top image

מכרזים

עורך דין מכרזים - וולר ושות משרד עורכי דין

וולר ושות’ – משרד עורכי דין, מייצג רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ועמותות, בכתיבת ועריכת מכרזים, איפיון מכרזים, ליווי וייעוץ לוועדות המכרזים, ובליטיגציה מנהלית בתחום זה. בנוסף, המשרד מלווה עסקים, יזמים, שותפויות וחברות פרטיות, המשתתפים במכרזים הנערכים על ידי גופים ציבוריים, בהתאם לחובתם בדין. כל זאת, נוכח נסיונו העשיר של המשרד, באיפיון, בניסוח ובכתיבת עשרות מכרזים, בניהול הליכים מכרזיים מסוגים שונים (בהתמחות במכרזי פיתוח ובנייה, מכרזים לעבודות תשתית, מכרזים למתן שירותים שונים ורכש, ומכרזים מורכבים), בייעוץ לוועדות מכרזים, ובהשתתפות כחברים בוועדת המכרזים או כמומחים מטעמן.

המשרד מספק מעטפת ייעוץ, המלווה את הלקוחות כבר משלב לימוד המכרז וכלליו, סיוע בהכנת מסמכי ההצעה, בקרה על הגשת המסמכים וליווי בכל הליכי המכרז הפומבי. היועצים המלווים את המשרד ואת הלקוח, הנם ממגוון מומחיות, החל מיועצים כלכליים וכלה ביועצים שונים למכרזים המצריכים מומחיות מיוחדת. כל זאת, במטרה לייצר עבור הלקוחות פתרונות מתאימים, לצמצם את מרחב הטעות, להגדיל את סיכויי הצעת הלקוח לזכיה, ולסייע ללקוח להתפתח מבחינה עסקית.

 

במסגרת זאת, מעניק המשרד ללקוחותיו את השירותים הבאים:

ייעוץ משפטי וחוות דעת

מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת למציעים המתמודדים במכרזים, בכל סוגייה הקשורה לדיני המכרזים. בנוסף, ייעוץ וסיוע ליועצים המשפטיים של גופים ציבוריים, בסוגיות בתחום דיני המכרזים וליטיגציה מינהלית.

ליווי תהליך הכנת והגשת ההצעה

איתור והיערכות להכנת והגשת ההצעה במכרז; הבנת צרכי הגוף הציבורי; בדיקת מסמכי המכרז; מיפוי מסמכי המכרז עבור הלקוח, מבחינה כלכלית ומשפטית; בחינת תנאי הסף והסכם ההתקשרות; הכנה וניסוח שאלות הבהרה והסתייגויות, הבהרות, מכתבי הסתייגות או דרישות לשינויים; בדיקת הערבויות למכרז; הכנת הסכמי שיתוף פעולה עם יועצים וקבלני משנה (ככל שנדרש); סיוע בעריכת ההצעה; בדיקת תקינות ההצעה ועמידתה בדרישות ההצעה; חתימה ואימות מסמכים; וסיוע בהעברת השלמות והבהרות, ככל שנדרש.

התנהלות מול וועדת המכרזים

הכנת הלקוח לדיון והופעה בפני וועדת המכרזים; ייצוג, בעל פה או בכתב, במסגרת שימוע בפני וועדת המכרזים; דרישה לשינוי הניקוד שניתן להצעת הלקוח או למתחרים; דרישה לפסילת מציעים או זוכים, וכיוצ”ב.

בחינת ההצעות שהוגשו במכרז

בחינת ההצעה שהוכרזה כזוכה; איתור פגמים בהצעה; איתור פגמים בניקוד ההצעות או באופן חישוב הניקוד; איתור פגמים בניהול הליכי המכרז או בהחלטה; ניהול משא ומתן עם הגוף הציבורי; הגשת עתירה מנהלית לשינוי תוצאות המכרז, או הגנה בפני עתירות של מתמודדים אחרים, במקרה של זכיית הלקוח.

 

שתפו עם חברים