top image

מעטפת המכרז

מעטפת מכרז

במרבית המכרזים, מופיעות הוראות ברורות ומפורשות, כיצד להגיש את ההצעה, לתיבת המכרזים. הוראות אלו נועדו לתכלית כפולה: מניעת האפשרות לתרמית בהגשת מסמכי המכרז, על ידי מציעים שונים; וסיוע לוועדת המכרזים במיון ובבדיקת ההצעות במכרז. כך, ברוב המקרים, במסמכי המכרז, תובהר הדרך בה צריך להגיש פיזית את מעטפת המכרז: את חובת החתמת המעטפות טרם ההכנסה לתיבת המכרזים, את החלוקה למעטפות (והחלוקה הפנימית בתוך המעטפות), את הצעות המחיר, את סוג וצבע המעטפה, וכן את המלל אשר צריך להיות כתוב על גבי המעטפה עצמה.

 

מתי תיפסל מעטפת המכרז ?

על מסמכי המכרז להיות מוגשים במעטפות אטומות, שעל גביהן מופיע מספר המכרז (ולעיתים גם שם המכרז), בלבד. אין להוסיף כל סימן או אות, שיכול להצביע על זהות המציע במכרז. האיסור הגורף על סימון מעטפות ההצעות, נועד ליצור שוויון בין המציעים, ולהסיר מלבם חשש כי מאן דהוא מתכונן לאתר את המעטפה, ולבצע תרמית בדרך כלשהיא. זהות המעטפות היא מהותית ועל כן היא גם קבועה בתקנה 10(א)(9) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987.

כפי שנקבע ב-עע"מ 5853/05 אחים כאלדי בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ [פורסם בנבו]: "שמירה קפדנית ודקדקנית על כללים ברורים ואחידים היא ערובה לקיום העקרונות המהותיים של שוויון והגינות המכרז, להגברת אמון הציבור בשיטת המכרזים, למאמץ לנעילת דלת השחיתות ולשינוי היחס המקל ראש, לעתים, בדרישות המכרז מצד חלק מהמציעים."

במקרה שנדון לאחרונה, עת"מ (אריאל) 42345-08-14 חברת טיולי גילי (1989) בע"מ נ' מועצה מקומית בית אריה עופרים ואח' [פורסם בנבו], סומנו שלושה קווים על גבי מעטפת ההצעה של אחת המציעות. בית המשפט פסק כי מדובר בסימן זיהוי: האיסור הגורף על סימון המעטפות הוא מהותי, שכן מטרתו ליצור שוויון בין מציעים. משסומנה מעטפה, בניגוד להוראה מפורשת במסמכי המכרז – בצדק נפסלה ההצעה על ידי וועדת המכרזים.

 

כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, יש לנו ניסיון עשיר וראיה רב-תחומית בתחום דיני המכרזים. מניסיוננו, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עו"ד המתמחה בתחום דיני המכרזים. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, היערכות למכרזים, בהגשת שאלות לעורכי המכרזים, בהשגות, בשימועים ובהופעה בפני וועדות המכרזים, בייצוג ובערעורים. אנו זמינים לסייע, להתייעצות, לחשיבה משותפת, ולייצוג. צרו קשר, עכשיו.

 

מובהר כי האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, אלא לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.