top image

הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה

תיבת המכרזים, הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה

הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה

באחת מהסקירות הקודמות, דנו בתוצאת הגשת הצעות במכרז לאחר המועד האחרון (הגשת הצעות במכרז – עמידה בזמנים). חל איסור על ועדת המכרזים להביא בחשבון הצעות אשר אינן מצויות בתיבת המכרזים, לאחר המועד האחרון. לכן, המלצנו ללקוחותינו שהם משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, בין היתר, להקפיד על סימון ושילוט ברור של תיבת המכרזים, למניעת כל טענה או תלונה מצד מציעים במכרז.

לאחרונה, נדונה סוגייה זו בדיוק, ב-ת”א (באר שבע) 3511-09-21 טבקול דני ובניו בע”מ נ’ החברה הכלכלית לאשקלון בע”מ ואח’. התביעה עסקה בהצעה זוכה אשר לא הונחה בתיבת המכרזים, במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. נתגלה כי ההצעה הונחה בתיבת מכרזים זהה, באותו מקום, באותו משרד, כאשר שתי תיבות המכרזים סמוכות זו לזו. וועדת המכרזים, לאחר שהבחינה בטעות, פעלה בשקידה לבירור הנסיבות העובדתיות ולבירור המצב המשפטי: פנתה למציעה, ביקשה הסבר לתקלה שארעה, וקיבלה חוו”ד משפטית. לאחר ששמעה את הסבר המציעה והשתכנעה מתום לבה, הכשירה את ההצעה. לפיכך, המציעה השניה פנתה לבית המשפט, בתביעה לביטול הזכייה.

 

הצעה שאינה בתיבת המכרזים – הצעה פסולה

ביהמ”ש המחוזי קיבל את התביעה ופסק כי בהתאם לתקנה 20(ב) לתקנות חובת המכרזים, וההלכה הפסוקה (בין היתר עע”מ 2696/06 מדינת ישראל נ’ חרכוש [פורסם בנבו]), חל איסור על ועדת המכרזים להביא בחשבון הצעות שאינן מצויות בתיבה במועד בו נפתחה. וועדת המכרזים לא רשאית “להכשיר” הצעות, אלא במקרים חריגים שבחריגים, שעיקרם פגם אצל הרשות. כדי שיתקיים אותו החריג, התקלה צריכה להיות תקלה ממשית של הרשות. תקלה של ממש – ואין די בתרומה עקיפה לתקלה שהתרחשה אצל המציע. גישה זו תואמת את ההלכה הכללית לפיה מן הראוי לנקוט גישה מצמצת בכל הנוגע לאפשרות לחרוג מכללי המכרזים, על מנת למנוע סרבול של ההליכים ועיכובים ועל מנת להבטיח שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות של הגינות ושוויון בין המציעים.

במקרה הספציפי, הצעת הזוכה לא היתה בתיבת המכרז, במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. הצעת המציעה הונחה בתיבה של מכרז אחר. אמנם, קיימות נסיבות מקילות (הרשות פרסמה שני מכרזים בתחום הפיתוח, שמסתיימים באותו מועד, והציבה את תיבות המכרזים באותו המקום, בסמיכות זו לזו). עם זאת, הדבר אינו יכול להיחשב כ”תקלה”, בגינה ההצעה לא נמצאה בתיבה הנכונה. ניתן לייחס לרשות תקלה מקום בו הרשות הטעתה את המציע, מנעה הגשת הצעה או הוציאה מהתיבה הצעה שהוגשה כדין. תקלה זו רובצת כולה לפתחו של המציע. במצב דברים זה, אין מנוס מלבטל את החלטתה של ועדת המכרזים אשר הכשירה את ההצעה.

 

הגשת הצעה לתיבת מכרזים דיגיטלית

קיימים מכרזים של משרדי ממשלה, המאפשרים לבצע הגשה באופן מקוון (הצעה אלקטרונית), לתיבת מכרזים דיגיטלית. מערכת זו נועדה לפשט את הליך הגשת הצעות למכרזים, תוך הסרת חסמים, עידוד תחרות, מתן שוויון הזדמנויות לספקים, וכן קבלת אישור אוטומטי, על הגשת ההצעה.

לאחרונה, דן בית המשפט במקרה בו איחרה מציעה להגיש את הצעתה, לתיבת המכרזים הדיגיטלית (עת”מ (י-ם) 16033-11-22‏ א.מ.ן מחשבים בע”מ נ’ מדינת ישראל). אין מחלוקת כי הצעת העותרת במכרז לא הוגשה לתיבת המכרזים הדיגיטלית מחמת קושי טכני. ההצעה הוגשה, תחת זאת, לדוא”ל עורך המכרז. עוד אין חולק כי גם באותו דוא”ל לא התקבלה ההצעה עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, אלא כארבע דקות אח”כ. ועדת המכרזים דחתה את בקשת העותרת לקבל את הצעתה, חרף האיחור. ביהמ”ש קבע, עת מדובר בהגשה דיגיטלית עשויות עם הזמן להתגלות מגבלות כאלה ואחרות, כפי שהתגלו כאן. בדיוק מהטעם הזה, נקבעו הוראות ברורות הבאות להגן על עורך המכרז מפני כל תקלה טכנית. אין להבחין בהקשר זה בין תקלה טכנית אשר אינה בידיעת עורך המכרז, לבין תקלה טכנית אחרת. ממילא המגבלה שעלתה באשר לפורמט ההגשה, אינה יכולה להוות הצדקה לקבלת ההצעה לאחר המועד. כך קבעו ההוראות הברורות שבמכרז. לפיכך, בית המשפט דחה את העתירה.

 

המלצות חיוניות:

ללקוחותינו שהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים

  • יש לוודא כי תיבת המכרזים, מוצבת במקום המיועד לה, נעולה, מסומנת ומשולטת בבירור בכיתוב בעברית “תיבת המכרזים” (ואף מומלץ בשפה האנגלית והערבית). מומלץ מאד לצמצם את מרחב הטענות האפשריות כלפי עורך המכרז, בשל כשלים, תקלות או פגמים, בתיבת המכרזים. לא כל תקלה של הרשות היא “תקלה ממשית”, כזו שתכשיר הצעה שהוגשה באיחור.
  • יש לסמן בבירור הן את מיקום תיבת המכרזים והן את תיבת המכרזים עצמה, למניעת כל אי הבנה וכל שגגה של מצד הרשות.
  • מומלץ לוודא כי פרטי הנציג האחראי על המכרז, מופיעים במסמכי המכרז. על אותו גורם להיות נגיש וזמין, ביום ההגשה.
  • יש לוודא כי הנציג החותם על המעטפה, זמין, נמצא במקום המיועד לו, מצויד בחותמת המתאימה.

 

שירותי עורך דין מכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עורך דין מכרזים.

משרד עורכי דין וולר ושות’ מעניק את השירותים הנחוצים והנדרשים, להגשת המענה למכרז, ולהגדלת סיכויי הזכיה: בדיקת מסמכי המכרז, בדיקת תנאי הסף (והשגה עליהם, במידת הצורך), ניסוח שאלות הבהרה, איסוף המסמכים הנדרשים, בדיקת הערבות הבנקאית, בדיקת ההצעה במכרז, אימות חתימה על מסמכים. בנוסף, משרדנו מסייע לערער או להגן על תוצאות זכיה של מתמודדים, באמצעות בדיקת מעטפות ההצעות שהוגשו במכרז ואיתור ליקויים ופגמים אצל המתחרים, דרישה או עתירה לביטול זכיה, וייצוג בשימועים. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים