top image

עבודת חברי ועדת המכרזים בבדיקת הצעות

דירוג הצעות במכרז

עבודת חברי ועדת המכרזים בבדיקת הצעות

מכרזים רבים כוללים שילוב של היבט הכמות (הצעת המחיר או התמורה המבוקשת), ושל היבט האיכות (טיב ההצעה): שילוב של רכיב אובייקטיבי – המחיר, ושל רכיב סובייקטיבי – איכות ההצעה, הנבחנת על ידי ועדת המכרזים, או על ידי ועדת משנה מטעמה. מטבע הדברים, ההכרעה באיכות ההצעה היא סובייקטיבית, ומבוססת על התרשמותם האישית של חברי ועדת המכרזים, על ניסיונם, השכלתם, היכרותם עם הגוף הציבורי, היכרותם עם המציעים, הזמן שניתן בידיהם, רמת המחוייבות שלהם, יכולותיהם האישיות, ועוד. עתירות רבות עוסקות בעבודת ועדת המכרזים, בשלב רגיש זה.

 

עבודות חברי ועדת המכרזים בבדיקת הצעות

כב’ השופט חשין, ב-בג”ץ 3751/03 אילן נ’ עיריית תל-אביב-יפו [פורסם בנבו], קבע כיצד על חבר ועדת המכרזים לנהוג, בבואו לדרג את המועמדים במכרז. אמנם, עניינו של פסק הדין במכרז כוח אדם, אולם הדברים יפים לכלל המכרזים:

“עיקר לענייננו הוא בצורך ובהכרח כי חבר ועדת מכרזים ישקול ויבחן את ההצעות ואת המועמדויות שהוא מתבקש לשקול ולבחון בלב פתוח ובנפש חפצה. כי יעשה עצמו כשדה שטרם נחרשה, ויניח לכל אחד מן המועמדים לחרוש בו ולשכנעו כי הוא, דווקא הוא, האיש המתאים לאיוש המשרה שהוכרז עליה במכרז. כי יגבש עמדה ויחליט בדעתו רק לאחר שישמע כל אשר יש לשמוע ויעיין בכל חומר בכתב שלעניין. כי ייתן דעתו על כך שכל אחד מן המועמדים זכה להזדמנות שווה להציג את עניינו. כי יראה עצמו, ככל הניתן (ובכפיפות לאמור להלן), כשופט זוטא המנוער מכל זיקה לעניין הנידון לפניו, וגם אם נמנה הוא עם חברים רבים בוועדת מכרזים, ינהג כמי שההכרעה במכרז תלויה אך ורק בו. ועל דרך השלילה: אסור הוא חבר ועדת מכרזים שישב למכרז, ודעתו מגובשת ונחרצת מראש מה אומר הוא להחליט. אסור לו לחבר ועדת מכרזים שיחליט במכרז, והוא לא פתח את לבו להשתכנע, או בטרם שמע כל אשר ניתן לשמוע וקרא כל אשר יש לקרוא. אם אחרת ינהג ימעל חבר הוועדה בתפקידו, שלא זו דרכו של שופט ולו שופט-זוטא הוא. אסור הוא חבר ועדת מכרזים שתהא לו דעה קדומה; שאם ישב לדין – ואכן לדין הוא יושב – וייתן לדעה קדומה להוליך אותו כי אז לא ימלא באמונה תפקיד שהוטל עליו למלאו, קרא ליתן הזדמנות שווה לכל ההצעות שתעלינה לפניו להכרעה ביניהן. זה המעט שניתן לדרוש מחבר ועדת מכרזים.”

ועוד קבע השופט חשין –

“אסור לו לחבר ועדה ליתן ידו ל”מכרז תפור” או ל”מכרז מכור”, קרא למכרז שתוצאותיו נקבעו מראש. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש אינו מכרז כלל. מעשה רמייה הוא. חברי ועדה או חבר ועדה היודעים מראש מה יחליטו – מועלים בתפקידם. בהחליטם מראש לפסול מועמדים אלה ואחרים לאייש את המשרה שהוכרז עליה או לבחור במועמד פלוני דווקא, פוצעים חברי הוועדה בכבודם של המועמדים; שהמועמדים סוברים כי ניתנת להם הזדמנות לשכנע את חברי הוועדה בכישוריהם העודפים על כישורי חבריהם, בעוד אשר משמשים הם אך כתפאורה ובתפקידי ססטיסטים בהצגה שסופה ידוע מראש. רק אם יימנעו מכל אלה ינהגו חברי הוועדה בהגינות ויעשו צדק כמצופה מהם… אכן, חבר ועדה כי יגמור בדעתו מראש מה יחליט ומה יעשה בהליך המכרז, יפגום בעצם החלטתו ומעשיו בעיקרון של שוויון הזדמנויות אמיתי – שוויון הזדמנויות אמיתי ולא אך למראית עין – קרא, כי תּותַן לכל מועמד הזדמנות להציג עצמו כיאות ולשכנע את חברי הוועדה כי הוא הטוב מכל המועמדים.”

משוא פנים של חבר ועדת המכרזים

חבר וועדה, שגיבש לעצמו עמדה סופית בעניין נושא דיוניה של הוועדה, באופן שמבחינתו שלו אין עוד טעם בהמשך הרגיל של דיוני הוועדה (“המשחק מכור”) – חברותו צריכה להיפסל. אולם יש לדייק: הכלל אינו אוסר על חברות בוועדה של אדם, שעם מינויו יש לו דעות משלו בעניין נושא הוועדה. לעתים קרובות מתמנים לוועדה מומחים, אשר להם דעות מקצועיות בעניינים שהם נושא לדיוני הוועדה… האיסור על חברות בוועדה חל מקום שיש לו לחבר הוועדה דעה קדומה, שאין סיכוי סביר כי תשתנה במהלך דיוני הוועדה. פסילתו של חבר ועדה מלכהן בה, באה מקום שדעתו של החבר “נעולה”, ואין הוא “פתוח” לשכנוע ולשינוי.

 

חובת הדיווח של חבר ועדת המכרזים

על חבר ועדת המכרזים, לדווח לוועדה, על כל נתון שיש בו כדי להשליך על ההחלטה של הוועדה לגופה, לרבות נתונים אישיים העשויים להשפיע על החלטתו. לדוגמה, קשרים אישיים או משפחתיים שיש לחבר עם המועמדים, היכרות מוקדמת, פגישות שנערכו עם מועמדים, ועל ניסיונות שנעשו בידי גורמים שונים להשפיע (במישרין או בעקיפין), על החלטת הוועדה. משיונח מידע זה על שולחן הוועדה, תחליט הוועדה כיצד לפעול. כפי שקבע בעבר כב’ הנשיא שמגר, ב-בג”ץ 606/86 עבדל-חי נ’ מנכ”ל משרד החינוך והתרבות, “הדיונים צריכים להתנהל באווירה של טוהר מידות, אשר בה ההקפדה על המינהל התקין ועל שיקול הדעת הענייני תבוא לידי ביטוי מוחשי, גלוי ומורגש.

 

עורך דין מכרזים

למשרד עורכי דין וולר ושות’ ניסיון עשיר, וראיה רב-תחומית בתחום דיני המכרזים, בליווי וועדות המכרזים ברשויות מקומיות, בבדיקת הצעות במכרזים, בעריכת שימועים ובמתן ייעוץ וייצוג משפטי לרשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות פרטיות וציבוריות. לעזרה, חשיבה, היערכות, ייעוץ או ייצוג מאת עורך דין מכרזים, צרו קשר.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים