top image

מתי לפנות לעורך דין מכרזים?

מתי לפנות לעורך דין מכרזים? וולר ושות' משרד עורכי דין

מתי לפנות לעורך דין מכרזים?

בעבר הלא רחוק, התמודדות במכרזים היתה עניין פשוט. כל שנדרש היה הוכחת עמידה בדרישת סף, הוכחת ניסיון רלוונטי, והצעה כספית טובה יותר מהמציעים הנוספים. אלא שהשתכללות דיני המכרזים, היקפי המכרזים, הגופים עליהם חלות הוראות חוק חובת המכרזים, והתערבות בתי המשפט בהליכים המכרזיים – מחייבים ייעוץ וייצוג משפטי. כך לדוגמה, הצעה במכרז שנמצא בה בשל פגם טכני ופעוט, עלולה להיפסל על ידי וועדת המכרזים, רק בשל חשש מתקיפת ההחלטה בבית המשפט, על ידי מציע שהצעתו לא זכתה. נראה כי ניהול הסיכונים במכרזים, לא מותיר ברירה למשתתפים, אלא להתייעץ עם עורך דין מכרזים מומחה. מצאנו לנכון להציג מספר נקודות התערבות, מתי לפנות לעורך דין מכרזים.

 

לפני הגשת ההצעה במכרז:

  • בקשה לשינוי תנאי סף, הגבוהים מהנדרש או אינם ענייניים.
  • בדיקה וניתוח של המכרז, הבנה מלאה, וניסוח שאלות הבהרה במכרז.
  • בדיקת המסמכים הנדרשים להגשה; בדיקת הערבות הבנקאית ובדיקת שלמות ההצעה.
  • אימות מסמכים הנדרשים במכרז, אימות חתימה, הגשת תצהירים.
  • הגשת עתירה כנגד וועדת המכרזים, בשל החשש ל”מכרז תפור“.

 

במהלך ההליך המכרזי:

 

זכיה במכרז:

  • השלמת מסמכים, ככל שנדרש.
  • התמודדות עם ניסיונות לביטול זכייה במכרז, בשל אי עמידה בתנאים למימוש הזכייה (לדוגמה – ביצוע תשלומים לרשות).
  • התמודדות עם ניסיונות לפסול את המלצת וועדת המכרזים, על ידי מציעים אחרים או על ידי הנהלת הרשות.
  • דרישה לחיסיון על מסמכים, בנימוק של סודות מסחריים ומקצועיים.
  • הגנה על הזכיה, בבית המשפט לעניינים מינהליים, ככל שתוגש עתירה כנגד הזכיה: יש לזכור כי האינטרס של הרשות עורכת המכרז, הוא להגן על עצמה ועל ההליך המינהלי אותו ביצעה. היא אינה מייצגת אתכם, ולעיתים – האינטרס של הרשות אף עלול להיות מנוגד אליכם. לפיכך, נדרש ייצוג משפטי עצמאי, והכנת תשובה והתנגדות לעתירה, על ידי עורך דין מכרזים.

 

הפסד במכרז:

  

עורך דין מומחה לדיני מכרזים

מתי לפנות לעורך דין מכרזים? עכשיו. היערכות נכונה למכרז, ובמהלך ההליך המכרזי, מחייבת ליווי צמוד של עורך דין למכרזים. התייעצות, הכנה והתנהלות מדויקת ונכונה, בעלות נמוכה יחסית, עשויה לחסוך עשרות אלפי שקלים בעתיד, במקרה בו תיאלצו להגיע לבתי המשפט. למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר, מיומנות וראיה רב תחומית בדיני המכרזים, בליווי וועדות מכרזים, בבדיקת הצעות במכרז, ובייצוג משפטי בדיני המכרזים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים