top image

פגמים בהכנת אומדן

פגמים בהכנת אומדן

אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן שהוכן לצורך המכרז, ובהחלטות וועדת המכרזים הנובעות ממנו. אולם כאשר מתגלים פגמים בולטים באומדן, או שנפלו פגמים בהכנת אומדן, ייתכן שמדובר בפגם מהותי, בעל השלכות מרחיקות לכת, להמשך ניהול הליכי המכרז ולתוצאותיו. ליווי וסיוע של עו"ד מכרזים, בהכנה או בבדיקת האומדן, יאפשרו השגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם במכרז. 

 

מהו אומדן במכרז?

אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות, לגבי השווי הכספי של ההתקשרות הצפויה בעקבות המכרז. האומדן מהווה כלי ראשוני ובסיסי, קנה מידה לצורך הערכת ההצעות שהוגשו במכרז, ובכלל זה לצורך שיקול דעת אם יש מקום לפסול הצעה שהוגשה בעלוּת גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן. על פי הוראת תכ"מ 7.4, האומדן צריך לבטא, בין היתר, את העלות הכוללת לצורך ההתקשרות לרכישת הטובין/ העבודה/ השירות, תוך פירוט המרכיבים השונים, ככל שניתן. האומדן מוכנס לתיבת המכרזים, טרם פתיחת תיבת המכרזים. ההכרזה עליו תהיה במועד פתיחת תיבת המכרזים, על ידי ועדת המכרזים.

 

מה חשיבות האומדן?

על פניו, האומדן מהווה "אורים ותומים" לוועדת המכרזים ולרשות עצמה. הוא נערך על ידי יועץ מומחה, במנותק מההליך המכרזי או מההצעות, ומבוסס על ניסיון המומחה, ניסיון הרשות עצמה, סקרים, בדיקות והשוואות, וככלל על תשתית עובדתית. אולם, כפי שמעיר המלומד דקל (מכרזים, כרך ראשון, 2006, עמ' 386), החזקה כי האומדן מבטא את ערכה ״הנכון״ של ההתקשרות אינה חלוטה, וניתן לכאורה לתקוף את שיעור האומדן כאשר יש לכך הצדקה. הלכה מושרשת היא, כי בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתה של ועדת המכרזים, ולמעלה מכך – בית המשפט אינו נוהג להתערב בחוות דעתו של מומחה, אשר הכין את האומדן. לפיכך, לא בנקל יתערב בית המשפט בקבלת האומדן, על ידי ועדת המכרזים.

 

גילוי פגמים באומדן

אולם מה הדין כאשר נתגלו פגמים בולטים באומדן, או במקרה בו ועדת המכרזים מסתמכת על אומדן שנפלו בו שגיאות גלויות? בימים האחרונים ניתנה הכרעתו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, ב-עת"מ 25378-07-21 מילגם בע"מ נ' עיריית שפרעם ואח' [פורסם בנבו], בשאלה זו.

במקרה שהובא לפני בית המשפט, עתרה העותרת בבקשה לפסול את החלטת ועדת המכרזים,  שפסלה את הצעת העותרת, בין היתר בשל היותה גרעונית, על פי האומדן. העותרת בחנה את האומדן שהוכן, וחלקה, באמצעות מומחה מטעמה, כמעט על כל מרכיבי האומדן, על דרך עריכת החישובים, ועל הנתונים שעמדו בבסיסו.

בית המשפט סקר את הטענות בדבר אופן עריכת האומדן, אשר עמד בבסיס העתירה, וקבע כי נפלו בו פגמים, אשר השליכו על החלטות ועדת המכרזים. בית המשפט, יחד עם החזרה על ההלכה כי אינו בא במקומה של וועדת המכרזים, קבע כי מספר שגיאות גלויות שנתגלו באומדן (דוגמת הוספת רכיב המע"מ לשכר עובדים), מאפשר לבית המשפט להתערב בשיקול דעתה של ועדת המכרזים שביססה החלטתה מושא העתירה על האומדן. הסעד אותו קבע בית המשפט, לאור הפגמים כאמור, היה השבת הדיון לוועדת המכרזים של הרשות.

 

מה המסקנות ?

עבור לקוחותינו – משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים – בית המשפט רואה את הכנת האומדן הנעשית לצורך המכרז, כחוות דעת מומחה, ועל הרשויות להתייחס לכך בהתאם. מומלץ לאפיין היטב את השירותים או הטובין; להתייעץ ולבדוק היטב עם היחידה המזמינה; לבחון את התקשרויותיה של הרשות, ושל רשויות סמוכות או בעלות מאפיינים דומים (ככל הניתן), בהתקשרויות מעין אלה; להתייעץ עם מומחה בתחום; לבצע בדיקות מול ספקים ומול השוק; לבצע תחשיבים ברורים, מאזני הכנסות והוצאות; לשקול לבצע פניה מוקדמת לקבלת מידע; ועוד.

עבור לקוחותינו המתמודדים במכרזים – פסק הדין מרחיב, במעט, את היקף הזכויות העומדות בפני המתמודדים במכרז: דרשו לקבל לידכם את האומדן, את התחשיבים ואת ההנחות העומדים בבסיסו; דרשו לקבל את מסמכי המכרז ואת כלל הפרוטוקולים; עמדו על זכותכם לקיום שימוע, ככל שוועדת המכרזים מעוניינת לפגוע בזכויותיכם; פעלו מהר ובנחישות; וקבלו ליווי צמוד של עורך דין מכרזים.

 

משרד עו"ד וולר ושות' הנו בעל ניסיון עשיר, מומחיות, מיומנות וראיה רב-תחומית בתחום המכרזים, מכרזי רשויות מקומיות, בליווי וועדות מכרזים של רשויות מקומיות ובבדיקת הצעות במכרזים. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, בהשגות, בשימועים ובהופעה בפני וועדות המכרזים בנושא פגמים באומדן, בייצוג ובערעורים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר