top image

הנחת הצעה בתיבת מכרזים לא נכונה

מעטפת מכרז

באחת מהסקירות הקודמות, דנו בתוצאת הגשת הצעות במכרז, לאחר המועד האחרון (הגשת הצעות במכרז – עמידה בזמנים). ככלל, שבנו והדגשנו כי חל איסור על ועדת המכרזים להביא בחשבון הצעות אשר אינן מצויות בתיבת המכרזים, במועד בו נפתחה. לכן, המלצנו ללקוחותינו שהם משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, בין היתר, להקפיד על סימון ושילוט ברור של תיבת המכרזים, למניעת כל טענה או תלונה מצד מציעים במכרז.

לאחרונה, נדונה סוגייה זו בדיוק, ב-ת"א (באר שבע) 3511-09-21 טבקול דני ובניו בע"מ נ' החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ ואח' [פורסם בנבו]. עניינה של התביעה, בהצעה הזוכה אשר לא הונחה בתיבת המכרזים, במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. נתגלה כי ההצעה הונחה בתיבת מכרזים זהה, באותו מקום, באותו משרד, כאשר שתי תיבות המכרזים סמוכות זו לזו. וועדת המכרזים, לאחר שהבחינה בטעות, פעלה בשקידה לבירור הנסיבות העובדתיות ולבירור המצב המשפטי: פנתה למציעה, ביקשה הסבר לתקלה שארעה, וקיבלה חוות דעת משפטית. לאחר שקיבלה את הסבר המציעה, השתכנעה מתום לבה, הכשירה את ההצעה (שכזכור – לא נמצאה במועד האחרון בתיבת המכרזים). המציעה השניה, פנתה לבית המשפט, בתביעה לביטול הזכייה.

ביהמ"ש המחוזי קיבל את התביעה ופסק כי בהתאם לתקנה 20(ב) לתקנות חובת המכרזים, וההלכה הפסוקה (בין היתר עע"מ 2696/06 מדינת ישראל נ' חרכוש [פורסם בנבו]), חל איסור על ועדת המכרזים להביא בחשבון הצעות שאינן מצויות בתיבה במועד בו נפתחה. וועדת המכרזים לא אינה רשאית "להכשיר" הצעות, אלא במקרים חריגים שבחריגים, שעיקרם מצבים בהם הנחת ההצעה בתיבה נמנעה בשל פגם בהתנהלות הרשות. כדי שיתקיים אותו החריג, התקלה צריכה להיות תקלה ממשית של הרשות, ואין די בתרומה עקיפה לתקלה שהתרחשה אצל המציע. גישה זו תואמת את ההלכה הכללית לפיה מן הראוי לנקוט גישה מצמצת בכל הנוגע לאפשרות לחרוג מכללי המכרזים, על מנת למנוע סרבול של ההליכים ועיכובים ועל מנת להבטיח שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות של הגינות ושוויון בין המציעים.

במקרה הספציפי, הצעת הזוכה לא נמצאה בתיבת המכרז, במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. הצעת המציעה הונחה בתיבה של מכרז אחר. אמנם, קיימות נסיבות מקילות (הרשות פרסמה שני מכרזים בתחום הפיתוח, שמסתיימים באותו מועד, והציבה את תיבות המכרזים באותו המקום, בסמיכות זו לזו) – אך הדבר אינו יכול להיחשב כ"תקלה", בגינה ההצעה לא נמצאה בתיבה הנכונה. ניתן לייחס לרשות תקלה מקום בו הרשות הטעתה את המציע, מנעה הגשת הצעה או הוציאה מהתיבה הצעה שהוגשה כדין. במקרה זה, מדובר בתקלה שרובצת כולה לפתחו של המציע. במצב דברים זה, אין מנוס מלבטל את החלטתה של ועדת המכרזים אשר הכשירה את ההצעה.

 

המלצות חיוניות:

אין לנו אלא לחזור על ההמלצה שנתנו: ללקוחותינו שהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים – יש לוודא כי תיבת המכרזים, מוצבת במקום המיועד לה, נעולה, מסומנת ומשולטת בבירור בכיתוב בעברית "תיבת המכרזים" (ואף מומלץ בשפה האנגלית והערבית). מומלץ מאד לצמצם את מרחב הטענות האפשריות כלפי עורך המכרז, בשל כשלים, תקלות או פגמים, בתיבת המכרזים. אולם, אף אם תשמע טענה על תקלה של הרשות בניהול תיבת המכרזים, אין משמעותה כי מדובר ב"תקלה ממשית", כזו שדינה הכשרת הצעה שלא נמצאה במועד האחרון בתיבת המכרזים.

עוד מומלץ לוודא כי פרטי הנציג האחראי על המכרז, מעודכנים ומופיעים במסמכי המכרז, ואותו גורם נגיש וזמין, ביום האחרון להגשה (ולא נמצא ביום חופש, חופשת מחלה וכו').

ככל שלקוחותינו דורשים את החתמת מעטפת ההצעה ע"י נציג הרשות, בתאריך ובשעה, טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, כהוכחה להגשת ההצעה טרם המועד האחרון – עליהם לוודא כי הנציג החותם זמין, נמצא במקום המיועד לו, מצויד בחותמת המתאימה, בקיא ומתודרך בהנחיות ובדרישות החוק והפסיקה. בנוסף, אנו ממליצים לסמן בבירור הן את מיקום תיבת המכרזים והן את תיבת המכרזים עצמה, למניעת כל אי הבנה וכל שגגה של מצד הרשות.

 

שירותי עורך דין מכרזים

מנסיוננו, כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים, כחברים בוועדות מכרזים, וכיועצים משפטיים לחברות עסקיות המתמודדות במכרזים, הדרך הנכונה ביותר להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז (ולהגן על הזכיה, במקרה של ניסיון לפסול אתכם), היא להסתייע, כבר מההתחלה, בשירותי עורך דין מכרזים.

משרד עורכי דין וולר ושות' מעניק את השירותים הנחוצים והנדרשים, להגשת המענה למכרז, ולהגדלת סיכויי הזכיה: בדיקת מסמכי המכרז, בדיקת תנאי הסף (והשגה עליהם, במידת הצורך), ניסוח שאלות הבהרה, איסוף המסמכים הנדרשים, בדיקת הערבות הבנקאית, בדיקת ההצעה במכרז, אימות חתימה על מסמכים. בנוסף, משרדנו מסייע לערער או להגן על תוצאות זכיה של מתמודדים, באמצעות בדיקת מעטפות ההצעות שהוגשו במכרז ואיתור ליקויים ופגמים אצל המתחרים, דרישה או עתירה לביטול זכיה, וייצוג בשימועים. צרו קשר עכשיו, ונשמח לסייע.

 

מובהר, למען הסר כל ספק, כי סקירה זו הנה כללית, ומטרתה להוות מסגרת ראשונית עבור הרשויות המקומיות. משכך, היא אינה ממצה ומקיפה את כל הוראות הדין, ואין להסתמך עליה.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.