top image

מי אחראי לטעות בערבות מכרז?

טעות בנק בנוסח ערבות מכרז, אחריות

מי אחראי לטעות בערבות מכרז?

כידוע, ערבות מכרז שנפלה בה טעות, ולו פעוטה – תפסול, בסבירות גבוהה, את המשתתף במכרז. בתי המשפט, באופן עקבי, נוקטים בגישה נוקשה ומחמירה בנושא ערבויות המכרז. ככלל, כל חריגה מנוסח הערבות שהתבקש על ידי עורך המכרז – תביא לפסילת ההצעה בכללותה. כלל זה מכונה “ההתאמה המלאה“, ומטרתו לוודא שוויון בין המציעים בהליך המכרזי. סיבה נוספת לקיום ערבות המכרז היא להעיד על “רצינות” המשתתף, ולאפשר פיצוי כספי מהיר לעורך המכרז, הגוף המינהלי, במקרה שמציע שהצעתו התקבלה יחזור בו. מה קורה כאשר נפלה טעות בנוסח כתב הערבות, באשמת המנפיק (הבנק), שבעקבותיו נפסלה הצעת המתמודד במכרז? ומי האחראי לכך? סקירה.

 

תהליך הוצאת ערבות מכרז

כיום, עורך המכרז כותב את נוסח ערבות מכרז (במסמך WORD), ולאחריו המסמך מפורסם בפורמט PDF, למניעת העתקה או שינוי. המציעים, מעבירים את נוסח הערבות לבנק, על מנת שהבנק יקליד אותו בשטר הערבות. לאחר מכן, כדי לקבל את שטר הערבות, נדרש המציע להגיע לבנק, לבדוק ולאשר את הנוסח שהוציא הבנק. רצף זה של אירועים והעברת מידע, מביא לתקלות חוזרות ונשנות, בשטר הערבות הבנקאית. כזכור, כל תקלה בנוסח הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף.

כתב ויתור מטעם הבנק תקינות כתב הערבות

נוכח פוטנציאל התקלות, נוטים הבנקים להחתים את מבקשי הערבות (המשתתפים במכרז), על כתב ויתור, בנוסח אחיד שמנסח הבנק. בתמצית, מחתים הבנק את המשתתף על הצהרה והתחייבות, כי –

“אנו ערים לכך שנוסח הערבות שונה מנוסח ערבויות המקובלות אצלכם וידוע לנו כי הסכמתם להוציא את הערבות בנוסח השונה מזה המקובל אצלכם רק כדי למנוע פגיעה בסיכויינו להשתתף או לזכות במכרז ורק בהסתמכם על כך שאנו ניטול על עצמנו את הסיכון לכל תקלה ולכל נזק ו/או הוצאה הקשורים בהם”.      

 למעשה, כתב הויתור מטעם הבנק, מבקש להעביר את האחריות לכשלים בהוצאת הערבות, אל הלקוח. אולם, האם יש בכך כדי לפטור את הבנק מאחריות?

 

טעות בנוסח ערבות מכרז 

תביעה כספית (ת”א (חיפה) 10837-05-15 ווינפלקס בע”מ נ’ בנק הפועלים בע”מ), עסקה בשאלת האחריות המשפטית, במקרה שנפלה טעות בנוסח ערבות המכרז שהופקה על ידי הבנק. כתוצאה מכך, נפסלה השתתפות התובעת במכרז של המדען הראשי, ונגרם הפסד של המענק הכספי. על פי פסק הדין, הבנק הוציא ערבות בנקאית, בנוסח מיוחד, לאחר שמנהל התובעת אישר את נוסח הערבויות. המנהל מטעם התובעת אף חתם על כתב וויתור, לפיו התובעת מודעת לכך כי המדובר בערבות בנוסח מיוחד ולא יהיו טענות הנוגעות לנוסח הערבות.

בית המשפט קבע כי על הבנק מוטלות שלוש חובות כלפי לקוחותיו: חובת תום הלב, חובת הזהירות וחובת הנאמנות. על הבנק לפעול במיומנות וסבירות בעת ניסוח מסמכים משפטיים כגון הסכמים למיניהם או כתב ערבות. שנית, מדובר בפעולה שגרתית שנעשתה במהלך העסקים הרגיל שאינה דורשת מיומנות חריגה. לפיכך, היה על הבנק להקפיד המסמך שיצא מתחת ידיו הוא מדויק. שלישית, נוכח מודעותו של הבנק למשמעויות טעויות בניסוח כתב ערבות, בדיני המכרזים, שומה על הבנק לנסח מסמכים משפטיים בדייקנות.

 

אחריות תורמת לטעות בערבות מצד הלקוח (המשתתף במכרז)

כל מתמודד במכרז (ובוודאי מנוסה) יודע היטב שעליו להקפיד על נוסח ערבות בנקאית והפקדתה כפי שנקבע במכרז. אין מדובר בתנאי שולי או חסר ערך, אלא בתנאי המהווה את “כרטיס הכניסה” למכרז. ללא אותו “כרטיס כניסה”, לא יוכל מתמודד במכרז לבקש להיכנס לזירת ההתמודדות. ללא כרטיס הכניסה ימצא עצמו כל מתמודד אל מחוץ לרשימת המתמודדים. משכך, יש מקום לצפות מהתובע לערוך בדיקה, ולו בסריקה מהירה ומדגמית, של נוסח הערבות שקיבל מהבנק.

מסדרה ארוכה של פסקי דין (ת”א (ת”א-יפו) 44964-07-19‏ ‏דנירן – אספקה מכל הלב בע”מ נ’ בנק הפועלים בע”מ [פורסם בנבו]; ת”א (ת”א-יפו) 1525/02, א”ד מירז תעשיות בע”מ נ’ בנק איגוד לישראל בע”מ), עולה כי כאשר מתמודד במכרז יודע שעליו להציג “כרטיס כניסה” מסוים (קרי, הערבות הבנקאית), חזקה עליו שיבדוק את אותו כרטיס כניסה. הוא אינו רשאי להסתפק במעטפה סגורה שסיפק הבנק ואשר בה נמצא אותו כרטיס כניסה. מכאן, ניתן לצפות שגם התובעת לא תסתפק בקבלת המעטפה ובה הערבות הבנקאית, אלא תטרח ותבדוק, אפילו מבחינה וויזואלית, האם הערבות שהונפקה זהה לטיוטת הערבות שאושרה. כאשר המשתתף במכרז לא בדק את כתב הערבות ביסודיות רבה. משלא עשה זאת – התרשל. עם זאת, ההתנהגות הרשלנית אינה מנתקת את הקשר הסיבתי בין רשלנות הבנק לנזק, אלא יש בהתנהגות זו להוות אשם תורם.

 

משמעויות והמלצות:

את נוסח כתב הערבות, יש לבדוק פעמים רבות. כל טעות בנוסח, יהא מקורה אשר יהא, עשויה להביא, בסבירות גבוהה, לפסילת ההצעה על הסף. הסתמכות עיוורת על כתב הערבות שמוציא הבנק – מוטעה, ועשוי להביא לנזקים רבים למשתתף. לפיכך, מומלץ שלא לצרף את נוסח הערבות שהוציא הבנק, למעטפת ההצעה, ללא עיון ובדיקה.

עורך דין מכרזים

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר בתחום דיני המכרזים, בליווי ועדות מכרזים, בבדיקת הצעות במכרזים, בעריכת שימועים ובמתן ייעוץ וייצוג משפטי לרשויות, לתאגידים ולחברות. לעזרה, חשיבה, היערכות, ייעוץ או ייצוג מאת עורך דין מכרזים, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים