top image

עתירה מנהלית במכרזים

עתירה מנהלית מכרזים עורך דין מכרזים

עתירה מנהלית במכרזים

עתירה מנהלית היא הליך משפטי המתקיים בבית משפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, ובה מתבקש בית המשפט לבטל או לשנות החלטה שהתקבלה על ידי רשות ציבורית או של גוף ציבורי בישראל (המנוי בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס – 2000). המכרז הנו הליך מנהלי, וככך הוא נתון לביקורת שיפוטית – הן טרם פרסומו, הן במהלכו, והן לאחר סיומו.

 

סמכות בית המשפט לדון במכרזים של גופים ציבוריים

סעיף 5 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, הסמיך את בתי המשפט לדון בענייני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, וענייני מכרזים של רשות מקומית, שעניינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, וכן מכרזים שעניינם מתן רישיון או זיכיון לפי דין. העתירה מתנהלת בהתאם לסדרי דין מיוחדים, הדומים במהותם לסדרי הדין בבג"צ: תקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א-2000.

 

עתירות נפוצות בתחום המכרזים

  • החלטה של רשות מנהלית בדבר קביעת תנאי סף או תנאי מכרז לא סבירים.
  • החלטה בדבר הכרזה על זוכה במכרז.
  • פסילת הצעה במכרז.
  • אי סדרים בעבודת וועדת המכרזים.
  • אי מתן זכות שימוע לצד נפגע (או שעלול להיפגע).
  • ביטול או התליית מכרז.
  • אי מימוש זכיה במכרז.
  • ועוד.

לצד העתירה, ניתן להגיש גם בקשה לצו ביניים, במטרה להביא ל"הקפאת" המצב הקיים בעת הגשת העתירה. ה"הקפאה" תמנע מעשה עשוי מצד הרשות המינהלית, ותמנע קביעת עובדות בשטח באופן בלתי הפיך.

 

טענת שיהוי 

אחת מהטענות החזקות ביותר של הגופים המינהליים, היא טענת שיהוי: החמצת המועד להשגה בפני ביהמ"ש על החלטת הגוף המינהלי. סדרי הדין מחייבים כי עתירה תוגש בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 45 יום מהרגע שבו פורסמה ההחלטה של הרשות המינהלית, או מהיום שבו נודע לעותר אודות ההחלטה. עם זאת, בתי המשפט עשויים לדחות את העתירה, גם בתוך תקופת 45 הימים, בשל שיהוי או השתהות העותר. במילים אחרות, על העותר למצות במהירות וביעילות את ההליכים למול הגוף המינהלי, ולפעול במהירות לצורך עמידה על זכויותיו.

לסיכום, עתירה מנהלית מחייבת ידע וניסיון במגוון תחומים: מינהלי, דיני המכרזים, והתנהלות גופים ציבוריים. למשרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון רב שנים בייצוג גופים ציבוריים, רשויות ובנקים, בהליכים משפטיים. בנוסף, לאור נסיון עורכי הדין במשרד, הצלחנו לסייע למתמודדים במכרזים, בהליכי משא ומתן ובשימועים למול גופים ציבוריים ולמול וועדות המכרזים. כל אלה הביאו לזכייתם של לקוחותינו במכרזים. צרו קשר עם עורך דין מכרזים. משרד וולר ושות'.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר