top image

החקיקה העיקרית בדיני מכרזים

עורך דין מכרזים

דיני מכרזים הם אחד מהתחומים המשפטיים, המסדירים את אופן התקשרותם של גופים ציבוריים בחוזים לרכישת טובין, לרכישת שירותים, להעברת מקרקעין, לביצוע עבודות, ועוד. תחום זה מסדיר את ההיבטים וההליכים המביאים לכדי התקשרות חוזית בין הגוף הציבורי, לבין גופים פרטיים. בין היתר, תחום דיני המכרזים מסדיר את הנסיבות שבהן חייב גוף ציבורי לערוך מכרז (ופטורים ממכרז); תוכן המכרז; סוגי המכרזים שאותן רשאי גוף ציבורי לערוך; אופן פרסום המכרז; הרכב ועדת המכרזים וסמכויותיה; אופן ההשוואה והבחירה בין ההצעות; דרך תקיפת תוצאות המכרז, והערכאה המוסמכת לכך; ועוד.

החקיקה העיקרית בדיני מכרזים

ההסדר המרכזי בתחום דיני המכרזים הוא חוק חובת המכרזים, התשנ״ב–1992, והתקנות שהותקנו מכוחו. סעיף 2(א) לחוק מונה את רשימת הגופים החייבים במכרז (משרדי הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות, הכנסת, בית הנשיא, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, מועצות דתיות, קופות חולים, והמוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים מאוצר המדינה). עם זאת, קיימת שונות בהסדרים החלים על חלק מהגופים, להם קיימות תקנות ייחודיות.

מכרזי הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ואשכולות רשויות) נקבעו בחקיקה אחרת: סעיף 197 לפקודת העיריות [נוסח חדש] ותקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח–1987; התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950; והתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958. על המועצות המקומיות באזור יהודה ושומרון מכוח כללי המועצות המקומיות (מכרזים) (יהודה ושומרון), התשנ"ב-1992. הסדר נוסף בתחום המכרזים הוא חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ב-1972, ותקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל"ג-1973, המתייחסים להתקשרות של מספר רשויות מקומיות. נכון להיום, לא קיים חוק חובת המכרזים בתאגידים שבבעלות רשויות מקומיות, וההנחיה לעריכת מכרזים בתאגידים אלה מקורה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

הרפורמה בדיני המכרזים

עם חקיקת חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו, מוסדה החקיקה העיקרית בדיני מכרזים. בחודש אפריל 2007 אישרה הממשלה את המלצות "ועדת אריאב" לשינויים ותיקונים בתקנות חובת המכרזים. הממשלה אישרה את טיוטת תיקון תקנות חובת המכרזים, והעבירה אותן לאישורה של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. בחודש יוני 2009, אישרה הכנסת את ההסדרים בתחום המכרזים, והוסיפה הסדרים חדשים בעלי השפעה רבה על הליך המכרז. בין השינויים שאושרו – הגברת השקיפות בהליך ההתקשרות הציבורי; צמצום הוראות הפטור ממכרז; תוספת של הליכים תחרותיים; הגנה על זכויות העובדים; הטמעת השימוש באינטרנט בהליכי רכש; ועוד.

 

משרד וולר ושות' מומחה למכרזים. המשרד מטפל במכרזים מורכבים, עורך מכרזים עבור גופים ציבוריים, מלווה וועדות מכרזים, ומייצג לקוחות המתמודדים במכרזים. המשרד מדורג ע"י מגזין הדירוג BDI, כמשרד מוביל בתחומו. פנו עכשיו להתייעצות ולסיוע במכרזים.

שתפו עם חברים
צרו איתנו קשר