top image

אימוץ החלטת ועדת המכרזים

עורך דין מכרזים - וולר ושות משרד עורכי דין

לוועדת המכרזים ברשויות המקומיות, מספר תפקידים עיקריים: בשלב פרסום המכרז – לקבוע את מועדי הגשת ההצעות; בהגשת מסמכי המכרז – לוודא כי ייבחנו רק הצעות שהוגשו עד המועד האחרון; בפתיחת תיבת המכרזים – בנוכחות חבר ועדת המכרזים, ברישום פרוטוקול הקראת סכום ההצעה, והקראת האומדן; בבירור ההצעות העומדות בתנאי הסף, במתן ניקוד להצעות ובדירוג ההצעות;  ובהמלצה בפני ראש הרשות, על ההצעה המשתלמת ביותר. תפקידה של הוועדה לייעץ, ותפקיד ראש הרשות המקומית הוא להכריע בהמלצת ועדת המכרזים.

 

סמכויות ראש הרשות בעניין החלטות וועדת המכרזים

ראש הרשות, אינו חלק מוועדת המכרזים: יתרה מכך, ראש רשות שייקח חלק או יתערב בהחלטת ועדת המכרזים, טרם שהגיעה לפתחו, עשוי להיות בניגוד עניינים. רק משעה שהמלצות ועדת המכרזים מובאת להכרעתו, רשאי ראש הרשות לקבל החלטה – לקבל את המלצת הוועדה, או לדחות אותה.

 

סמכות ראש הרשות לקבל את המלצת וועדת המכרזים

ברוב המכריע של המקרים, מאמץ ראש הרשות את המלצת וועדת המכרזים, אלא אם כן קיימים טעמים טובים המצדיקים סטייה מההמלצה. בהפעלת סמכות זו, על ראש המועצה לשקול שיקולים סבירים. התערבות בית המשפט בשיקולים אלה לא תיעשה בכל מקרה בו בית המשפט סבור שהוא היה מחליט אחרת, אלא צריכה להתקיים אי־סבירות מהותית על מנת שבית המשפט יחליט להתערב בשיקול הדעת של ראש הרשות.

 

סמכות ראש הרשות לדחות את המלצת וועדת המכרזים

כאמור, ראש הרשות המקומית אינו מחויב לקבל את המלצת ועדת המכרזים (סעיף 148(ב) לפקודת העיריות, ובדומה לו סעיף 123 לצו המועצות המקומיות, תשי"א – 1950 ובסעיף 40א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958). ככל שדחה זאת ראש הרשות המקומית, "ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה". על ההחלטה להיתמך בנימוקים רלבנטיים ולעמוד במבחן הסבירות (עע"מ 7357/03 רשות הנמלים נ. צומת מהנדסים תכנון תאום וניהול פרויקטים בע"מ.

כפי שכתב כב' השופט חשין (בג"צ 2344/98 מכבי שירותי בריאות נ' שר האוצר, פ"ד נד(5) 729, 764 (2000)

"אכן, רשאי הוא בעל-סמכות שלא לאמץ לו "המלצה סטטוטורית" או "יעוץ סטטוטורי" שקיבל; הסמכות להחליט כך או אחרת בידיו של בעל-הסמכות ניתנה, וחובה כי נטיל עליו לאמץ המלצה וייעוץ שקיבל – ולו ייעוץ והמלצה סטטוטוריים – יהא בה בהטלתה של החובה כדי לרוקן את סמכותו מתוכן. כך אסורים אנו לפרש את הדין. ואולם אסור הוא בעל-הסמכות שלא להידרש כלל להמלצה ולייעוץ סטטוטוריים שקיבל, או לדחותם בקש מעל פניו. גם אם מוסמך הוא בעל-סמכות שלא להיענות להמלצה ולייעוץ שקיבל – ואין חולקים כי מוסמך הוא לכך – נצפה לשמוע ממנו מה טעם החליט כפי שהחליט".

החלטתו של ראש הרשות, שלא לקבל את המלצת ועדת המכרזים, מחייבת נימוק בכתב, בדרך של החלטה (עע"מ 48340-12-10 מדיה קונטרול בע"מ נ' עיריית פתח תקווה ואח'), ובהתאם לעקרונות העומדים בבסיס דיני המכרזים. כך גם הצורך בנימוק בכתב של החלטת ראש הרשות, ככל שיבקש לקבל הצעה אחרת מזו עליה המליצה ועדת המכרזים.

 

עורך דין מכרזים

למשרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון עשיר וראיה רב-תחומית בתחום דיני המכרזים, בליווי וועדות מכרזים של רשויות מקומיות, בבדיקת הצעות במכרזים, בעריכת שימועים ובמתן ייעוץ וייצוג משפטי עבור רשויות מקומיות, חברות פרטיות וציבוריות. לעזרה, חשיבה, היערכות, ייעוץ או ייצוג מאת עורך דין מכרזים, צרו קשר.

שתפו עם חברים

לא הצלחנו לאתר את הטופס.