top image

מעטפת המכרז

מעטפת מכרז, פסית הצעה מסומנת, דיני מכרזים

במרבית המכרזים, מופיעות הוראות ברורות ומפורשות, כיצד להגיש את ההצעה, לתיבת המכרזים. הוראות אלו נועדו לתכלית כפולה: מניעת האפשרות לתרמית בהגשת מסמכי המכרז, על ידי מציעים שונים; וסיוע לוועדת המכרזים במיון ובבדיקת ההצעות במכרז. כך, ברוב המקרים, במסמכי המכרז, תובהר הדרך בה צריך להגיש פיזית את מעטפת המכרז: את חובת החתמת המעטפות טרם ההכנסה לתיבת המכרזים, את החלוקה למעטפות (והחלוקה הפנימית בתוך המעטפות), את הצעות המחיר, את סוג וצבע המעטפה, וכן את המלל אשר צריך להיות כתוב על גבי המעטפה עצמה.

 

מתי תיפסל מעטפת המכרז?

על מסמכי המכרז להיות מוגשים במעטפות אטומות, שעל גביהן מופיע מספר המכרז (ולעיתים גם שם המכרז), בלבד. אין להוסיף כל סימן או אות, שיכול להצביע על זהות המציע במכרז. מטרת האיסור על סימון מעטפות ההצעות, היא ליצור שוויון בין המציעים, ולהסיר חשש כי מאן דהוא מתכונן לאתר את המעטפה, ולבצע תרמית בדרך כלשהיא. זהות המעטפות היא מהותית ועל כן היא גם קבועה בתקנה 10(א)(9) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987.

כפי שנקבע ב-עע”מ 5853/05 אחים כאלדי בע”מ נ’ רכבת ישראל בע”מ –

שמירה קפדנית ודקדקנית על כללים ברורים ואחידים היא ערובה לקיום העקרונות המהותיים של שוויון והגינות המכרז, להגברת אמון הציבור בשיטת המכרזים, למאמץ לנעילת דלת השחיתות ולשינוי היחס המקל ראש, לעתים, בדרישות המכרז מצד חלק מהמציעים.”

במקרה שנדון לאחרונה, עת”מ (אריאל) 42345-08-14 חברת טיולי גילי (1989) בע”מ נ’ מועצה מקומית בית אריה עופרים ואח’ [פורסם בנבו], סומנו שלושה קווים על גבי מעטפת ההצעה של אחת המציעות. בית המשפט פסק כי זהו סימן זיהוי: האיסור הגורף על סימון המעטפות הוא מהותי, שכן מטרתו ליצור שוויון בין מציעים. משסומנה מעטפה, בניגוד להוראה מפורשת במסמכי המכרז – בצדק נפסלה ההצעה על ידי ועדת המכרזים.

 

נוסח מומלץ להוראה בדבר מעטפת ההצעה

ללקוחותינו שהם גופים ציבוריים, מומלץ לנסח את הסעיף העוסק באופן ההגשה, כדלקמן:

“ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה, אטומה, סגורה היטב, בצבע לבן בלבד. על המעטפה אין לציין את פרטי המציע, לוגו של המציע, או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על שני צדי המעטפה יירשמו שם המכרז ומספרו בלבד, בכתב יד. לתשומת לב המציעים: בתיבת המכרזים עשויות להימצא מעטפות במכרזים נוספים. לפיכך, אי רישום שם המכרז המלא על גבי המעטפה, עלול להביא לאי-הצגתה לפני ועדת המכרזים ולאי שקילתה.”

 

עורכי דין לדיני מכרזים

כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות המתמודדות במכרזים, למשרד ניסיון עשיר בתחום. הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן עליה), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בעורך דין מומחה לדיני המכרזים. אנו זמינים לסיוע, להתייעצות ולחשיבה משותפת. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים