top image

מעטפת המכרז

מעטפת מכרז

במרבית המכרזים, מופיעות הוראות ברורות ומפורשות, כיצד להגיש את ההצעה, לתיבת המכרזים. הוראות אלו נועדו לתכלית כפולה: מניעת האפשרות לתרמית בהגשת מסמכי המכרז, על ידי מציעים שונים; וסיוע לוועדת המכרזים במיון ובבדיקת ההצעות במכרז. כך, ברוב המקרים, במסמכי המכרז, תובהר הדרך בה צריך להגיש פיזית את מעטפת המכרז: את חובת החתמת המעטפות טרם ההכנסה לתיבת המכרזים, את החלוקה למעטפות (והחלוקה הפנימית בתוך המעטפות), את הצעות המחיר, את סוג וצבע המעטפה, וכן את המלל אשר צריך להיות כתוב על גבי המעטפה עצמה.

 

מתי תיפסל מעטפת המכרז?

על מסמכי המכרז להיות מוגשים במעטפות אטומות, שעל גביהן מופיע מספר המכרז (ולעיתים גם שם המכרז), בלבד. אין להוסיף כל סימן או אות, שיכול להצביע על זהות המציע במכרז. מטרת האיסור על סימון מעטפות ההצעות, היא ליצור שוויון בין המציעים, ולהסיר חשש כי מאן דהוא מתכונן לאתר את המעטפה, ולבצע תרמית בדרך כלשהיא. זהות המעטפות היא מהותית ועל כן היא גם קבועה בתקנה 10(א)(9) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987.

כפי שנקבע ב-עע"מ 5853/05 אחים כאלדי בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ [פורסם בנבו]: "שמירה קפדנית ודקדקנית על כללים ברורים ואחידים היא ערובה לקיום העקרונות המהותיים של שוויון והגינות המכרז, להגברת אמון הציבור בשיטת המכרזים, למאמץ לנעילת דלת השחיתות ולשינוי היחס המקל ראש, לעתים, בדרישות המכרז מצד חלק מהמציעים." במקרה שנדון לאחרונה, עת"מ (אריאל) 42345-08-14 חברת טיולי גילי (1989) בע"מ נ' מועצה מקומית בית אריה עופרים ואח' [פורסם בנבו], סומנו שלושה קווים על גבי מעטפת ההצעה של אחת המציעות. בית המשפט פסק כי זהו סימן זיהוי: האיסור הגורף על סימון המעטפות הוא מהותי, שכן מטרתו ליצור שוויון בין מציעים. משסומנה מעטפה, בניגוד להוראה מפורשת במסמכי המכרז – בצדק נפסלה ההצעה על ידי ועדת המכרזים.

 

כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, צבר המשרד ניסיון עשיר בתחום. הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בעורך דין מומחה לדיני המכרזים. אנו זמינים לסיוע, להתייעצות ולחשיבה משותפת. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר