top image

תקנות חובת המכרזים התקשרויות מנהלת תקומה

מכרזי מנהלת תקומה, תקנות חובת המכרזים

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מנהלת תקומה)(הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2023

ביום 7/12/2023, פרסם משרד האוצר טיוטת תיקון לתקנות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מנהלת תקומה)(הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2023. תקנות אלו מציעות להעניק במשך שנה למנהלת תקומה, המופקדת על שיקום יישובי עוטף עזה, הקלות בתחום הפטור ממכרזים. קראו כאן על מנהלת תקומה, על הפעילות, ועל התיקון המוצע לתקנות חובת המכרזים.

 

מנהלת תקומה

הממשלה החליטה ביום 19/10/2023, במסגרת החלטה מס’ 980 (חכ/6) שעניינה הקמת מנהלת לשיקום ולפיתוח חבל ‘התקומה’ ואוכלוסייתו. על פי החלטת הממשלה, תוקם מנהלת ייעודית, שתישא באחריות ובכלל הסמכויות הנדרשות לצורך ניהול וביצוע פעולות לשיקום ולחיזוק חבל ‘התקומה’ ואוכלוסייתו באופן מהיר, בטוח ומיטבי בטווח המיידי, הבינוני והארוך. המנהלת תפעל להסרת חסמים ולחיזוק התיאום בין משרדי ממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים וגופים ייעודיים נוספים. כמו כן, המנהלת תרכז את הקשר מול ארגוני החברה האזרחית, ארגוני המגזר העסקי והפילנתרופיה ותפעל להשבת התושבים למקום מגוריהם עם תשתיות חברתיות וכלכליות חזקות.

המנהלת תורכב מצוותי פעולה שיגבשו את המענים הנדרשים. לצד גורמים בכירים מטעם המנהלת, בצוותי הפעולה ישתתפו נציגים בכירים קבועים ממשרדי הממשלה וגופים ממשלתיים רלוונטיים אחרים. משרד הביטחון, באמצעות מנהלת ביצוע ייעודית שהוקמה במסגרתו, ישמש כזרוע ביצוע של המנהלת בנושאים הרלוונטיים.

צוותי מנהלת תקומה

  • צוות אדם וקהילה. הצוות יעסוק בסוגיות חינוך, בריאות, רווחה, שירותי מנהל אוכלוסין, טיפול בטראומה, טיפול במטפלים, מערכי תמיכה לאנשים, לקהילות ולמוסדות (לרבות מוסדות חינוכיים), רציפות טיפולית וחינוכית וסוגיות נוספות.
  • צוות בינוי ודיור. הצוות יעסוק בפתרונות דיור ותשתיות ראש שטח, הרחבת הבנייה בחבל ‘התקומה’ תוך שמירה על מרקמי היישובים, לרבות פתרונות דיור ביניים וחלופות לדיור.
  • צוות תשתיות וסביבה. צוות זה יעסוק בתשתיות על נדרשות לטובת שיקום בר-קיימא וצמיחת חבל התקומה. התוכנית שמה דגש על על קידום תכנית אב רב-שנתית למשק האנרגיה, הכוללת “שיקום והקמת תשתיות כמנוף כלכלי, לטובת ייצור אנרגיה נקייה מפליטות בחבל במטרה להאיץ פיתוח, והסרת חסמים בתחום התכנון והקצאת השטחים, הכוללת, בין היתר, ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, השקעה במתקני אגירת אנרגיה, הקמת מיקרו גריד, צמצום דקות אי-אספקת חשמל, והפיכת ייצור האנרגיה למנוע צמיחה כלכלי אזורי ויישובי”.
  • צוות עסקים וחקלאות. הצוות יעסוק בפעילות העסקית והחקלאית של החבל.

בנוסף לצוותים אלה, יוקם צוות הסרת חסמים בראשות מנכ”ל משרד ראש הממשלה וראש המנהלת. בצוות זה יהיו חברים מנכ”ל משרד האוצר, מנכ”ל משרד הפנים, נציב שירות המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. הצוות יהיה אמון על גיבוש פתרונות לצורך הסרת חסמים, ייעול וזירוז תהליכים, לרבות גיבוש תיקוני חקיקה, הוראות שעה, תקנות שעת חירום, פטור מחובת מכרזים וכיוצ”ב, ככל שיידרשו. משרד הביטחון, באמצעות מנהלת ביצוע ייעודית שהוקמה במסגרתו, ישמש זרוע ביצוע של המנהלת בנושאים הרלוונטיים, וזאת בהתאם להחלטת ראש המנהלת המוקמת בהחלטה זו ובתיאום עם משרד הביטחון

חוק שיקום ופיתוח חבל התקומה, תשפ”ד-2024

בחודש אפריל 2024, פרסם משרד ראש הממשלה תזכיר חוק, הכולל הוראות לגבי קביעת חבל התקומה כאזור מיקוד לאומי. החוק נועד לייצר מסגרת נורמטיבית לנושאים בעלי חשיבות לאומית-ציבורית ובהם עיגון מטרת חידוש ופיתוח מהירים של הרשויות, הקהילות והיישובים בחבל התקומה עבור תושבי החבל, תוך בניית חוסן ועידוד צמיחה כלכלית, חברתית ודמוגרפית ופיתוח בר קיימא; מסגרת להנצחה וזיכרון לאומית של אירועי ה- 7 באוקטובר; קביעת ייחודיות החבל כאזור מיקוד לאומי שיאפשר מתן הטבות, בין היתר, לתושבים, לרשויות וליישובים; עיגון הסמכויות הנדרשות לפעולת המנהלת ותיקוני חקיקה ראשית במקומות בהם הדבר נדרש לצורך יישום מטרות החוק ליצירת מנגנונים ייחודיים לחבל ולשחרור חסמים אסדרתיים. החוק אינו מהווה רשימה סגורה המכילה את כלל ההטבות והמנגנונים הדרושים לחבל לצורך חידושו, פיתוחו והצמחתו.

עיקרי החוק –

  • קביעת מטרות החוק תוך מתן דגש לצורך לחדש ולפתח באופן מואץ את הרשויות, הקהילות והיישובים בחבל התקומה, עבור תושביו. זאת, תוך בניית חוסן ועידוד צמיחה כלכלית חברתית ודמוגרפית, לרבות באמצעות שותפויות בין מגזריות (מגזר שלישי ועסקי). סעיף המטרות סוקר את הכלים ותחומי הפעילות העיקריים להגשמת מטרת השיקום החידוש והפיתוח ובהם – (1) חוסן הקהילות התושבים שבחבל התקומה; (2) הדיור, הבינוי והתשתיות, בדגש על פיתוח בר קיימא ושמירה על שטחים פתוחים; (3) פיתוח כלכלי ועסקי תוך ביסוס תעסוקה ויצירת עוגנים מרחביים וחיזוק היזמות; (4) קידום ופיתוח חקלאות מתקדמת ומקיימת כאינטרס לאומי וביטחוני; (5)  תשתיות להשכלה גבוהה; (6) הסרת חסמים אסדרתיים בפרט בתחומי המקרקעין ופעלת המיזמים; (7) חיזוק הרשויות בחבל לעצמאות ואיתנות.
  • קביעת חבל התקומה כאזור מיקוד לאומי שיאפשר תיעדוף החבל ותושביו, מתן הטבות ומענקים – הן בידי מנהלת תקומה והן בידי משרדי הממשלה, יחידות הסמך שלה ורשויותיה בתחומי הפעילות של כל אחד מהם;
  • אסדרת נושא ההנצחה והזיכרון של אירועי ה- 7 באוקטובר באמצעות קביעת יום זיכרון ממלכתי; הקמת תאגיד נפרד שיפעיל מרכז הנצחה לנופלים ולנרצחים במתקפת הטרור, ולישובים והקהילות שספגו פגיעה מאירועי המתקפה, ויפעל באמצעות מועצה שתורכב מנציגים של גורמים רלוונטיים – במשרדי הממשלה, ביישובי החבל, בציבור, ובגופי ההצלה.
  • עיגון סמכויות ראש מנהלת תקומה ופעילותה של המנהלת, הנדרשות להגשמת מטרות החוק;
  • תיקונים עקיפים בחקיקה ראשית, הנדרשים ליישום פעילות המנהלת להגשמת מטרות החוק, לשחרור חסמים וליצירת מנגנונים ייחודיים לחבל. בין התיקונים, תיקון סעיף 1 בחוק שירותי הסעד, התשי”ח -1958; תיקון לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה – 1965; תיקון לחוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט–1959; תיקון לחוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952; ועוד.

 

הקלות בביצוע מכרזים והתקשרויות

על מנת לאפשר את תחילת עבודתה של המנהלת באופן מלא ומיידי, החליטה הממשלה על הסדרת הכלים הנדרשים לצורך פעולת המנהלת. בכלל זה, הקצאת תקציב למנהלת בתוכנית תקציב נפרדת וייעודית לפעילות המנהלת, הרשאות חתימה מתאימות לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951, מנגנוני התקשרות מהירים והכול בכפוף לדיני מכרזים, הקצאת תקנים למנהלת, קביעת השכר של עובדי המנהלת ורכזי ‘תקומה’, מבנה ארגוני ומנגנוני גיוס מהירים והכול בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959.

בהתאם להנחיית הממשלה ועל מנת לייעל את הליך ביצוע ההתקשרויות שמבצעת המנהלת לצורך הגשמת מטרותיה, כפי שהוגדרו בהחלטת הממשלה, תוך שמירה על עקרונות השוויון, היעילות הכלכלית והשקיפות, מוצע לתקן, בהוראת שעה לשנה, את תקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993. טיוטת תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מנהלת תקומה)(הוראת שעה – חרבות ברזל) מעניקות הקלות טכניות, שאינן מהותיות, בתחום המכרזים.

 

תקצוב שיקום הישובים במסגרת תקומה

עדכון: בראשית חודש מאי 2024, פרסמה מנהלת תקומה, לראשונה, את הכללים (מבחני התמיכה) לחלוקת התקציב לשיקום ישובי עוטף עזה. הסכום שהוקצה לכך הוא כ-1.5 מיליארד שקל (מתוך תקציב רב-שנתי כולל בסך 19 מיליארד שקל), והוא יחולק על פי שלושה קריטריונים בסיסיים: הקריטריון הראשון – סכום עבור הנזק ליישובים, ברוב המקרים בהתבסס סקרים שביצעה יחידת האכיפה במקרקעין; כאן, קיבוצים שאליהם חדרו מחבלים, והנזק שספגו, יגדילו את ההיקף הפיצוי. הקריטריון השני הוא אומדן הנזק לתשתיות ציבוריות, והקריטריון השלישי הוא ציון שנקבע על ידי שקלול של מידת הנזק שנגרם ליישוב עם חישוב הנזק ביחס לגודל היישוב.

תקציב הפיצויים ישולם במרוכז ליישובים שיציגו את תוכנית השיקום לוועדת תמיכה של מינהלת תקומה. ישוב שיהיה מעוניין במענק, יהיה חייב למנות חברה מינהלת לפרויקט השיקום (אם כי יהיה אפשר להסתפק במנהל פרויקט אם תקציב השיקום נמוך מ-6 מלש”ח). בצעד ייחודי, החליטה מנהלת תקומה לאפשר לישובים שירצו בכך, להוביל תהליך זה בעצמם על מנת לחזק ולהעצים את הקהילות כחלק מהתהליך הריפוי והשיקום. בתוך כך, החופש להגדיל את החופש לעצב את יישוביהן בעצמן, דבר שיתרום לחיזוק הקהילות ולהעצמתן.

 

עורכי דין למכרזים

כיועצים משפטיים לחברות המתמודדות במכרזים, וכיועצים משפטיים לגופים ציבוריים, למשרד עו”ד וולר ושות’ ניסיון רב-שנים בתחום דיני המכרזים. המשרד מדורג ברציפות בחמש השנים האחרונות, כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בדירוג BDI. נשמח לעזור לכם בהתייעצות, חשיבה, בהיערכות למכרזים ובהתמודדות. צרו קשר, עכשיו.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים