top image

מי אחראי לטעות בערבות מכרז?

טעות בנק בנוסח ערבות מכרז

כידוע, ערבות מכרז שנפלה בה טעות, ולו פעוטה – תפסול, בסבירות גבוהה, את המשתתף במכרז. בתי המשפט, באופן עקבי, נוקטים בגישה נוקשה ומחמירה בנושא ערבויות המכרז. ככלל, כל חריגה מנוסח הערבות שהתבקש על ידי עורך המכרז – תביא לפסילת ההצעה בכללותה. כלל זה מכונה "ההתאמה המלאה", ומטרתו לוודא שוויון בין המציעים בהליך המכרזי. סיבה נוספת לקיום ערבות המכרז היא להעיד על "רצינות" המשתתף, ולאפשר פיצוי כספי מהיר לעורך המכרז, הגוף המינהלי, במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו.

תהליך הוצאת ערבות מכרז

כיום, עורך המכרז כותב את נוסח ערבות מכרז (במסמך WORD), ולאחריו המסמך מפורסם בפורמט PDF, למניעת העתקה או שינוי. המציעים, מעבירים את נוסח הערבות לבנק, על מנת שהבנק יקליד אותו בשטר הערבות. לאחר מכן, כדי לקבל את שטר הערבות, נדרש המציע להגיע לבנק, לבדוק ולאשר את הנוסח שהוציא הבנק. רצף זה של אירועים והעברת מידע, מביא לתקלות חוזרות ונשנות, בשטר הערבות הבנקאית. כזכור, כל תקלה בנוסח הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף.

טעות בנוסח ערבות מכרז 

תביעה כספית (ת"א (חיפה) 10837-05-15 ווינפלקס בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ [פורסם בנבו]), עסקה בשאלת האחריות המשפטית, במקרה שנפלה טעות בנוסח ערבות המכרז שהופקה על ידי הבנק. כתוצאה מכך, נפסלה השתתפות התובעת במכרז של המדען הראשי מטעם משרד האנרגיה והמדע, והפסד מענק כספי. על פי פסק הדין, הבנק הוציא ערבות בנקאית, בנוסח מיוחד, לאחר שמנהל התובעת אישר את נוסח הערבויות וחתם על כתב וויתור לפיו התובעת מודעת לכך כי המדובר בערבות בנוסח מיוחד ולא יהיו טענות הנוגעות לנוסח הערבות.

אלא, שכפי שקובע בית המשפט, על בנק הוטלו במסגרת הפסיקה שלוש חובות כלפי לקוחותיו: חובת תום הלב, חובת הזהירות וחובת הנאמנות. על הבנק לפעול במיומנות וסבירות בעת ניסוח מסמכים משפטיים כגון הסכמים למיניהם או כתב ערבות; שנית, מדובר בפעולה שגרתית שנעשתה במהלך העסקים הרגיל שאינה דורשת מיומנות חריגה, ולפיכך היה על הבנק להקפיד המסמך שיצא מתחת ידיו הוא מדויק. ושלישית, נוכח מודעותו של הבנק למשמעויות טעויות בניסוח כתב ערבות, בדיני המכרזים, שומה על בנק לנסח מסמכים משפטיים בדייקנות.

מן העבר השני, היה על מנהל הנתבעת לבדוק את כתב הערבות ביסודיות רבה, ומשלא עשה זאת, התרשל. עם זאת, התרשם בית המשפט כי ההתנהגות הרשלנית אינה מנתקת את הקשר הסיבתי בין רשלנות הנתבעת לנזק, אלא יש בהתנהגות זו להוות אשם תורם. היה עליו לבדוק את כתב הערבות. משלא עשה כן, הוא התרשל באשם עצמי.

משמעויות והמלצות:

את נוסח כתב הערבות, יש לבדוק פעמים רבות. כל טעות בנוסח, יהא מקורה אשר יהא, עשויה להביא לפסילת ההצעה, על הסף. הסתמכות עיוורת על כתב הערבות שמוציא הבנק – מוטעה, ועשוי להביא לנזקים רבים למשתתף במכרז. לפיכך, מומלץ שלא לצרף את נוסח הערבות שהוציא הבנק, למעטפת ההצעה, ללא עיון ובדיקה.

עורך דין מכרזים

למשרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון עשיר בתחום דיני המכרזים, בליווי ועדות מכרזים, בבדיקת הצעות במכרזים, בעריכת שימועים ובמתן ייעוץ וייצוג משפטי לרשויות, לתאגידים ולחברות. לעזרה, חשיבה, היערכות, ייעוץ או ייצוג מאת עורך דין מכרזים, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר