top image

פגמים באומדן

פגמים בהכנת אומדן מכרז, פגמים באומדן, אומדן,

פגמים באומדן מכרז

אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית, לצורך המכרז. ברובם המכריע של המקרים, בתי המשפט אינם מתערבים באומדן שהוכן לצורך המכרז, ובהחלטות ועדת המכרזים הנובעות ממנו. כאשר לא הופקד אומדן, כאשר מתגלים פגמים באומדן, או כאשר נפלו פגמים בהכנת האומדן – ייתכן שמדובר בפגמים מהותיים. לאלה, השלכות מרחיקות לכת להמשך ניהול הליכי המכרז ולתוצאותיו. ליווי וסיוע של עו”ד מכרזים, יאפשרו השגת התוצאה הטובה ביותר עבורכם במכרז. 

 

מהו אומדן במכרז?

אומדן הנו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות, לגבי השווי הכספי של ההתקשרות הצפויה בעקבות המכרז. האומדן מהווה כלי ראשוני ובסיסי, קנה מידה לצורך הערכת ההצעות שהוגשו במכרז, ובכלל זה לצורך שיקול דעת אם יש מקום לפסול הצעה שהוגשה בעלוּת גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן. על פי הוראת תכ”מ 7.4, האומדן צריך לבטא, בין היתר, את העלות הכוללת לצורך ההתקשרות לרכישת הטובין/ העבודה/ השירות, תוך פירוט המרכיבים השונים, ככל שניתן. כפי שכתב המלומד דקל (מכרזים, כרך א’, עמ’ 384): “האומדן הינו הערכה כלכלית שמבצעת הרשות המינהלית עצמה לגבי השווי הכספי של ההתקשרות הצפויה בעקבות המכרז… האומדן נועד להוות קנה מידה לסבירות ההצעות שהוגשו למכרז, ובכך חשיבותו העיקרית”.

 

מה חשיבות האומדן?

על פניו, האומדן מהווה “אורים ותומים” לוועדת המכרזים ולרשות עצמה. לרוב, את האומדן עורך יועץ מומחה, במנותק מההליך המכרזי. האומדן אמור להתבסס על תשתית עובדתית, ניסיון המומחה, ניסיון הרשות עצמה, סקרים, בדיקות והשוואות ועוד. אולם, כפי שמעיר המלומד דקל (מכרזים, שם), החזקה כי האומדן מבטא את ערכה ״הנכון״ של ההתקשרות אינה חלוטה. ניתן, לכאורה, לתקוף את שיעור האומדן כאשר יש לכך הצדקה. הלכה מושרשת היא, כי בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתה של ועדת המכרזים, ולמעלה מכך – בית המשפט אינו נוהג להתערב בחוות דעתו של מומחה, אשר הכין את האומדן. לפיכך, לא בנקל יתערב בית המשפט בקבלת האומדן, על ידי ועדת המכרזים.

 

תוצאת אי הפקדת אומדן

החוק קובע כי אומדן יופקד בתיבת המכרזים, טרם המועד האחרון להגשת ההצעות. האומדן יישמר בתיבת המכרזים וייפתח במועד פתיחת תיבת המכרזים. מטרת הוראות החוק היא למנוע הכנת אומדן לאחר קבלת ההצעות במכרז, באופן שעלול להשפיע על ועדת המכרזים, ויביא להעדפת מציע זה או אחר.

בהתאם, קבעה הפסיקה כי היעדר אומדן בתיבת המכרזים, יביא לפסילת המכרז (עת”מ (מרכז) 21746-07-16 אין שירותי קייטרינג בע”מ נ’ עירית נתניה). עם זאת, אי הפקדת אומדן בתיבת המכרזים, אינה מביאה אוטומטית לביטול המכרז, במקרה בו נקבעו מחירי מקסימום במסמכי המכרז עצמו. ביהמ”ש קבע כי האומדן משתקף בעצם מחיר המינימום, ומשום כך לא נפגע עיקרון השוויון. וראה עת”מ (ת”א) 55474-09-16 מ.י.ד. הנדסה ופיתוח בע”מ נ’ עיריית רמת השרון.

 

פגמים באומדן

מה הדין כאשר קיימים פגמים בולטים באומדן, או במקרה בו ועדת המכרזים מסתמכת על אומדן שנפלו בו שגיאות גלויות? לאחרונה ניתנה הכרעתו של ביהמ”ש לעניינים מנהליים בחיפה, ב-עת”מ 25378-07-21 מילגם בע”מ נ’ עיריית שפרעם ואח’ [פורסם בנבו], בשאלה זו.

במקרה שהובא לפני בית המשפט, עתרה העותרת בבקשה לפסול את החלטת ועדת המכרזים, שפסלה את הצעת העותרת. זאת, בין היתר, בשל היותה גרעונית ביחס לאומדן. העותרת בחנה את האומדן שהוכן, וחלקה, באמצעות מומחה מטעמה, כמעט על כל מרכיבי האומדן, על דרך עריכת החישובים, ועל הנתונים שעמדו בבסיסו. בית המשפט סקר את הטענות בדבר אופן עריכת האומדן, וקבע כי נפלו בו פגמים, אשר השליכו על החלטות ועדת המכרזים. בית המשפט, יחד עם החזרה על ההלכה כי אינו בא במקומה של וועדת המכרזים, קבע כי מספר שגיאות גלויות שנתגלו באומדן (דוגמת הוספת רכיב המע”מ לשכר עובדים), מאפשר לבית המשפט להתערב בשיקול דעתה של ועדת המכרזים שביססה החלטתה מושא העתירה על האומדן. הסעד אותו קבע בית המשפט, לאור הפגמים כאמור, היה השבת הדיון לוועדת המכרזים של הרשות. מוזמנים לקרא הרחבה בנושא פגמים באומדן.

 

מה המסקנות?

עבור לקוחותינו, גופים ציבוריים:

  • יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות המכרז, גם הטכניות ביותר שבהן. למען מראית העין, ולמניעת פתח להתדיינות משפטית. מומלץ לעבוד לפי נוהל עבודה – השתמשו בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים שהכנו עבורכם!
  • בית המשפט רואה את הכנת האומדן הנעשית לצורך המכרז, כחוות דעת מומחה, ועל ועדת המכרזים להתייחס לכך בהתאם. לפיכך, יש לאפיין היטב את השירותים או הטובין, להתייעץ ולבדוק היטב עם היחידה המזמינה. שנית, לבחון את התקשרויותיה של הרשות, ושל רשויות סמוכות או בעלות מאפיינים דומים (ככל הניתן), בהתקשרויות מעין אלה. בנוסף, תמיד מומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום. ניתן אף לבצע בדיקות מול ספקים ומול השוק. לבצע תחשיבים ברורים, מאזני הכנסות והוצאות. ואף, במכרזים מורכבים, לשקול לבצע פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI).

עבור לקוחותינו המתמודדים במכרזים:

פסק הדין מרחיב, במעט, את היקף הזכויות העומדות בפני המתמודדים במכרז. לכן, דירשו לקבל לידכם את האומדן, את התחשיבים ואת ההנחות העומדים בבסיסו. דירשו לקבל את מסמכי המכרז ואת כלל הפרוטוקולים. עמדו על זכותכם לשימוע, ככל שוועדת המכרזים מעוניינת לפגוע בזכויותיכם. פעלו מהר ובנחישות, בליווי צמוד של עורך דין מכרזים.

 

משרד עורכי דין מומחה לענייני מכרזים

משרד עו”ד וולר ושות’ הנו בעל ניסיון עשיר, מומחיות, מיומנות וראיה רב-תחומית בתחום המכרזים, מכרזי רשויות מקומיות, בליווי וועדות מכרזים של רשויות מקומיות ובבדיקת הצעות במכרזים. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, בהשגות, בשימועים ובהופעה בפני וועדות המכרזים בנושא פגמים באומדן, בייצוג ובערעורים. צרו קשר, כבר עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים