top image

תקנות חובת המכרזים התקשרויות מנהלת תקומה

מכרזי מנהלת תקומה, תקנות חובת המכרזים

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מנהלת תקומה)(הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2023

ביום 7/12/2023, פרסם משרד האוצר טיוטת תיקון לתקנות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מנהלת תקומה)(הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2023. תקנות אלו מציעות להעניק במשך שנה למנהלת תקומה, המופקדת על שיקום יישובי עוטף עזה, הקלות בתחום הפטור ממכרזים. קראו כאן על מנהלת תקומה, ועל התיקון המוצע לתקנות חובת המכרזים.

 

מנהלת תקומה

הממשלה החליטה ביום 19/10/2023, במסגרת החלטה מס’ 980 (חכ/6) שעניינה הקמת מנהלת לשיקום ולפיתוח חבל ‘התקומה’ ואוכלוסייתו. על פי החלטת הממשלה, תוקם מנהלת ייעודית, שתישא באחריות ובכלל הסמכויות הנדרשות לצורך ניהול וביצוע פעולות לשיקום ולחיזוק חבל ‘התקומה’ ואוכלוסייתו באופן מהיר, בטוח ומיטבי בטווח המיידי, הבינוני והארוך. המנהלת תפעל להסרת חסמים ולחיזוק התיאום בין משרדי ממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים וגופים ייעודיים נוספים. כמו כן, המנהלת תרכז את הקשר מול ארגוני החברה האזרחית, ארגוני המגזר העסקי והפילנתרופיה ותפעל להשבת התושבים למקום מגוריהם עם תשתיות חברתיות וכלכליות חזקות.

המנהלת תורכב מצוותי פעולה שיגבשו את המענים הנדרשים. לצד גורמים בכירים מטעם המנהלת, בצוותי הפעולה ישתתפו נציגים בכירים קבועים ממשרדי הממשלה וגופים ממשלתיים רלוונטיים אחרים. משרד הביטחון, באמצעות מנהלת ביצוע ייעודית שהוקמה במסגרתו, ישמש כזרוע ביצוע של המנהלת בנושאים הרלוונטיים.

צוותי מנהלת תקומה

  • צוות אדם וקהילה. הצוות יעסוק בסוגיות חינוך, בריאות, רווחה, שירותי מנהל אוכלוסין, טיפול בטראומה, טיפול במטפלים, מערכי תמיכה לאנשים, לקהילות ולמוסדות (לרבות מוסדות חינוכיים), רציפות טיפולית וחינוכית וסוגיות נוספות.
  • צוות בינוי ודיור. הצוות יעסוק בפתרונות דיור ותשתיות ראש שטח, הרחבת הבנייה בחבל ‘התקומה’ תוך שמירה על מרקמי היישובים, לרבות פתרונות דיור ביניים וחלופות לדיור.
  • צוות תשתיות וסביבה. צוות זה יעסוק בתשתיות על נדרשות לטובת שיקום בר-קיימא וצמיחת חבל התקומה. התוכנית שמה דגש על על קידום תכנית אב רב-שנתית למשק האנרגיה, הכוללת “שיקום והקמת תשתיות כמנוף כלכלי, לטובת ייצור אנרגיה נקייה מפליטות בחבל במטרה להאיץ פיתוח, והסרת חסמים בתחום התכנון והקצאת השטחים, הכוללת, בין היתר, ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, השקעה במתקני אגירת אנרגיה, הקמת מיקרו גריד, צמצום דקות אי-אספקת חשמל, והפיכת ייצור האנרגיה למנוע צמיחה כלכלי אזורי ויישובי”.
  • צוות עסקים וחקלאות. הצוות יעסוק בפעילות העסקית והחקלאית של החבל.

בנוסף לצוותים אלה, יוקם צוות הסרת חסמים בראשות מנכ”ל משרד ראש הממשלה וראש המנהלת. בצוות זה יהיו חברים מנכ”ל משרד האוצר, מנכ”ל משרד הפנים, נציב שירות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. הצוות יהיה אמון על גיבוש פתרונות לצורך הסרת חסמים, ייעול וזירוז תהליכים, לרבות גיבוש תיקוני חקיקה, הוראות שעה, תקנות שעת חירום, פטור מחובת מכרזים וכיוצ”ב, ככל שיידרשו. משרד הביטחון, באמצעות מנהלת ביצוע ייעודית שהוקמה במסגרתו, ישמש זרוע ביצוע של המנהלת בנושאים הרלוונטיים, וזאת בהתאם להחלטת ראש המנהלת המוקמת בהחלטה זו ובתיאום עם משרד הביטחון

 

הקלות בביצוע מכרזים והתקשרויות

על מנת לאפשר את תחילת עבודתה של המנהלת באופן מלא ומיידי, החליטה הממשלה על הסדרת הכלים הנדרשים לצורך פעולת המנהלת. בכלל זה, הקצאת תקציב למנהלת בתוכנית תקציב נפרדת וייעודית לפעילות המנהלת, הרשאות חתימה מתאימות לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951, מנגנוני התקשרות מהירים והכול בכפוף לדיני מכרזים, הקצאת תקנים למנהלת, קביעת השכר של עובדי המנהלת ורכזי ‘תקומה’, מבנה ארגוני ומנגנוני גיוס מהירים והכול בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959.

בהתאם להנחיית הממשלה ועל מנת לייעל את הליך ביצוע ההתקשרויות שמבצעת המנהלת לצורך הגשמת מטרותיה, כפי שהוגדרו בהחלטת הממשלה, תוך שמירה על עקרונות השוויון, היעילות הכלכלית והשקיפות, מוצע לתקן, בהוראת שעה לשנה, את תקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993. טיוטת תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מנהלת תקומה)(הוראת שעה – חרבות ברזל) מעניקות הקלות טכניות, שאינן מהותיות, בתחום המכרזים.

 

עורכי דין למכרזים

כיועצים משפטיים לחברות המתמודדות במכרזים, וכיועצים משפטיים לגופים ציבוריים, למשרד עו”ד וולר ושות’ ניסיון רב-שנים בתחום דיני המכרזים. המשרד מדורג בשנים האחרונות, כאחד המשרדים המובילים בדירוג BDI. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, בהיערכות למכרזים ובהתמודדות.  צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים