top image

עורך דין מומחה לדיני מכרזים

עורך דין מומחה למכרזים

עורך דין מומחה לדיני מכרזים

מכרזים מהווים חלק משמעותי ביותר מהפעילות העסקית ומההצלחה של כל חברה בישראל. עבור מלכ”רים (מוסדות ללא כוונת רווח), מכרזים מהווים הגורם הקובע את עתידו וזכות קיומו של האירגון. ההצלחה בהתמודדות במכרזים ציבוריים תלויה, במידה רבה, בייעוץ המשפטי ובליווי שמקבל המתמודד במכרז. שירותים אלה ניתנים על ידי עורך דין מומחה לדיני מכרזים.

 

מה משמעות הזכיה במכרז?

עבור גוף המתמודד במכרז, התקשרות עם גוף ציבורי מעידה על איכות המתמודד, על איכות צוות הניהול שלו, על התמודדותו עם החוק והאסדרה בתחום, על החזון והאסטרטגיה של הארגון. הזכיה אף מאותתת למתחרים על יציבות הארגון, על המוניטין שלו, ומקבעת את מעמדו כארגון מוביל בתחום. כמובן שמבחינה כלכלית, זכיה במכרז מעניקה זרם הכנסות קבוע ויציב, המאפשרת לארגון הזדמנות לפיתוח עסקי לכיוונים מסחריים נוספים, להקטין עלויות וכו’. יתרונות חד משמעיים אלה מביאים מתמודדים רבים במכרזים ציבוריים, לשכור את שירותי עורך דין מומחה למכרזים.

מלבד הביטחון שבעצם ליווי של עורך דין למכרזים בשלבי ההכנה למכרז, לעורך דין מכרזים קיימים יתרונות רבים נוספים:

  • בדיקת תנאי הסף במכרז, וניסיון לשנות אותם לצרכי הלקוח המדוייקים.
  • סיוע בגיבוש הסכמים מקדימים למיזמים משותפים.
  • הסכמים מול קבלני משנה ויועצים.
  • בדיקת ערבות המכרז.
  • בחינה וייעוץ באשר להיבטים המשפטיים של ההצעה.
  • חתימה ואימות מסמכים.
  • ייעוץ בשלבים שלאחר ההכרזה על הזוכה, תקיפת ההצעה הזוכה או הדיפת תקיפת הצעות מתחרים שלא זכו.
  • הופעה בפני וועדת המכרזים והופעה בשימועים.
  • ליווי הלקוח בשלבי ביצוע החוזה
  • וכיוצ”ב.

 

התמחות בדיני המכרזים

לקוחות רבים פונים למשרדנו לקבלת ייעוץ מעורך דין מומחה למכרזים, גם כאשר הם מיוצגים על ידי עורך דין. זאת, כיוון שחוק חובת המכרזים, תקנות חובת המכרזים ודיני המכרזים בכללותם, מחייבים מומחיות מיוחדת, רב-תחומית: דיני המכרזים, דיני החוזים, הדין המינהלי, דיני הרשויות המקומיות, דיני הביטוח, רישוי עסקים, ועוד. לעיתים, לקוחות פונים אלינו לצורך קבלת חוות דעת ולצורך הערכות לשימועים, לאור ניסיוננו כעורכי מכרזים עבור גופים ציבוריים. אנחנו, במשרד וולר ושות’, מקפידים לתת את הייעוץ המקצועי, תוך שיתוף פעולה עם הנהלת הגוף ועם כל יועציו.

 

כתיבת מכרזים לגופים ציבוריים

בין לקוחותינו גופים ציבוריים ורשויות מקומיות, עבורם אנו עורכים וכותבים מכרזים. תהליך זה כולל שלבים רבים, מערב בעלי מקצוע שונים. תהליך עריכת מכרזים עבור גופים אלה מתאפיין בתהליך סדור, הכולל תהליכים מובנים מראש, שלבי עבודה ואבני דרך ברורים, ומתאפיין בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים. זאת, על מנת לפרסם מכרז מלא ומדויק, המעניק את מירב היתרונות הכלכליים לגוף עורך המכרז.

אם אתם מתמודדים במכרז משמעותי, הפסדתם במכרז, או סבורים שהמכרז מנוהל בצורה לא תקינה – פנו אלינו. עם סיוע משפטי מהיר של עורך דין מומחה לדיני מכרזים, בחלק ניכר מהמקרים, ניתן לזכות במכרז, לבטל זכיה של מתחרה או להגן על הזכיה שלכם. לאור ניסיוננו, בדיקה של מסמכי המכרז ואיתור פגמים, המבוצעת באופן מהיר ומקצועי, עשויה לייתר עתירה מינהלית והליכים משפטיים יקרים. צרו קשר עם משרד וולר ושות’. עורכי הדין מומחים למכרזים, מטפלים במכרזים מורכבים, עורכים מכרזים לגופים ציבוריים ומייצגים לקוחות במכרזים. המשרד מוביל בדירוג “Coface BDI” בשנים האחרונות.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר

מאמרים נוספים