top image

איך מזהים ומתמודדים עם מכרז "תפור" ?

מכרזים תפורים - משרד עורכי דין וולר ושות'

פעמים לא מועטות, אנו נתקלים בפניות לקוחות, המאתרים ומגישים הצעה במכרז פומבי שמפרסמות רשויות המדינה למתן שירותים, אולם הצעתם נפסלת, בעילות שונות. מדובר בלקוחות שהשקיעו מאמצים רבים וטרחו בהכנת ההצעה במכרז, רכשו את מסמכי המכרז והביאו ערבויות, הוציאו כספים, הגישו הצעה איכותית ואטרקטיבית עבור הגוף המפרסם, אולם הצעתם לא זכתה. פעמים לא מועטות, עולה החשש כי למעשה, מדובר במכרז "תפור".

 

למשרד וולר ושות' ניסיון עשיר וראיה רב-תחומית בתחום דיני המכרזים, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כבודקי הצעות במכרזים, כחברים בוועדות המכרזים, כיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, ובמתן ייעוץ וייצוג משפטי לחברות ולאנשים פרטיים, למול וועדת המכרזים. כאשר אנו קוראים את מסמכי הפניה ואת מסמכי המכרז שפורסמו, אנו מנסים לאתר "סימנים מחשידים", העשויים להעיד כי המכרז "תפור" למידותיו של מציע מסויים. משמע, כי תנאי הסף שבמכרז הותאמו למציע מסויים, במטרה להבטיח, ככל הניתן, שרק אותו מציע יהיה הזוכה בהליך המכרזי. במילים אחרות, ההליך המכרזי מנוהל למראית עין בלבד, והוא (כלשונו של כב' השופט חשין, ב-בג"צ 3751/03 יוסי אילן נ' עיריית תל אביב, פ"ד נט(3) 817) – "מעשה רמיה".

תכלית דיני המכרזים

כידוע, קיימות מספר תכליות, העומדות בבסיס דיני המכרזים: שמירה על טוהר המידות ומניעת התקשרויות בשל משוא פנים, ניגוד אינטרסים או כתוצאה משחיתות; השגת תוצאה אופטימאלית למזמין; והענקת זכות שווה לכל בהתקשרות עם הרשות המנהלית. מן העבר השני, על מנת לחסום הצעות במכרז מצד מציעים שכישוריהם וניסיונם נופלים מהנחוץ, על עורך המכרז להטמיע תנאי סף שבחובה (רישום בכל מירשם המתנהל על פי דין הנדרש להתקשרות וקיומם של הרשיונות הנדרשים על פי דין; אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי – עמידה בדרישות התקן; והמצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו– 1976)), וכן הוא רשאי להטמיע תנאי רשות (לרוב ניסיון, כישורים, היקפי פעילות, עמידה בדרישות תקן ישראלי לא רשמי, מיקום גיאוגרפי, המלצות ועוד).

איך מזהים מכרז "תפור" ?

  • מכרז הנוקב בלוחות זמנים קצרים, באופן בלתי סביר. לדוגמה, מכרז למתן שירותים מורכבים, הנוקב בהגשת הצעות בתוך ימים בודדים; מכרז שבו אין הליך של מענה על שאלות מציעים פוטנציאליים; הליך בו נערך סיור מציעים חובה, בסמוך ממש למועד הפרסום או הגשת ההצעה; שלא מאפשר הכנת המסמכים הדרושים להגשת ההצעה; דחיית פניות מציעים להארכה או לעדכון מועדי המכרז.
  • מכרז שבו תנאי הסף פוגעים, באופן בלתי סביר ובלתי מידתי, בעקרונות השוויון וההגינות.
  • הצבת תנאי סף שאינם ענייניים, אינם קשורים או שאינם תורמים להצלחת המכרז. לדוגמה, דרישת ניסיון מיוחד, בהיקף גבוה; סיווג קבלני, בהיקף כספי הגבוה מהנדרש במכרז; מספר פרויקטים רב מהנדרש למכרז; הגבלת ההצעות למציעים מקומיים בלבד; ועוד. לחילופין, היעדר תנאי סף במכרז, במקום שמקובל ונדרש תנאי סף.
  • דרישת רשיונות, הכשרות, היתרים, תעודות או כישורים ייחודיים, מעבר לנדרש בדין ומהמקובל.
  • שימוש בפלטפורמות או בכלים ייחודיים בלבד (לדוגמה – תכנת מחשב ייעודית, המצוייה רק אצל מציע אחד) (עע"מ 8196/08 אור הייטק בע"מ נ' עיריית אילת).
  • ציון מוצר או טובין ספציפיים מבוקשים (כולל שם יצרן, דגם ומק"ט), ללא אפשרות להציע מוצר שווה ערך.
  • מכרז שלא פורסם בעיתונות היומית, כנדרש.
  • עלות רכישת מסמכי המכרז, גבוהה במיוחד, ללא קשר לתמורה לזוכה במכרז.
  • דרישות הביטוח, גבוהה או שונה, באופן יוצא דופן, מהמקובל בתחום.
  • קביעת תקופת ביצוע קצרה ביותר (העלולה להבטיח שרק המציע התופס את מקום העבודה יוכל להשתתף במכרז).

אין מדובר ב"רשימה סגורה", אלא במספר סימנים מחשידים, אינדיקציות, שבאופן מצרפי יוצרים מעין "מסה קריטית", המעלים חשד ל"מכרז תפור". אולם יש לשים לב, כי טענה בדבר היות המכרז תפור, מחשידה ומטילה דופי בגוף הציבורי, מפרסם המכרז, ובבעלי התפקידים בו. טענה מעין זו, צריך להעלות בזהירות רבה, ועל בסיס טיעונים עובדתיים מבוססים.

יתר על כן – מפאת חומרת הטענות ל"תפירת מכרז" וחזקת התקינות המינהלית, בתי המשפט נוטים לדרוש ראיות כבדות משקל של ממש כתמיכה למסקנה. בנוסף, פסיקות בתי המשפט נוטות, ככל שניתן, לפרש את תנאי הסף שדרש המפרסם, באופן שאינו מוביל למסקנה כי המכרז "תפור".

מה דינו של מכרז תפור ?

אם חושדים כי מדובר ב"מכרז תפור", על המציע הפוטנציאלי לפנות לוועדת המכרזים של הגוף המפרסם, ולהתריע בפניה על הצבת תנאי הסף. יש לבצע זאת באופן מיידי ובזריזות המתחייבת, עם גילויו של תנאי הפסול, הבלתי חוקי או הפגום, טרם ההשתתפות במכרז. אם הפניה לא תענה, או הפניה תדחה, אזי מומלץ להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, עוד קודם למועד האחרון למסירת הצעות למכרז, או לכל המאוחר קודם למועד בו פותחת ועדת המכרזים את תיבת ההצעות.

יודגש: ההחלטה להשתתף במכרז, כפי שפורסם, מקימה הן מחסום שעניינו השתק והן מחסום שעניינו שיהוי. מציע הבוחר להשתתף במכרז, על פי התנאים שפורסמו, אינו רשאי להמתין לתוצאות המכרז ואחר כך לטעון כנגד תנאיו, אלא רואים אותו כמי שמסכים לתנאיי המכרז ומושתק לטעון כנגד אותם תנאים. התנהגות שכזו אינה בתום לב מצד המציע, והיא אינה התנהגות ראויה בין משתתפים במכרז ביחסיהם ההדדיים, וביחסים שבינם לבין מפרסם המכרז. כפי שנקבע ב-ע"א 4683/97, ידע מחשבים ותוכנה בע"מ נ. מדינת ישראל ואח', פ"ד נא(5) 643

"אמת, משתתף במכרז, המודע לפגם במכרז אן בהליכיו, צריך להודיע על כך בעוד מועד. אין זה ראוי כי משתתף במכרז, הפגום לדעתו, ינצור הפגם בליבו, מתוך תקווה לזכות בו, ורק אם הפסיד, יעורר הפגם".

מה עושים כשמגלים מכרז תפור ?

אם אתם סבורים שתנאי הסף של הגוף הציבורי המפרסם, מכוונים כולם למציע ספציפי, יש לפעול במהירות ובנחישות, מול מפרסם המכרז. התייעצו במהירות עם עורך דין מכרזים, העלו את טענותיכם בכתב, דרשו ועמדו על מלא זכויותיכם החוקיות: שיהוי בנקיטת פועל לרעתכם, ודי בכך כדי שבית המשפט לעניינים מנהליים ידחה את עתירכם.

 

יש לכם שאלה לגבי מכרזים ציבוריים או לגבי מכרז תפור? למשרד וולר ושות' ניסיון עשיר וראיה רב-תחומית בתחום דיני המכרזים. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, היערכות למכרזים, בהגשת שאלות לעורכי המכרזים, בהשגות, בתקיפת מכרזים, בשימועים בפני וועדות המכרזים, בייצוג, בעתירות ובערעורים. צרו קשר עכשיו.

 

מובהר כי האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, אלא לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.