כמפרי-חוזה.

 

תהליך עריכת מכרזים

תהליך עריכת מכרזים, מתאפיין בתהליך סדור, הכולל את כל התהליכים, שלבי העבודה ואבני הדרך, ומתאפיין בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים. זאת, על מנת לפרסם מכרז מלא ומדויק, המעניק את מירב היתרונות הכלכליים לעורך המכרז. משרד עורכי דין וולר ושות’ בעל ניסיון מקצועי של שנים רבות בתחום המכרזים: המשרד עורך מכרזים והסכמי התקשרות עבור גופים ציבוריים ופרטיים, מלווה ויועץ לוועדות מכרזים, וכן מייצג חברות, שותפויות ואנשים פרטיים, בהתמודדות במכרזים, בשימועים ובעתירות מינהליות.

 

שלבי עריכת מכרזים

 • עריכת “ישיבת התנעה” עם הגורם המקצועי.
 • לימוד הצורך המקצועי.
 • זיהוי הגורמים הרלוונטיים למכרז.
 • תיאום ציפיות עבור ההליך המבוקש: תועלת כלכלית, תפעולית, משפטית, הנדסית, לוחות זמנים וכיוצ”ב.
 • קביעת לוחות זמנים ואבני דרך לעריכת המכרז.
 • קבלת מידע ראשוני לטובת כתיבת ההליך. מידע מקצועי, הנדסי, תפעולי, משפטי, מסמכי מכרז בהליכים קודמים, לקחים ממכרזים קודמים, מגבלות תקציב, ועוד.
 • ראיונות/ בדיקות עומק עם הגורמים המקצועיים לטובת הבנה מעמיקה של הצורך והתוצר.
 • בירור בדבר רישיונות, תקנים ואישורים הנדרשים למכרז, עפ”י דין או נוהג.
 • בדיקה והשוואה של הליכים, תוצאות מכרזים, מחירים ושביעות רצון של לקוחות דומים.
 • גיבוש והגדרת מהות השירותים והעקרונות המנחים למכרז.
 • המלצה בדבר ההליך המכרזי הנדרש או הרצוי.
 • הצגה של תקציר מנהלים עבור ועדת הרכש או עבור ועדת המכרזים.
 • הכנת טיוטות המכרז – הכנה והגדרת מעטפת המכרז, הגדרת תנאי הסף המקצועיים והמשפטיים, הכנה והגדרה של תכולת העבודה והשירותים הנדרשים (משימות, הגדרת לוח הזמנים ואבני דרך, הדרישות הניהוליות, הדרישות התפעוליות, הדרישות התחזוקתיות, SLA), הכנת מפרט בדיקות, הגדרת צורת ההתקשרות, תקופת ההתקשרות וצורת ההגשה, הכנת כלל מסמכי המכרז הנדרשים, הכנת נוסח לפרסום.
 • הכנה או עריכה של אומדן למכרז, או התייעצות עם עורך האומדן.
 • הכנת הסכמי התקשרות עם המציע הזוכה.
 • סיוע ליועץ המשפטי, למחלקות המקצועיות ולגורמים הנוספים, בהוצאת המכרז.
 • מענה על שאלות ספקים/ יצרנים/ מציעים,
 • כנס מציעים / סיור מציעים (חובה/ רשות/ בכלל לא).
 • סיוע/ מענה בכתב לגבי בירורים ותלונות של המשתתפים בכל שלבי התהליך.
 • ליווי תהליך קבלת ההחלטות, השתתפות ב”שולחן עגול”, ישיבות ועדת מכרזים, חוות דעת, שימוע, וכיוצ”ב.
 • בדיקת מעטפות המציעים והכנת דו”ח ממצאים והמלצות עבור וועדת המכרזים.
 • ליווי או ניהול תהליך בחירת הזוכה, עד לחתימה על חוזה ותחילת עבודה.
 • ליווי ו/או ניהול/ פיקוח על ההקמה/ הפעלה/ מתן השירותים/ אחר.

 

עורך דין לדיני מכרזים

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר במתן ייעוץ בתחום דיני המכרזים, לגופים ממשלתיים ומוניציפליים, חברות, תאגידים, שותפויות ואנשים פרטיים. למשרד ניסיון וידע מקצועי רב בדיני המכרזים בכלל, ובעריכת מכרזים והסכמים בפרט. לעזרה, חשיבה, היערכות, ייעוץ או ייצוג מאת עורך דין מכרזים, צרו קשר כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים