top image

היעדר חתימה על מסמכי מכרז

היעדר חתימה על מסמכי מכרז

ככל שמסמכי המכרז "מתנפחים", וכוללים יותר מסמכים, הסכמים, נספחים, תצהירים וכו', נוטות ליפול שגיאות וטעויות במילוי ההצעות על ידי המציעים. אחת מהשגיאות המשמעותיות ביותר היא היעדר חתימה על מסמכי מכרז. עתירות רבות במכרזים דנות בשאלה, האם היעדר חתימה על מסמכי המכרז (כולם, חלקם, על הצעת המחיר או על הסכם ההתקשרות), מהווה פגם הפוסל את ההצעה, אם לאו. ההלכה המשפטית המחייבת אינה חד-משמעית.

פסיקות בית המשפט

הפעם הראשונה בה הובאה לפני בית המשפט העליון שאלה זו, היתה ב-בג"ץ 249/72 מבואות בית"ר נ' עירית ירושלים [פורסם בנבו]. במקרה זה, פסק בית המשפט כי, ככלל, הצעה שאינה עומדת בתנאי מהותי של המכרז פסולה, ולא ניתן להתעלם מן הפגם או למחול עליו. אולם, הדברים אמורים כאשר יש חשש שהיעדר החתימה על מכרז מקורו בחוסר תום לב של המציע, ובניסיון להוליך שולל את הוועדה. אם אין חשש כזה, והחתימה לאחר פתיחת ההצעה אינה פוגעת בתנאי שוויון ההתחרות שבין המציעים השונים, הרי שניתן לקבל את ההצעה.

אלא שגישה זו השתנתה, עשור לאחר מכן. ב-בג"ץ 504/82 כח (2000) אחזקות בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל [פורסם בנבו], העדיף בית המשפט, כך נדמה, את הגישה הפורמליסטית ואת השמירה על עיקרון השוויון. בפסיקה זו, קבע בית המשפט כי היעדר חתימה על הצעה במכרז, משמעה היעדר ראיה לגמירות הדעת של המציע. במילים אחרות, היעדר חתימה מהווה פגם מהותי ויסודי בהצעה, באשר הוא מפר את עיקרון השוויון בדיני המכרזים, ולפיכך דינו פסלות. כפי שהעיר כב' השופט בך, "… מרבית סעיפי טופס ההצעה פותחים במילים 'ידוע לי', 'הנני מקבל עלי', ו-'הנני מצהיר', ובהעדר חתימה אין כל משמעות ותוקף להתחייבויות אלה האמורות בטופס ההצעה… [ש]החתימה דרושה כדי לתת תוקף להתחייבויות השונות, הנכללות בטופס, ושהמציע, על-ידי החתימה, מאשר, שהובאו לידיעתו, ושהוא מקבל על עצמו לקיימן."

פסיקת בית המשפט העדכנית

בית המשפט שב והפך הלכה זו, ב-ע"א 4964/92 פטר גד נשיץ נ' צביקה עשת, פ"ד נ(3) 762. במקרה שנדון בפני בית המשפט, איפשרה ועדת המכרזים תיקון פגם של היעדר חתימה על מסמכי מכרז, והכריזה על המציע כזוכה. בית המשפט סבר כי בהצעה נפל פגם רציני, אולם אין די בכך כדי לחייב את פסילתה של ההצעה. השאלה היא, אם אישור ההצעה עלול לפגוע בכללי היסוד של דיני המכרזים: הגינות, יושר, תום-לב, שוויון, ללא שיקולים זרים או שרירות, ומתוך ציות לכללי הצדק הטבעי.

במילים אחרות: בית המשפט העליון ראה בהיעדר חתימה על מסמכי מכרז, פגם משמעותי, אולם בחר שלא לקבוע האם ההצעה תיפסל. בית המשפט ביסס את החלטתו, במקרה זה, על שלושה נימוקים: קיומה של ראיה המעידה על תום ליבו של העותר (ואף הסכמה בין הצדדים על תום ליבו); אי התערבות מסורתית של בית המשפט בשיקול דעתה של וועדת המכרזים, ובלבד שהחלטת וועדת המכרזים היתה כדין, לאחר שהפעילה שיקול דעת, היתה סבירה, אינה נראית שרירותית או בלתי צודקת בעליל; ואי פסילת הצעה אפילו אם דבק בה פגם מהותי, ובלבד שהפגם אינו פוגע בעקרון השוויון.

היעדר הלכה מחייבת בנושא היעדר חתימה על מסמכי מכרז

דיני המכרזים מתקשים לגבש גישה אחידה, או "הוראות פעולה", בהיעדר חתימה על מסמכי מכרז מצד המציע. כל עוד החלטת וועדת המכרזים מבוססת על ראיות, נימוקים, שיקול דעת ותוצאה שאינה חורגת ממתחם הסבירות, נראה שבית המשפט לא יתערב בהחלטה בדבר פסילת המצעה או אישורה של הצעה. אלא שבהיעדר הלכה משפטית של בית המשפט העליון, ייתכנו החלטות סותרות בבתי המשפט המחוזיים, אף כאשר התשתית העובדתית זהה במקרים נפרדים. משמע, לא ניתן לצפות את החלטת בית המשפט, כאשר תגיע לפתחו עתירה מינהלית בנושא היעדר חתימה על מכרז.

ליווי של עורך דין מכרזים

למשרד עורכי דין וולר ושות' ניסיון רב שנים בייצוג ובעריכת מכרזים עבור רשויות מקומיות, ובסיוע לחברות, עמותות, שותפויות ואנשים פרטיים, במכרזים. פעמים רבות, אופן ליווי של עורך דין מכרזים מול וועדת המכרזים, אף במקרים בהם נתגלו פגמים או כשלים במכרז, דוגמת היעדר חתימה על מסמכי מכרז, תכתיב את התוצאה הסופית ואת ההצעה הזוכה. מוזמנים להצטרף ללקוחותינו הרבים בתחום דיני המכרזים. צרו קשר עם עורך דין מכרזים.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר